English version of this page

Mer om Det digitale samfunn

Satsingsområdet Det digitale samfunn består av temaområdene DigiEd, DigiHealth, DigiTech og DigiWork som til sammen utgjør ett tverrfaglig og bredt sammensatt forskningsmiljø med fokus på samspillet mellom digitalisering og samfunn fra ulike teoretiske perspektiver.

Grafisk framstilling av de fire tematiske fagområdene i Det digitale samfunn

Det digitale samfunn ble etablert i 2018 med bakgrunn i eksisterende forskningsgrupper og pågående prosjekter, og inkluderer i dag forskere fra alle HiØ sine fakulteter i tillegg til regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Det digitale samfunn har i tillegg om lag 30 doktorgradsstipendiater tilknyttet ulike prosjekter. Basert på dette brede tilfanget av ulike prosjekter, fakultetenes sterke fagmiljøer og høgskolens strategisk innsats for å styrke forskning som kan møte samfunnets framtidige behov har HiØ et sterkt faglig fundament for å etablere et interdisiplinært ph.d.-program i Digitalisering og samfunn. Søknad om akkreditering av dette programmet ble sendt til NOKUT i oktober 2021.  

Forskningsperspektiver og målsettinger - Med bakgrunn i kritiske og tverrfaglige perspektiver fra de fire fagdisiplinene (utdanning; helse og velferd; teknologi; arbeid) utforsker Det digitale samfunn digitaliseringsprosesser fra tre ulike perspektiver: 

  • Digitale teknologier og materialiteter
  • Aktiviteter og praksiser
  • Sosiale og organisatoriske kontekster.

Disse perspektivene utgjør selvstendige forskningsfelt, ofte assosiert med ulike akademiske disipliner. Det digitale samfunn bygger på slike fagspesifikke innsikter i utviklingen av en tverrfaglig tilnærming der samfunns- og naturvitenskapelige forståelser av digitalisering utfyller hverandre. Med dette ønsker vi å oppnå en dypere og mer helhetlig forståelse for digitaliseringens gjennomgripende transformasjon av samfunnet, og med dette bidra til ny kunnskap som kan brukes til å løse eksisterende og kommende samfunnsutfordringer.

Figur som illustrerer tre ulike faglige perspektiver i Det digitale samfunn

Basert på denne tilnærmingen har Det digitale samfunn som målsetting å:

  • undersøke og utvikle digitale verktøy og teknologi som tas i bruk i ulike yrker og i samfunnet generelt - muliggjørende teknologi
  • analysere konsekvensene av den teknologidrevne utviklingen som samfunnet tar del i gjennom digitalisering - gjensidig påvirkning og samspill mellom teknologi- og samfunnsutvikling

 

Samfunnsrelevans og fremtidige utfordringer – Teknologisk nyvinning eskalerer og vil være avgjørende for en bærekraftig utvikling av samfunnet. Vi trenger derfor økt kunnskap om hvordan digitalisering kan endre, har endret og vil endre samfunnet vårt. Behovet for å kritisk evaluere og tilrettelegge for denne utviklingen fordrer ny, tverrfaglig kompetanse på muliggjørende teknologi, etiske aspekter og samspillet med samfunnet innen store og viktige sektorer som utdanning, helse og velferd og arbeidsliv. 

 

 

Les mer om de fire tematiske domenene som utgjør Det digitale samfunn:

DigiEd: utdanning og læring

DigiHealth: helse og velferd 

DigiTech: anvendt informasjonsteknologi 

DigiWork: arbeid og organisasjon