Informasjon og medvirkning

Det legges vekt på god informasjon og medvirkning i prosessen. Dette blir ivaretatt på følgende måter.

Informasjon:

I tillegg til den informasjon som finnes i dokumentene, som styresaken, høringsbrev og høringsgrunnlag, er følgende gjort for å gi god informasjon:

  • Denne nettsiden blitt etablert, der informasjon om mandat, prosess, og annen nødvendig informasjon oppdateres jevnlig.
  • Det blir sendt ut nyhetsbrev til de som ønsker dette. Man finner informasjon hvordan man abonnerer på nyhetsbrevet på denne siden.
  • Prosessleder er tilgjengelig for å svare på spørsmål eller orientere om prosessen, for eksempel på personalmøter eller lignende.
  • Prosessleder skal lage en screencast med informasjon om arbeidsutvalgets forslag til ny faglig organisering.

Medvirkning:

I tidlig fase i prosjektet (januar 2020) ble alle avdelingsstyrene, samt dekanene, forespurt om innspill til faglig organisering. Mange kom med innspill og disse ble lagt til grunn for arbeidsutvalgets videre arbeid. Det er bred deltakelse i arbeidsutvalget fordi man ønsker å sikre god medvirkning fra vernetjeneste så vel som tjenestemannsorganisasjonene.

20. april startet høringen om arbeidsutvalgets forslag til ny faglig organisering, og høgskolestyret ønsker en bred medvirkning. På grunn av koronasituasjonen kan ikke medvirkningen foregå i form av stormøter og tilsvarende. Høgskolens avdelinger og andre enheter som er høringsparter skal gjennomføre interne prosesser som under omstendighetene i størst mulig grad fremmer engasjement og åpen og god meningsutveksling, og dermed en reell medvirkning fra ansatte. Hvordan dette skal skje er opp til hver avdeling. Ved de største avdelingene kan det nok vurderes å være hensiktsmessig å gjennomføre slike digitale høringsmøter i klynger, f.eks. etter fagområde/den enkelte studieleder. For å finne løsninger som passer for den enkelte avdeling skal dekanene drøfte og avtale gode ordninger med de plasstillitsvalgte i lokale ID-møter med de tillitsvalgte tidligst mulig i prosessen.

Den enkelte ansatte kan spille inn sine synspunkter til avdelingsstyret ved sin avdeling. I tillegg til å komme med innspill gjennom eget avdelingsstyre kan den enkelte ansatte spille inn sine synspunkter gjennom sin fagforening. De enkelte fagforeningene gir medlemmene nærmere informasjon om dette.

Publisert 12. feb. 2020 11:20 - Sist endret 20. apr. 2020 16:09