Emne og studieprogramevaluering

Her ser du hvordan du som ansatt skal delta i evalueringen av ditt emne, studieprogram eller hvordan du skal skrive kvalitetsrapporten .

Velg din rolle, og se hvordan du skal bidra.

Etter at et emne er gjennomført skal emneansvarlig utarbeide en emnerapport. Studieleder skal hvert år levere en studieprogramrapport til dekan, som blant annet er basert på emnerapportene og som beskriver utdanningskvaliteten på programmet. Dekan skal utarbeide en kvalitetsrapport som omhandler avdelingens studieportefølje. Studiedirektør utarbeider høgskolens kvalitetsrapport til styret. 

Fagansatt

Kvalitet i emner: Målet er å sikre at emnets læringsutbyttebeskrivelse er oppdatert og relevant, at læringsaktivitetene i emnet bidrar til at studentene oppnår det definerte læringsutbyttet og at det er sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelse, læringsaktivitetene og vurderingsformene.

Fagansatt har ansvar for gjennomføring av relevante læringsaktiviteter i tråd med de vedtatte læringsutbyttene og emnebeskrivelsen. 

Emneansvarlig

Kvalitet i emner: Målet er å sikre at emnets læringsutbyttebeskrivelse er oppdatert og relevant, at læringsaktivitetene i emnet bidrar til at studentene oppnår det definerte læringsutbyttet og at det er sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelse, læringsaktivitetene og vurderingsformene.

Emneansvarlig har faglig ansvar for utarbeidelse, årlig kvalitetssikring, revisjon og for gjennomføring av emnet i henhold til emnebeskrivelsen. 

Studieprogramansvarlig/studieleder

Kvalitet i studieprogram: Målet er å sikre at studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelse er oppdatert og relevant og at emnene som inngår bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet i studieprogrammet

Studieprogramansvarlig har det daglige ansvaret for ett eller flere definerte studieprogrammer.

Studieleder

Kvalitet i studieprogram: Målet er å sikre at studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelse er oppdatert og relevant og at emnene som inngår bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet i studieprogrammet.

Studieleder har delegert personal- og budsjettansvar for ansatte tilknyttet en avdeling eller nærmere definerte studieprogrammer og fagområder. Studieleder kan også inneha rollen som studieprogramansvarlig for ett eller flere studieprogrammer. 

Dekan

Kvalitet i utdanningen: Dekan skal utarbeide en kvalitetsrapport som omhandler avdelingens studieportefølje. Rektor utarbeider høgskolens kvalitetsrapport til styret

Dekan (eller kunstnerisk leder) har overordnet ansvar på avdelingsnivå for å fremme kvalitetskultur og sørge for kvalitetssikring og utvikling av studieprogram og studieportefølje ved avdelingen, inkludert internasjonalisering.

For Høgskolen i Østfold er kvalitet i utdanningene sentralt. For å fremme god kvalitet er det viktig å ha et kvalitetssystem som gir gode forutsetninger for et målrettet, systematisk kvalitetsarbeid som sikrer at høgskolen arbeidermed utdanningskvalitet på alle nivåer. 

Bakgrunnen for evalueringene - (gå til kvalitetssystem for utdanningen)

Publisert 3. juni 2019 10:57 - Sist endret 12. des. 2019 11:16