Prosjekt - fleksibel utdanning

I ny strategisk plan 2015-2018 har høgskolen definert fleksibilitet i utdanningene som et viktig satsingsområde, som formulert i følgende virksomhetsmål:

"Vi ligger langt framme i utviklingen av fleksible utdanningsmodeller med digitale løsninger som tilbys både i fleksible studietilbud og studiestedsbaserte programmer."

2016-17 Digitale utviklingsprosjekter

14 prosjekter fikk tildelt prosjektmidler for studieåret 2016-17 til digitale utviklingsprosjekter. Fokusområder for prosjektene er bl.a. bruk av digitale verktøy med vekt på studentaktive metoder og/eller  tilbakemelding/feedback på studentarbeider og bruk av digitale verktøy i veiledning og undervisning.

2015-16 Pilot-prosjekt undervisningsopptak

10 prosjekter fikk tildelt midler for studieåret 2015-16 til å utvikle forskjellige forrmer for opptak av undervisning.

Innledende arbeid i i prosjektet i 2014

Videre nedover på denne siden finnes detaljer om prosjektgjennomføringen i prosjektets innledende fase i 2014.

For å nå målet i strategisk plan har høgskolens ledelse initiert et prosjekt bestående av tre arbeidsgrupper som skal svare på ulike problemstillinger; én gruppe skal utarbeide en tiltaks- og framdriftsplan for satsingen på fleksibel utdanning i tråd med tiltak 4 i Aktivitetsplan og budsjett 2014. De to andre gruppene skal svare på konkrete utfordringer og problemstillinger knyttet til bruk av læringsplattform (LMS) og innføring av digital eksamen. I sammensetningen av de tre arbeidsgruppene har det vært et viktig prinsipp å ivareta den kompetanse og erfaring som allerede eksisterer i organisasjonen blant undervinings- og forskningsansatte og administrativt og teknisk personale. Prosjektet ledes av en styringsgruppe.  

Mandat for arbeidsgrupper 
Medlemmer i gruppene

Milepæler:

  • 1. september: arbeidsgruppene leverer delrapport til styringsgruppen
  • 1. desember: arbeidsgruppene leverer endelig rapport

Møter

Innkallinger Referater Rapporter
Tiltaks- og fremdriftsplan: 
Innkalling 21.5.2014 Referat 21.5.2014  
Innkalling 19.6.2014 Referat 19.6.2014  
    Underveisrapport 1.september
  Referat 22.9.2014  
Innkalling 27.10.2014    
    Sluttrapport
Læringsplattform: 
Innkalling 22.5.2014 Referat 22.5.2014  
Innkalling 3.6.2014 Referat 3.6.2014  
Innkalling 22.8.2014    
    Underveisrapport 1.september
    Sluttrapport
Digital eksamen:
  Referat 22.5.2014  
  Referat 18.6.2014  
    Underveisrapport 1.september
    Sluttrapport
Styringsgruppen
  Referat 07.05.2014  
Innkalling 10.06.2014 Referat 10.06.2014  
Innkalling 19.09.2014 Referat 19.09.2014.pdf  
  Referat 20.01.2015 Gjennomgang av sluttrapporter  

 

Hvorfor fleksibilitet?

Fleksibilitet er et svært aktuelt tema i høyere utdanning som handler om å sikre alle lik tilgang til en utdannelse. Ved å gjøre det mulig å studere også for dem som ikke kan tilbringe studietiden som fulltidsstudent ved et studiested er høgskolen med på oppfylle vårt samfunnsoppdrag om å legge til rette for livslang læring og tilby kompetent arbeidskraft til ulike samfunnsområder.  

Aktiv bruk av teknologi og digitale kommunikasjonsmedier i undervisning og formidling gir mulighet for økt fleksibilitet, effektivitet og tilgjengelighet, noe som kan komme både lærestedet, studenter og ansatte til gode. I tillegg til dette er økt bruk av IKT i undervisning viktig fordi det gir studentene nødvendig kompetanse i et kunnskapsbasert samfunn der teknologi får stadig større utbredelse. Bruken av teknolgiske og digitale løsninger må imidlertid ikke skje ukritisk. Det er viktig å stille seg spørsmålet om hvordan IKT kan bidra til økt kvalitet i undervisning og læring og dermed ha en positiv innvirkning på betydning for læringsutbytte og studiekvalitet. 

Undersøkelser gjennomført av NIFU viser at digitalt kompetente lærere får studenter til å bli mer aktive i egen læring ved hjelp av ulike teknologiske løsninger som er integrert i fagdidaktiske opplegg.  Den digitalt kompetente læreren mestrer både fag, pedagogikk og teknologi og evner å se disse tre komponentene som flere sider av samme sak. Det er dermed et viktig poeng at økt faglig kvalitet er avhengig av at valg av teknolgiske løsninger er tilpasset fagets egenart og lærerens pedagogiske praksis. 

Interne ressurser:

Rapporter:

Annet:

Eksterne ressurser:

Rapporter:

Annet:

 

 

Publisert 27. juni 2018 12:55 - Sist endret 18. mars 2019 15:43