Periodisk programevaluering

Periodisk programevaluering er et av flere virkemidler i HiØs kvalitetssystem for utdanning. Resultatene av evalueringen skal bidra til kvalitetsutvikling i høgskolens studietilbud og sikre at studentenes læringsutbytte er i samsvar med samfunnets og arbeidslivets behov.  

Hensikten med periodisk programevaluering er å få et helhetlig, strategisk og eksternt perspektiv på utdanningskvaliteten i studieprogrammet.  Studieprogramledelsen får dermed et grunnlag for å vurdere om studieprogrammet skal videreføres slik det er eller om det må foretas justeringer. Utviklingsaspektet vektlegges fremfor kontroll.

I henhold til forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 2-1 andre ledd, er høgskolen pålagt å gjennomføre periodiske evalueringer av studietilbudene. Høgskolen fastsetter selv mandatet for evalueringene, men forskriften fastslår at representanter fra arbeids- eller samfunnsliv, studenter og eksterne sakkyndige, som er relevante for studietilbudet, skal bidra i evalueringene.