English version of this page

Det digitale samfunn

Det digitale samfunn er en strategisk forskningssatsing ved Høgskolen i Østfold. Denne satsingen har som mål å bygge en sterk forskningsprofil som inkluderer flere ulike fagfelt. En viktig milepæl for denne satsingen er å få akkreditert et ph.d.-program ved vår institusjon.

En beskrivelse av forskningssatsingen Det digitale samfunn

Satsingen Det digitale samfunn fremmer tverrfaglige forskningsaktiviteter som ser på hvordan digitalisering endrer og påvirker samfunnet. Prosjekter kan søke å utvikle digitale løsninger som vil forandre og påvirke samfunnsfunksjoner, eller de kan analysere konsekvensene av nye digitale løsninger innen områder som helse, læring, politikk og organisasjonsspørsmål.

 • Tverrfaglig – En tverrfaglig tilnærming er viktig for forskningsaktivitetene som bidrar i utviklingen av ph.d.-programmet. Tverrfaglighet er et sentralt krav for doktorgradsstudier, og det er nødvendig for å gjøre det mulig for studentene å ha felles læringsutbytter.
 • Sosial relevans – Vi trenger kunnskap om hvordan digitalisering kan og vil endre samfunnet vårt for å kunne utvikle det videre. Det er behov for nye kompetanser for å håndtere endrede arbeidsbetingelser som følge av digitaliseringen.
 • Framtidige utfordringer – Teknologisk utvikling er en pågående prosess som vedrører hele samfunnet. Ph.d.-programmet Det digitale samfunn vil være høyst relevant for å håndtere framtidige utfordringer og muligheter som følger av digitalisering. Fagfeltet Det digitale samfunn vil inkludere forskningsprosjekter som vil
  • undersøke og utvikle digitale verktøy og teknologi som tas i bruk i ulike yrker og i samfunnet generelt.
  • analysere konsekvensene av den teknologidrevne utviklingen som samfunnet tar del i gjennom digitalisering.

Forskningen som vil støtte utviklingen av ph.d.-programmet, vil for eksempel fokusere på hvordan digitalisering er knyttet til helse- og velferdstjenester, utdanning og læring, innovasjonsprosesser, offentlig administrasjon, eller ha sitt grunnlag i utviklingen og utprøvingen av nye/innovative løsninger for samfunnet.

Aktuelt og oppdateringer

Høgskolen i Østfold har rekruttert åtte nye ph.d.-studenter som ledd i det strategiske forskningsområdet Det digitale samfunn. Stillingene ble lyst ut i mai 2019, og de nye ph.d.-studentene vil begynne tidlig høsten 2019.

De åtte ph.d.-forskningsprosjektene som lå til grunn for utlysningen, ble valgt ut fra til sammen 23 ulike prosjektforslag som var utviklet av våre forskere. Prosjektbeskrivelsene ble vurdert av eksterne ekspertkomiteer som ble forelagt bestemte kriterier de skulle bedømme beskrivelsene ut fra. Sju prosjekter ble valgt ut, og disse vil få full finansiering fra Høgskolen i Østfold, mens det åttende prosjektet vil bli delvis finansiert av Østfold Fylkeskommune.

De åtte ph.d.-studentene vil jobbe med forskjellige prosjekter som vil generere unik kunnskap om det digitale samfunn. Ph.d.-studentene kommer også til å delta i felles seminarer og møter for å diskutere og reflektere rundt akademiske spørsmål, utveksle erfaringer, og derigjennom vil de spille en nøkkelrolle i å bygge en sterk og pulserende forskningskultur innen feltet Det digitale samfunn.

Modell for ph.d.-programmet

Arbeidsgruppen og styringsgruppen, som har ansvaret for satsingsområdet, har utviklet en arbeidsmodell for ph.d.-programmet Det digitale samfunn. Modellen har en tverrfaglig tilnærming og inkluderer flere forskningsmiljøer ved Høgskolen i Østfold som kan bidra i prosessen fram mot en akkreditering av ph.d.-programmet. Det forventes endringer i arbeidsmodellen og studieretning innholdet i løpet av arbeidet som skal gjøres framover.

Modellen består av fire tverrfaglige studieinnretninger:

 • DigiTech: Studieretning DigiTech representerer forskningskjernen som vil forbedre og utvikle presis kunnskap om digital teknologi. Denne studieinnretningen er nært knyttet til de andre studieinnretninger i ph.d.-programmet og vil tilveiebringe kunnskap om digitale teknologiske applikasjoner og digital teknologisk utvikling knyttet til arbeidsprosesser, helse og læring.
 • DigiHealth: Studieretningen DigiHealth omfatter utforskende og kritiske analyser av hvordan implementering av digitale løsninger og teknologi påvirker helse- og velferdstjenestene, hvordan disse innovasjonene erfares av berørte parter som pasienter, klienter, pårørende og ansatte, og hvordan disse kan bidra i utviklings- og implementeringsprosesser. DigiHealth består av tre hovedtemaer: digital helse- og velferdsteori, digital helse- og velferdspraksis og digital helse- og velferdsforskning. Studieretningen har en biologisk, fysiologisk og psykososial tilnærming som inkluderer både sosiokulturelle og tradisjonelle medisinske perspektiver på helse og digitalisering. Forskningsprosjekter innenfor DigiHealth kan gjennomføres med et mikro, meso og makro perspektiv, og fokuserer på innføring og erfaring med digitale løsninger i ulike situasjoner og kontekster fra pasienter, klienter, pårørende og ansattes perspektiver. 
 • DigiWork: Digital teknologier bringer sammen mennesker, tid og rom på nye måter. Det påvirker hvordan vi strukturerer samfunnet, institusjonaliserer etiske og politiske verdier, samt hvordan vi arbeider og samhandler. DigiWork vil studere samspillet mellom digital teknologier og samfunnet, og forskningen vil omfatte: 1 Digitale utfordringer for etiske, menneskelige og sosiale relasjoner. 2 Påvirkningen digitalisering har på arbeidsmarkedet, arbeidsforhold- og innhold, kompetansekravene og lønn. 3 Digitaliseringens betydning for industrielle relasjoner, foretak og organisasjoner. 4 Samspillet mellom digitalisering og politikkutforming, regulering og velferdsstaten. 5 Påvirkningen av digitalisering på kulturell og samfunnsmessig utvikling. Dette inkluderer klasse, kjønn og etiske dimensjoner. DigiWork skal omfatte ulike teoretiske tilnærminger og flere typer forskningsmetoder. Dette vil skape gode muligheter for å utforske interaksjoner, prosesser og utfall i arbeidslivet i digital omstilling, og forstå disse på tvers av felt og sektorer.
 • DigiEd: Forskningsprosjekter knyttet til studieretning DigiEd vil ha fokus på hvordan en økt digitalisering av samfunnet påvirker og endrer utdanning. Utdanning forstås i vid forstand som aktiviteter og prosesser innenfor formelle utdanningsinstitusjoner, og i samfunnet for øvrig. Ulike prosjekter ønskes, fra studier av mikro-prosesser som for eksempel bruk av spesifikke digitale verktøy i barnehage, skole og høyere utdanning, til makro-prosesser som for eksempel policy utvikling nasjonalt og internasjonalt. Studier knyttet til hvordan teknologi påvirker og endrer kunnskaps- og læreprosesser i ulike aktiviteter som for eksempel bruk av sosiale medier, i fritidsaktiviteter og organisasjonsarbeid vil også være av stor interesse. Studieretningen DigiEd inkluderer et bredt spekter av forskningsstrategier innenfor utdanningsvitenskap.

Aktuelle saker

Arrangementer

For tiden ingen kommende arrangementer.