Studentassistenter

Ved Høgskolen i Østfold er det utarbeidet felles retningslinjer knyttet til rekruttering og bruk av studentassistenter. Disse er ment som en praktisk hjelp for avdelingene med vekt på arbeids - og ansvarsfordeling mellom emneansvarlig, studieleder, og HR studieadministrasjonen. Dette både for å sikre ansettelses - og arbeidsforholdet mellom studenter og høgskolen, samt for å bidra til en effektiv organisering og bruk av studentassistenter. 

Generelt om stillingene

Arbeidet som studentassistent er i all hovedsak knyttet til assistentenes faglige aktiviteter som studenter. Stillingene er tidsbegrenset og betraktes som et viktig mellomledd mellom høgskolen og studentene. Studentassistenter er studenter som ansettes med bakgrunn i nødvendige kvalifikasjoner som kreves for arbeidsoppgavene. Stillingene kan være en verdifull erfaring for studentene i det videre arbeidsliv.

Ledelsen ved hver avdeling bør oppfordre alle emneansvarlige til å rekruttere studentassistenter i emner hvor det er behov for ekstra oppfølging av studenter. 

Arbeidsfordeling og ansvar

Emneansvarlig

Dersom emneansvarlig / faglærer har behov for studentassistenter i sitt emne, skal emneansvarlig sende studieleder en kort beskrivelse av behov og tiltenkte oppgaver for godkjenning.

Studieleder vurderer i samråd med dekan behov og omfang, og gir eventuelt klarsignal til emneansvarlig for iverksettelse. 

Emneansvarlig / faglærer har selv ansvar for å rekuttere studentassistenter til sitt emne, hvor det i ansettelsesprosessen skal fremkomme hvilke krav, forventinger og arbeidsoppgaver som det søkes etter. Hvordan studentassistentene rekrutteres er opp til hver enkelt emneansvarlig / faglærer, og kan for eksempel gjøres ved å:

 • kontakte studenter direkte
 • sende epost til studiekull som har hatt emnet tidligere
 • lyse ut stillingen via høgskolens nettsider
 • elektronisk læringsplattform 
 • utarbeide plakater og benytte oppslagstavler e.l.

Etter endt rekruttering, skal emneansvarlig gi informasjon og nødvendig opplæring i tråd med krav, forventinger og arbeidsoppgaver slik at rollen som studentassistent i emnet fremkommer tydelig. Emneansvarlig skal også følge opp den enkelte studentassistent.

Før studentassistentene starter i sitt engasjement, skal emneansvarlig fremskaffe nødvendig informasjon og personopplsyninger og sende dette videre til studieleder. Følgende informasjon skal inngå:

 • Personopplysninger (navn, adresse, mobil, e-post, personnummer og kontonummer)
 • Informasjon (emne, antall timer, fra/til dato og arbeidsoppgaver)

Emneansvarlig skal kontrollere og sende timelister fra studentassistentene til studieleder for signering. Myndighet for signering av timelister kan etter avtale delegeres til emneansvarlig som selv leverer timelister til HR studiestedsadministrasjonen.

HR studiestedsadministrasjonen

HR skal attestere arbeidskontrakt basert på opplysninger fra studieleder og emneansvarlig, og sende to eksemplarer av kontraktene til studieleder for signering. 

Dersom timeliste sendes direkte til HR studiestedsadministrasjonen fra studieleder, foretar de kontering og attesterering av lønnsbilag. 

Studentassistenten

Studentassistenten skal gi emneansvarlig nødvendige personopplysninger i henhold til arbeidskontrakt. Ferdig utarbeidet kontrakt signeres i to eksemplarer.

Studentassistenten skal levere timelister månedlig til lonn@hiof.no med kopi til emneansvarlig/studieleder.

Timelister finnes her:

Studieleder

For alle emner som studieleder har innvilget bruk av studentassistenter, skal informasjon og personopplysninger mottatt fra emneansvarlig, kontrolleres og videresendes til HR studiestedsadministrasjonen.

Studieleder mottar siden ferdig utarbeidet arbeidskontrakt fra HR studiestedsadministrasjonen for signering i to eksemplarer. Det gjøres avtale med den enkelte student for signering av kontrakt og taushetserklæring.

Studieleder mottar ferdig utfylt timeliste fra emneansvarlig for godkjenning. Godkjent timeliste videresendes til HR studiestedsadministrasjonen eller direkte til lønn sentralt. 

Avdelingen bør legge til rette for en systematisk evaluering knyttet til studentenes utbytte av tilbudet ved alle emner som har tilbud om studentassistenter.

Sluttattest utarbeides av studieleder på forespørsel.  

Timetall og lønnsfastsettelse

Studenter som gir undervisning, gruppeveiledning e.l., innplasseres i lønnsramme 02 etter at utdanning og praksis er dokumentert, innenfor følgende skala (tab. C - 37,5 t.):

 • Student 1. år - innenfor alt 3                          
 • Student 2. år - innenfor alt 4
 • Student 3. år - innenfor alt 5
 • Student 4. år - innenfor alt 6
 • Student 5. år - innenfor alt 7

Hjemmelen for midlertidig ansettelse av studentassistenter er Arbeidsmiljølovens § 14-9 nr. 1 bokstav a (lovdata.no) til f, jf. forskrift til Statsansatteloven § 2 nr. 1, bokstav e (lovdata.no). Studentassistenter kan jobbe inntil 15 timer pr. uke / 57 timer pr. måned.

For spørsmål knyttet til lønn, kontakt: lonn@hiof.no

 

Emneord: studentassistenter
Publisert 6. mai 2018 10:24 - Sist endret 7. feb. 2020 09:15