Sats på mer frivillighet

Publisert: 30.04.2015 08:10 av Nina Skajaa Fredheim

Kronikk: Frivillighet Norge har sammen med KS laget en plattform for felles samhandling mellom kommunen og frivillig sektor. Det viktige her er et ønske om bedre samarbeid mellom sektorene for å støtte og tilrettelegge for aktiviteten i frivillig sektor.

Eldre-dame_COLOURBOX2903201_654.jpg

Inlegget er skrevet av førstelektor Kjell-Arne Dybvik. Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

I plattformen understrekes det at utgangspunktet for samarbeidet må være at frivillig og offentlig sektor opptrer som uavhengige og likeverdige parter. Plattformen definerer de overordnede prinsippene for samhandling mellom offentlig og frivillig sektor. Plattformen bygger videre på en anerkjennelse av at frivillige organisasjoner og kommuner ofte har felles målsettinger, men ulike ståsteder og forventninger.

Slik jeg ser det kan dette for eksempel gjelde kommuner som Fredrikstad, Halden og Sarpsborg.

I plattformen framkommer det bla at det offentlige har forskningsbasert kunnskap, myndighet til å gjennomføre sin politikk, økonomiske midler til å sette i gang tiltak og mulighet til å gi det frivillige arbeidet legitimitet/status. Frivilligheten har på sin side erfaringsbasert kunnskap, lokalkunnskap og kanskje best på å fange opp lokale behov, meninger og trender og kan dermed gi politikken legitimitet. Videre evne til å mobilisere folk og være pådriver for endring.

En undersøkelse gjennomført av KS i 2010 viser at det foregår et godt samarbeid mellom kommunene og frivillige organisasjoner innenfor det som har med kommunale tjenesteområder å gjøre. Det viser seg imidlertid at det er bare 20% av kommunene som har utviklet en lokal frivillighetspolitikk, skjønt at et flertall av kommunene er av den oppfatning at det er behov for tettere samarbeid med frivillig sektor i framtida.

Det viser seg også at i mange lokalsamfunn er det manglende koordinering, manglende rolleavklaring og manglende samspill mellom de ulike frivillige aktørene.
Når det gjelder samfunnets forventninger til frivillig sektors bidrag til en bedre folkehelse så er denne ganske omfattende. Slik jeg ser det må kommuner og frivillig sektor samarbeide enda bedre for nettopp å få dette til. Jeg vil nevne noen områder som anses å være svært sentrale i et slikt samarbeid og kan gjelde flere kommuner i vårt nærmiljø.

Seniorkraften

Dersom vi studerer demografien framover så tilsier denne at antall eldre øker kraftig framover. Personer som er 70 år eller eldre vil dobles de neste tredve årene. Dette skaper nye utfordringer og ensomhet er en av dem. Samtidig kan det være viktig å se på ressursene som nettopp ligger i den demografiske endringen som vil komme, det som på fagspråket kalles seniorkraften. Viktige spørsmål som her kan stilles kan være: Hvordan kan seniorkraften utnyttes best i et folkehelseperspektiv slik at for eksempel friske eldre kan være en ressurs for de mer sårbare? Hvordan kan frivillig sektor være en arena som hindrer for eksempel isolasjon hos en voksende eldre befolkning.

Personer med innvandrerbakgrunn

Forskningen viser at personer med innvandrerbakgrunn og unge voksne i aldersgruppen 18-25 år er generelt mest positive til å gjøre mer frivillig arbeid. Det er derfor en viktig oppgave for frivillig sektor i samarbeid med kommunene å rekruttere medlemmer med etnisk minoritesbakgrunn.

Samarbeid med Nav

Nav disponerer en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeids- avklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte. I 2012 hadde Nav ca 3 millioner brukere og mange av brukerne er mennesker i sårbare livssituasjoner som ofte er utenfor det ordinære arbeidslivet. Det må her være mulig å få til et tettere samspill mellom frivillig sektor og Nav for å kunne gi brukerne tilgang til frivillig sektor som en arena for sosialt samspill, for arbeidstrening og arbeidskvalifisering.

Innlegget har stått på trykk i Sarpsborg Arbeiderblad, Fredriksstad Blad og Halden Arbeiderblad.

Les også:


Kjell-Arne Dybvik
Førstelektor ved Avdeling for Helse- og sosialfag

Se faglig profil