Formidling- og samfunnskontaktutvalget

Formidling- og samfunnskontaktutvalget (FoS) skal bidra til å sikre og utvikle kvaliteten og omfanget av høgskolens arbeid med formidling og samfunnskontakt. Utvalget skal gi faglige og strategiske råd til høgskolestyret og ledergruppen vedrørende formidling og samfunnskontakt.

Medlemmene skal har fast dialog med avdelingsledelsen før og/eller etter utvalgets møter og deltar på personalmøter for å fortelle om handlingsplanen til FoS- utvalget, for større måloppnåelse av utvalgets handlingsplan

Det oppfordres til at FoS-utvalgets medlemmer sitter i avdelingens Advisory Board, der slikt eksisterer. Der det ikke eksisterer Advisory Board, for eksempel ved ØSS og LU, bør medlemmene inn i praksisutvalg og lignende for å få kunnskapen utenfra. 

FoS-utvalgets konkrete arbeidsoppgaver er beskrevet i egen handlingsplan.

Følgende langsiktige mål og strategier gjelder for utvalget:

1. For å oppfylle høgskolens samfunnsoppdrag skal utvalget bidra til at:

  • ansatte sprer og formidler resultater fra forskning samt faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid innen alle fagområder ved høgskolen på en tydelig og profesjonell måte
  • ansatte deltar i samfunnsdebatten
  • ansatte bidrar til kunnskapsheving, samfunns- og næringsutvikling samt innovasjon og verdiskaping basert på disse resultatene

2. Utvalget skal bidra til at høgskolen er det naturlige stedet for regionens samfunns- og arbeidsliv å henvende seg for å få tilgang på kunnskap og opplæring/kurs

3. Utvalget skal legge til rette for styrket samhandling med samfunns- og arbeidsliv særlig regionalt, men også nasjonalt og internasjonalt

4. For å øke kunnskapen om og interessen for høgskolens fagområder skal utvalget bidra til bedre synliggjøring av høgskolens FoS-aktiviteter og styrke relasjonene til media/presse

5. FoS-utvalget retter sitt arbeid med forskningsformidling i hovedsak mot målgruppene: allmennheten, relevante fagmiljøer og studenter. Målet er å øke synligheten av forskning ved HiØ, gjøre forskningen mer tilgjengelig for folk flest og styrke sannsynligheten for at HiØ er førstevalg som leverandør av kunnskap i regionen.

Eksempler på overordnede oppgaver for utvalget:

  • videreutvikle rammebetingelser, mål, strategier og tiltak for arbeidet med formidling og samfunnskontakt
  • definere/identifisere strategiske samarbeidspartnere og konkrete områder for samhandling.
  • bidra til strukturert relasjonsbygging og samhandling med partnerne
  • legge til rette for at ansatte kan og vil formidle sin forskning
  • gjøre ansatte bedre i stand til å formidle sin forskning
  • motivere ansatte til å drive allmennrettet formidling
  • være høringsinstans i saker som omhandler formidling og samfunnskontakt

Sammensetning:

Én representant fra hver avdeling/akademi/HiØ Videre/bibliotek, sentral FoU-koordinator, en student.

Leder for utvalget: Rektor eller prorektor

Nestleder: velges blant utvalgets medlemmer

Sekretærfunksjon: Ansatt i Markeds – og kommunikasjonsenheten

Arkiv: Innkalling og referat fra utvalgets møter legges på intranettet og sendes til arkiv.

Emneord: Formidling, samfunnskontakt
Publisert 7. mai 2018 13:26 - Sist endret 9. mai 2018 13:33