Linjeleder

Premissleverandør for innholdet på nettstedet, og har direkte dialog med sentral nettredaktør eller lokal nettansvarlig.

Rollebeskrivelse

  • Støtte nettredaktøren eller nettansvarlig og påse at den øvrige virksomhetsledelsen tar grep som er nødvendige for å nå HiØs målsetninger for nettarbeidet.
  • Informere nettredaktør eller nettansvarlig om strategier, mål og prioriteringer, avgjørelser og diskusjoner i formelle og uformelle fora og andre saker som gjelder nettstedet og nettpubliseringen.
  • Ha direkte dialog med nettredaktør eller nettansvarlig om innholdet og styringen av nettstedet, samt ressursbehov og ressursbruk.

Myndighet

  • Instruere nettredaktør eller nettansvarlig i saker som gjelder innholdet på nettstedet, så lenge dette ikke bryter med avgjørelser som er tatt på et høyere nivå i organisasjonen eller med det rammeverket som er fastsatt for nettstedet. 
  • Ta avgjørelser om innholdet på nettstedet når det er uenigheter som ikke kan løses av nettredaktør eller nettansvarlig

Ansvar

  • Ha juridisk ansvar for nettsidene, som delegeres til nettredaktør eller nettansvarlig.
  • Sørge for at nettredaktør eller nettansvarlig har tilgang til all informasjon som er nødvendig for drift og utvikling av nettstedet. 
  • Forsikre seg om at det settes av tilstrekkelige ressurser til drift og utvikling av nettstedet ut i fastsatte krav og behov.

Kompetansebehov

  • God kjennskap til ambisjoner og prioriteringer for nettarbeidet ved HiØ, samt roller og organisering av dette.
  • En forståelse for hvilken betydning nettkompetanse har for å nå de oppsatte målene og sørge for et oppdatert, tidsriktig og brukervennlig nettsted.
Publisert 26. juni 2018 12:27 - Sist endret 26. juni 2018 12:27