Regelverk, personvern og etikk

Forskningsetiske retningslinjer

  • Retningslinjer for Høgskolen i Østfold
  • Forskningsetisk sjekkliste

Personvern

  • Hvordan melder du et forskningsprosjekt?
  • Rutiner og skjemaer
  • Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)

Informasjonssikkerhet og forskningsdata

Hvordan sikre forskningsdata fra et prosjekt planlegges til det skal arkiveres?

Ansvar og roller

  • Retningslinjer for forskningsansvarlige
  • Retningslinjer for prosjektleder
  • Retningslinjer for prosjektmedarbeider

Instrukser, mandater og retningslinjer

Her finner du oppsummert alle retningslinjer, rutiner og mandater som gjelder forskning på HiØ.