Byggeiere har fokus på transport

Publisert: 24.06.2017 08:15 av Nina Skajaa Fredheim

Høgskolen i Østfold har i samarbeid med Grønn Byggallianse gjennomført undersøkelsen «Owners shade of Green» som en del av FoU-prosjektet «Merverdien av grønne bygg».

lysaker2016web.jpg

Tekst: Thor Arne Brun i Estate nyheter. Foto: Estatenyheter.no.

Spørreundersøkelsen kartlegger i hvilken grad ulike kvaliteter ved det grønne bygget forventes å gi merverdi. Kvalitetene som definerer det grønne bygget er inndelt i 13 kapitler, og omfatter i underkant av 100 tema. Et hovedtema i undersøkelsen knytter seg til byggenes tilrettelegging for transport.

Vi har snakket med Kjetil Novang Gulbrandsen ved Høgskolen i Østfold, som har gjennomført undersøkelsen, og Stig L. Bech fra BA-HR som har bidratt i planlegging og strukturering.

– Hva sier undersøkelsen om transport som verdifaktor?

– Byggeierne bekrefter den tesen vi har hatt om utviklingen i transportspørsmålet, sier Bech. Det fremstår som helt klart at det ikke er privatbilen som er fremtidens transportløsning i en fortettet bykjerne.

– Svarene viser at nærhet til et godt utbygget kollektivnett scorer høyest i forhold til forventet merverdi. At tilrettelegging for gående og syklende også rangeres topp ti blant nesten 100 ulike kvaliteter ved det grønne bygget, understreker fokuset på alternative transportmåter, fortsetter Novang Gulbrandsen.

– Gjelder det samme for leietakerne?

– Eiere er langsiktige – ofte vesentlig mer langsiktige enn sine leietakere. De fokuserer på det de mener er sannsynlige framtidige sannheter om markedet, og handler etter det, sier Bech.

– Det gjenspeiler seg i klare forskjeller mellom eiers grønne fokus i dag, og hva de forventer er salgbart blant dagens leietakere, sier Novang Gulbrandsen.

– Når vi spør «I hvilken grad har du inntrykk av at det er aksept for å ha liten parkeringsdekning knyttet til bygget», tyder imidlertid svarene fra eiere på at de mener at markedet allerede er der. 43% av eierne svarer «I relativt stor grad». Det er nesten dobbelt så stor andel som de som svarer «I relativt liten grad». Dette har trolig sammenheng med at respondentene i undersøkelsen eier mange bygg i Oslo. Eieres klare verdsetting av et god kollektivtilbud er dermed logisk knyttet til at eiere og leietakere har erfaring med hvordan et godt kollektiv tilbud legger til rette for andre løsninger for transport.

– Dette stemmer godt med hva vi også opplever i dialog med leietakere i søk, søkemeglere og utleiemeglere – det vil si at transport er en viktig faktor ved valg av leieobjekt, sier Bech.

– Parkeringsplasser har mindre betydning, kollektiv og sykkel har økt effekt. I vår løpende kontakt med markedet synes denne trenden også å være generell innenfor virksomhetene som søker leieobjekt. Holdningen oppleves å være den samme uavhengig av på hvilket nivå i virksomheten man kommuniserer.

Diagrammene nedenfor viser 10-på-topp blant 78 emner som eier forventer gir merverdi:

Diagram1_Kjetil.jpg

Når eierne spesifiserer hva merverdien av et godt utbygget kollektivtilbud består i, gir de høy score innen flere verdi-indikatorer:

Diagram2_Kjetil.jpg

– Det forhold at kollektivløsninger står sentralt, gjør det resultatene mindre relevante utenfor sentrale deler av Oslo?

– Tvert i mot, sier Bech og legger til:

– Det understreker viktigheten av at kollektive løsninger og tilrettelegging for syklende og gående må tillegges stor vekt ved planlegging av områder. Oslo er Europas raskest voksende hovedstad, og vi vet at urbaniseringen vil fortsette både i Oslo og i andre norske byer. Å bygge rundt eksisterende knutepunkt er selvsagt viktig, men like viktig er det å sørge for at det etableres nye kommunikasjonsknutepunkt når byer vokser og fortettes. Utbyggingen på Fornebu er et eksempel på hvor viktigheten av at kollektivtilbudet vokser sammen med graden av urbanisering.

Les også: Jobber for utslippsfrie byggeplasser

Les også: Oslo i verdenstoppen innen miljøbygg

– Kommunikasjon til og fra bygninger må være gjennomtenkt, fortsetter Novang Gulbrandsen.

– Sykkelparkering og rikelig med ladestasjoner kan være løsningen, men det må velges på bakgrunn av kunnskap om hvem som skal til og fra bygget, og hva som er deres mest hensiktsmessige og mest sannsynlige kommunikasjonsform. Et sentralt virkemiddel for å sikre at de beste løsningene velges, kan være BREEAM-NOR emnet «Mobilitetsplan». Det vil si at kartlegging av kommunikasjon til og fra bygget blir analysert, og de beste løsningene blir identifisert. Stavanger kommune har Mobilitetsplan som krav til alle utbyggere. Andre kommuner bør gjøre som Stavanger.

Diagram3_Kjetil.jpg

– Når vi har gjennomgått de 50 første BREEAM-NOR sertifiseringene er det kun 49% av prosjektene som har inkludert Mobilitetsplan, og i hovedsak prosjekter med BREEAM klassifisering på de to høyeste nivåene. Det tallet burde være mye høyere.

Teksten har stått på trykk på Estatenyheter.no