English version of this page

DigiWork

DigiWork utforsker en rekke tverrfaglige aspekter ved digitalisering og dens konsekvenser for arbeidslivet, arbeidsorganisasjoner og samfunnet som sådan. 

Et bilde av symbolet for DigiWork

Bildet: Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA-NC

Oversikt over fagfeltet

Digitale teknologier bringer sammen mennesker i tid og rom på nye måter. Digitalisering påvirker dermed hvordan vi strukturerer samfunnet, hvordan etiske og politiske verdier formes og institusjonaliseres, og hvordan vi arbeider og samhandler. Med dette utgangspunktet rommer DigiWork et utall tverrfaglige aspekter ved og innfallsvinklinger til digitalisering og dens konsekvenser for arbeidslivet, arbeidsorganisasjoner og samfunnet som sådan. DigiWork består av forskere fra ulike disipliner som helse- og medisin, informasjonsvitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora og forskningen inkluderer perspektiver på hvordan digitalisering skaper muligheter og utfordringer på individ-, organisasjons- og samfunnsnivå.   

 • Individnivå: Forskning på hvordan digital teknologi adapteres utforsker hvordan innføring av digitale plattformer bidrar til å vri arbeidsmarkedet, for eksempel hvordan det bidrar til et økende antall selvstendig næringsdrivende og frilansarbeid. Digitale plattformer gjør det mulig for arbeidsgivere å tilby nye former for arbeid og for selvstendig næringsdrivende å ta på seg ulike oppdrag.   
 • Gruppe- og organisasjonsnivå: digitaliseringsprosesser utforskes, for eksempel med vekt på hvordan enkel og kompleks informasjon, kommunikasjonssystemer, bruk av Big Data og algoritmer kan styrke rasjonelle beslutningsprosesser og fremme demokratisering. Dette innebærer blant annet at beslutningsmakt kan flyttes innad i et hierarkisk beslutningshierarki og desentraliseres fra profesjonsutøvere til nye grupper av ansatte som arbeider med analytiske beslutningsverktøy.   
 • Samfunnsnivå: de samfunnsmessige betingelsene for digitaliseringsprosesser i arbeidslivet, inkludert endringer i arbeidsmarkedet, nye industrier, og tilgjengelighet på arbeid i privat, offentlig og frivillig sektor utforskes. 

Med bakgrunn i disse perspektivene utforsker DigiWork samspillet mellom digitale teknologier og samfunnet med vekt på: 

 1. Digitale utfordringer for etiske, menneskelige og sosiale relasjoner.
 2. Påvirkningen digitalisering har på arbeidsmarkedet, arbeidsforhold- og innhold, kompetansekravene og lønn.
 3. Digitaliseringens betydning for industrielle relasjoner, foretak og organisasjoner.
 4. Samspillet mellom digitalisering og politikkutforming, regulering og velferdsstaten.
 5. Påvirkningen av digitalisering på kulturell og samfunnsmessig utvikling. Dette inkluderer klasse, kjønn og etiske dimensjoner.

DigiWork er tverrfaglig og omfatter ulike teoretiske tilnærminger og flere typer forskningsmetoder. Dette skaper gode muligheter for å utforske interaksjoner, prosesser og utfall i arbeidslivet i digital omstilling, og forstå disse på tvers av felt og sektorer.

Forskningsgrupper og -prosjekter

Se her for en oversikt over alle forskningsgrupper og -prosjekter i Det digitale samfunn

Under listes DigiWork sin forskningsgrupper og -prosjekter:

Complex Connections: People, Places and Organisations (CC:PPO)

Prosjekter under Forskningsgruppen: Complex Connections: People, Places and Organisations (CC:PPO)

 1. Digitalisering i høyere utdanning (DiHiEd) 
 2. Digitalisering i prosjektet 'Nye arbeidsformer' i Viken fylkeskommune (DiVi)    

Digitale beslutningsstøttesystemer (DDSS)

Prosjekter under Forskningsgruppen: Digitale beslutningsstøttesystemer (DDSS)

 1. Dataanalytikere – organisatorisk tilknytning, arbeid og samarbeid i offentlige organisasjoner
 2. Digitalisering og samarbeidsprosesser i kommuner. Nye betingelser for bruk og utvikling av det profesjonelle kunnskapsgrunnlaget
 3. Digitalisering i barnevernet: hvordan profesjonsutøvere og tjenestemottakere opplever bruken av digitale verktøy og sosiale medier
 4. Digitalisering og koordinering. Pandemien som betingelse for endring av arbeidsprosesser på regionalt statlig nivå- (Prosjektet er avsluttet og forskerne er i prosessen til å skrive et manuskript for publisering.)

Technological Change, Sustainability and Society (TCSS)

Les mer om Forskningsgruppen: Technological Change, Sustainability and Society (TCSS) 

Forskningsgruppen er nyopprettet og prosjekter er under planlegging. 

Forskere

DigiWork er et tverrfaglig forskningsfelt som består av fagpersoner fra Institutt for velferd, ledelse og organisasjon ved Fakultet for Helse, velferd og organisasjon og Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn ved Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi. En rekke Ph.d. studenter er i tillegg tilknyttet DigiWork sine forskningsgrupper og -prosjekter. Begge fakultetene er lokalisert ved studiested Fredrikstad og studiested Halden.

Fakultet for Helse, velferd og organisasjon er ledet av dekan Randi Magnus Sommerfelt og har ca 130 ansatte og 2000 studenter fordelt på to institutter: 

Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi er ledet av dekan Harald Holone og har ca 100 ansatte og 1850 studenter fordelt på følgende tre institutter:

Sentrale fagpersoner i DigiWork 

Professor Marit Helgesen (koordinator)

Professor Jörg Kirchhoff (koordinator)

Professor  Catharina Bjørkquist 

Professor Julianne Cheek

Professor Magnus Frostenson

Professor Ivar Jonsson

Professor Lilja Mosisdottir

Professor Lin Prøitz 

Førsteamanuensis Fredrik Andersen

Førsteamanuensis Henrik Skaug Sætra 

Førsteamanuensis Halvdan Gaute Søvik Haugsbakken

Førsteamanuensis Harald Borgebund

Førsteamanuensis Rannveig Røste

Førsteamanuensis Ragnhild Fugletveit

Førsteamanuensis Mona Jerndahl Fineide

Førsteamanuensis Marina Snipsøyr Sletten

Emneord: DigiWork, Det digitale samfunn
Publisert 1. des. 2021 13:09 - Sist endret 9. feb. 2022 10:42