Ny forskning om etisk lederskap i skolen

Publisert: 05.06.2014 14:20 av Tore Petter Engen

Skjulte mekanismer for taushet hindrer åpenhet og refleksjon i kommunikasjon om vanskelige temaer i skolen. Dette skriver forsker Kjersti Lien Holte om i ny bok om etisk utdanningslederskap.

undervisning654.jpg

Av førsteamanuensis Kjersti Lien Holte ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning.

Det at disse mekanismene ofte er ubevisste eller skjulte gjør det enda vanskeligere for rektor å fasilitere gode møter om kjernevirksomheten.

Se for deg en skole med elendige resultater på nasjonale prøver. Elevundersøkelsen viser at noen få elever blir mobbet og at elevene opplever at de får lite eller ikke noe hjelp til å bli bedre i skolefagene. Foreldreundersøkelsen viser at foreldrene opplever at samarbeidsklimaet med skolen er ganske dårlig. Rektor inviterer lærerne og assistentene til et krisemøte for å diskutere hva de kan gjøre for å bedre situasjonen. Rektor prøver å få samtalen til å handle om hvordan lærerne jobber, men forsøkene ender med at lærerne er enige om at elevene er for svake, at foreldrene er for krevende og at de tar for lite ansvar for å oppdra ungene og hjelpe dem med lekser. De er også enige om at samfunnet generelt (dvs politikerne, KS og egen fagforening) ikke anerkjenner den gode jobben de gjør.

Hva kan rektor gjøre?

Profesjonell refleksjon over vanskelige temaer er avgjørende i en strategi for utvikling av etisk lederskap og for en høy etisk standard i skolen som organisasjon. Uten et samarbeid med lærerne om kvaliteten på deres arbeid vil praksisen ofte fortsette uendret uten hensyn til kvalitet og åpenbare problemer. Rektor vil stå uten et godt beslutningsgrunnlag for forbedring av praksis og organisering av virksomheten.

I mitt kapittel i boken forklarer jeg hvordan de skjulte mekanismene for taushet påvirker samtalene og kommer med forslag til hvordan skoleledere kan fasilitere åpen og ærlig kommunikasjon for å legge til rette for til etisk refleksjon og handling med sitt undervisningspersonell.

De vanligste årsakene til taushet og avsporing i kommunikasjonen er feilslått bruk av ekskluderings og inkluderingsritualene i organisasjonen og organisasjonskulturer som er preget av enten trusler, feelgood holdninger eller maktesløshet. Jeg hevder at taushet og avsporinger fra de ansattes side motiveres enten av prososiale behov, behov for å beskyttelse, opplevelsen av maktesløshet eller av passiv aggressive motiv som innebærer at lederen og organisasjonen motarbeides indirekte.

Å forholde seg til disse mekanismenes potensiale og hvordan de kan virke i egen organisasjon, er noe av det viktigste en rektor må gjøre for å kunne fasilitere en åpen og god kommunikasjon om vanskelige tema. Slik vil det bli mulig for flere lærere å opptre i tråd med sin profesjonalitet og bidra til å oppnå en høy etisk standard gjennom samarbeid.

Budskapet i boken er klart: etikk er ikke en karakteristikk av lederskap, det er sentralt for lederskap.

Kjersti Lien Holte har skrevet bokkapittelet ”Prevalence of Silence” i ”Handbook of Ethical Educational Leadership” som ble utgitt på Routledge i USA i mai i år.

Boken er redigert av professorene Christopher M. Branson og Steven Jay Gross og utforsker etisk utdanningslederskap slik at leserne utfordres til å revurdere dyptliggende oppfatninger av lederskap og etikk. Temaer som hensikt, rettferdighet og tillitsforhold analyseres grundig. Boken er en samling artikler fra utdanningsforskere fra hele verden og utgjør en viktig ressurs for alle som er opptatt av etikk i skolen.