Beskyttelse av voldsutsatte barn krever mot og penger

Publisert: 11.12.2014 08:05 av Nina Skajaa Fredheim

Kronikk: VOLD OG OVERGREP MOT BARN er en tragedie og et enormt samfunnsproblem. Barns rett til beskyttelse ble vedtatt av FN’s generalforsamling den 20.november 1989.

Illustrasjon_deprimert-barn_COLOURBOX654.jpg

Kronikk av stipendiat Ann-Kristin Johansen og førsteamanuensis Kaare T. Pettersen, begge ved Høgskolen i Østfold. Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

25.årsdagen ble markert over hele verden. I Norge offentliggjorde regjeringen en ny tiltaksplan for å bekjempe vold og overgrep mot barn og ungdom.

Tiltaksplanen er undertegnet av ikke mindre enn 4 statsråd, og har fått navnet «En god barndom varer livet ut» Planen inneholder 43 omfattende tiltak, som statsrådene mener er Norges viktigste bidrag for å oppfylle barnekonvensjons forpliktelser. Åtte av disse retter seg mot å styrke forskning og kompetanse innen fagfeltet.

TRENGER VI EN SLIK PLAN? Svaret er ja - fordi mange fagfolk som er satt til å hjelpe og beskytte barn fra vold og overgrep forteller at de mangler kunnskap og ferdigheter til både å oppdage og snakke med disse barna. Mange er redd for å gjøre vondt verre. Forskning viser at hver femtende jente og hver syvende gutt i den videregående skolen forteller at de har vært utsatt for alvorlig seksuelle overgrep, og det er anslått at mer enn 100 000 barn lever med vold. Mørketallene er store.

Påførte krenkelser som vold og overgrep kan utvikle seg til alvorlig fysisk og/eller psykisk sykdom senere i livet. De senere års forsking har økt vår forståelse for hva det innebærer å vokse opp med vold og overgrep. Barn som opplever at foreldrene utsettes for vold, er ikke passive vitner. De lever med volden.

Disse barna lever i konstant utrygghet, og kan oppleve seg som uelsket. Det er kanskje den verste krenkelsen et barn kan oppleve. Vi trenger en plan som stadfester at barn som opplever vold og overgrep blir beskyttet av staten, slik barnekonvensjonen krever. Der står det nemlig tydelig at staten skal beskytte barn mot fysisk og psykisk mishandling, forsømmelse eller utnyttelse fra foreldre og andre omsorgspersoner.

Det er avgjørende at fagfolk har tilstrekkelig kompetanse til å gripe inn og handle. De fire statsrådene er enige i det. Det er også vi på Høgskolen i Østfold (HiØ), studiested Fredrikstad. Vi sørger for at kunnskap om vold og overgrep inngår i både grunnutdanninger og videreutdanninger innenfor studieretningene i helse- og sosialfag.

For fem år siden startet vår høgskole videreutdanningen «Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn» og for tre år tilbake startet vi videreutdanningen «Vold i nære relasjoner». Vår daværende justisminister Storberget åpnet videreutdanningen høsten 2009. I sin åpningstale sa han at behovet for økt forskning og kompetanse på dette fagfeltet var stort. Han påpekte at HiØ var et foregangssted med landets første og eneste videreutdanning i «Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn». Denne videreutdanningen alternerer hvert annet år med videreutdanningen i «Vold i nære relasjoner».

300 fagpersoner fra hele landet har siden oppstarten av disse studiene søkt opptak og 134 av dem har blitt tatt opp og uteksaminert. 9 av 10 studenter kommer fra østlandsområdet, og hver syvende student er hjemmehørende i Østfoldkommunene. De øvrige studentene fordeler seg fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. Høsten 2015 begynner 25 nye studenter på videreutdanning i «vold i nære relasjoner».

Vi forventer over dobbelt så mange søkere som det er studieplasser til. Dessverre er det ikke ressurser til å tilby alle som har behov for mer kunnskap og handlingskompetanse om dette vanskelige feltet en plass på studiet. Det er med en viss skuffelse at tiltaksplanen sier lite om økte ressurser for å kunne gjennomføre disse gode og nødvendige tiltakene. En reell satsning for å beskytte barn og unge handler både om å ha mot og penger.

Vårt ubesvarte spørsmål er derfor; HVORDAN ER SÅ DISSE TILTAKENE TENKT GJENNOMFØRT? På samme måte som tidligere ser det ut som løsningen ligger i prioriteringer i eksisterende budsjetter, hvor svært mange ulike behov settes opp mot hverandre. Riktignok er det forslått å øke kommunenes generelle økonomiske rammer med 200 millioner fra neste år. Likeledes er det foreslått ekstra millioner til helsestasjoner, skolehelsetjeneste og barnehager. Men, tiltaksplanen foreslår ingen øremerkede midler for å bekjempe vold og overgrep mot barn og unge.

Planen stadfester videre at «tilbudet om etter- og videreutdanning om vold og seksuelle overgrep skal kartlegges. Formålet er å øke tilgjengeligheten, studenttilfanget og eventuelt bedre det faglige innholdet». Vi, ved HiØ hilser en slik kartlegging velkommen. Vi ber om at dette følges opp med økte ressurser, noe som er avgjørende for å øke tilgjengeligheten, studenttilfanget og styrke det faglige innholdet.

Kronikken har stått på trykk i Sarpsborg Arbeider Blad, Moss Avis, Fredriksstad Blad og Sandefjords Blad. Et utdrag av kronikken har også stått på trykk som innlegg i Aftenposten.

___________________________________________________________________________

Ann-Kristin Johansen, Stipendiat, Høgskolen i Østfold, avd. for Helse- og sosialfag og PhD kandidat i psykologi, NTNU.

Se faglig profil

ann-_kristin.JPG


Kaare T. Pettersen, Førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold, avd. for Helse- og sosialfag

Se faglig profil