Organisasjonsendring

Organisasjonsendringer og omstillingsprosesser skal være preget av god informasjon og god personalbehandling. Omstillingsprosessene skal være effektive og gjennomføres slik at hensynet til trygghet og forutsigbarhet for de ansatte blir ivaretatt.

Omstilling i staten

"Omstilling under trygghet"

Mange statlige virksomheter er eller vil bli berørt av omstillingsprosesser som kan få større eller mindre konsekvenser for de ansattes arbeidssituasjon. Omstilling kan bli en konsekvens av de politiske målsettinger om fornyelse av offentlig sektor. Det er et mål for skiftende regjeringer at omstillingsprosessene skal legge vekt på de ansattes trygghet og medvirkning.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har gitt ut en orientering om generelle rammebetingelser for omstilling i statlig sektor, med særlig vekt på utfordringer og konsekvenser for personalet.

Retningslinjene gir en orientering om hvilke rammebetingelser som gjelder for omstillingsarbeidet. Omstilling reguleres av blant annet lover, forskrifter og avtaler mellom partene i arbeidslivet. De gir også en oversikt over hvilke virkemidler som kan nyttes i omstillingsarbeidet og hvordan disse kan brukes.
Retningslinjene gir også en orientering om hvilke prosesser som skal og kan iverksettes i fornyingsarbeidet, og i større og mindre omstillingsprosesser. I og med at mye av arbeidet skal skje i virksomhetene vil det være der de konkrete løsningene må finnes. FAD sitt ansvar er, i samarbeid med de enkelte fagdepartement, å lage hensiktsmessige og gode rammebetingelser for dermed å legge til rette for at virksomhetene kan nå sine mål med omstillingen.

Omstilling ved HiØ

"Omstilling under trygghet og medvirkning"

Den lokale omstillingsavtalen for HiØ er inngått mellom Høgskolen i Østfold og hovedorganisasjonene ved høgskolen: LO, YS, Akademikerne og Unio. NITO har tiltrådt avtalen.

Omstillingsavtalen tar utgangspunkt i Hovedavtalen i staten, Hovedtariffavtalen i Staten, Lov om statens tjenestemenn og Arbeidsmiljøloven. Avtalen er en lokal tilpasningsavtale til den sentrale avtale om omstilling inngått mellom Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) og hovedsammenslutningene, og bygger på de fastsatte retningslinjer for omstillingsprosesser i staten.

Partene er enige om at omstillingsprosesser skal være effektive og gjennomføres slik at hensynet til trygghet og forutsigbarhet for de ansatte blir ivaretatt. Omstillingsprosessene skal være preget av god informasjon og god personalbehandling.

Les avtalen i sin helhet:

Publisert 4. juni 2018 15:46 - Sist endret 25. sep. 2018 23:41