English version of this page

Det digitale samfunn

Det digitale samfunn er navnet på et tverrfaglig, strategisk satsingsområde ved Høgskolen i Østfold. Målet er å bygge og samle robuste forskningsmiljø som inkluderer flere fagfelt fra ulike fagavdelinger, og som har til felles at de jobber med problemstillinger relevant for digitalisering. En viktig milepæl for denne satsingen er å opprette en ph.d.-utdanning innen tematikken ved Høgskolen i Østfold.

En beskrivelse av forskningsatsingen Det digitale samfunn

Satsingen Det digitale samfunn fremmer tverrfaglige forskningsaktiviteter som ser på hvordan digitalisering endrer og påvirker samfunnet. Prosjekter kan søke å utvikle digitale løsninger som vil forandre og påvirke samfunnsfunksjoner, eller de kan analysere konsekvensene av digitale implementeringer og transformasjoner innen ulike fagområder som helse, velferd, læring og utdanning, organisasjoner og arbeidsliv etc. 

 • Tverrfaglig – En tverrfaglig tilnærming tilstrebes i forskningsaktivitetene som bidrar til utviklingen av dette satsingsområdet. Tverrfaglighet er et sentralt krav for doktorgradsutdanninger.
 • Sosial relevans – Vi trenger mer kunnskap om hvordan digitalisering kan endre, har endret og vil endre samfunnet vårt. Dette vil være nødvendig for videre utvikling i de fleste sektorer både mhp utvikling av muliggjørende teknologi og ikke minst konsekvensene av den.
 • Framtidige utfordringer – Teknologisk utvikling eskalerer og vil være avgjøredne for hvordan samfunnet vil fungere fremover. Samfunnet trenger kompetanse på disse områdene for bl.a. å kunne kritisk evaluere utviklingen.

Det digitale samfunn vil inkludere forskningsprosjekter som vil:

 • undersøke og utvikle digitale verktøy og teknologi som tas i bruk i ulike yrker og i samfunnet generelt.
 • analysere konsekvensene av den teknologidrevne utviklingen som samfunnet tar del i gjennom digitalisering.

Forskningen som vil støtte utviklingen av ph.d.-programmet, vil for eksempel fokusere på hvordan digitalisering er knyttet til helse- og velferdstjenester, utdanning og læring, innovasjonsprosesser, offentlig administrasjon, eller ha sitt grunnlag i utviklingen og utprøvingen av nye/innovative løsninger for samfunnet.

Satsingens innretning   

Arbeidsgruppen og styringsgruppen har fått delegert ansvaret for etableringsarbeidet og jobber etter en arbeidsmodell med en tverrfaglig innretning. Etableringsarbeidet inkluderer flere forskningsmiljøer ved Høgskolen i Østfold og representerer de fleste fagavdelingene. Fagmiljøet som utgjør satsingsområdet er sammensatt av fire tematiske spesialiseringer kalt DigiTech, DigiHealth, DigiEd og DigiWork. Hver av disse spesialiseringene er dynamiske i den forstand at det er mulig å inkludere relevante medlemmer fortløpende. Les mer om disse og hvem som koordinerer dette under.

 • DigiTech representerer forskningskjernen som vil forbedre og utvikle presis kunnskap om digital teknologi. Spesialiseringen er nært knyttet til de andre Digi-spesialiseringene i ph.d.-programmet og vil tilveiebringe kunnskap om digitale teknologiske applikasjoner og digital teknologisk utvikling knyttet til arbeidsprosesser, helse og læring.
 • DigiHealth omfatter utforskende og kritiske analyser av hvordan implementering av digitale løsninger og teknologi påvirker helse- og velferdstjenestene, hvordan disse innovasjonene erfares av berørte parter som pasienter, klienter, pårørende og ansatte, og hvordan disse kan bidra i utviklings- og implementeringsprosesser. DigiHealth består av tre hovedtemaer: digital helse- og velferdsteori, digital helse- og velferdspraksis og digital helse- og velferdsforskning. Spesialiseringen har en biologisk, fysiologisk og psykososial tilnærming som inkluderer både sosiokulturelle og tradisjonelle medisinske perspektiver på helse og digitalisering. Forskningsprosjekter innenfor DigiHealth kan gjennomføres med et mikro, meso og makro perspektiv, og fokuserer på innføring og erfaring med digitale løsninger i ulike situasjoner og kontekster fra pasienter, klienter, pårørende og ansattes perspektiver. 
 • DigiWork: Digital teknologi bringer sammen mennesker, tid og rom på nye måter. Det påvirker hvordan vi strukturerer samfunnet, institusjonaliserer etiske og politiske verdier, samt hvordan vi arbeider og samhandler. DigiWork vil studere samspillet mellom digital teknologi og samfunnet, og forskningen vil omfatte: 1) Hvordan etiske forhold og menneskelige og sosiale relasjoner påvirkes av digitalisering. 2) Påvirkningen digitalisering har på arbeidsmarkedet, arbeidsforhold- og innhold, kompetansekrav og lønn. 3) Digitaliseringens betydning for industrielle relasjoner, foretak og organisasjoner. 4) Samspillet mellom digitalisering og politikkutforming, regulering og velferdsstaten. 5) Hvordan digitalisering påvirker kulturell og samfunnsmessig utvikling. Dette inkluderer ulike sosiale kategorier (som f.eks. klasse, kjønn, etnisitet, mm.) og etiske dimensjoner. DigiWork skal omfatte ulike teoretiske tilnærminger og flere typer forskningsmetoder. Dette vil skape gode forutsetninger for å utforske interaksjoner, prosesser og utfall i arbeidslivet i digital omstilling, og forstå disse på tvers av felt og sektorer. 
 • DigiEd: Forskningsprosjekter knyttet til studieretning DigiEd vil ha fokus på hvordan en økt digitalisering av samfunnet påvirker og endrer utdanning. Utdanning forstås i vid forstand som aktiviteter og prosesser innenfor formelle utdanningsinstitusjoner, og i samfunnet for øvrig. Ulike prosjekter ønskes, fra studier av mikro-prosesser som for eksempel bruk av spesifikke digitale verktøy i barnehage, skole og høyere utdanning, til makro-prosesser som for eksempel policy utvikling nasjonalt og internasjonalt. Studier knyttet til hvordan teknologi påvirker og endrer kunnskaps- og læreprosesser i ulike aktiviteter som for eksempel bruk av sosiale medier, i fritidsaktiviteter og organisasjonsarbeid vil også være av stor interesse. Spesialiseringen DigiEd inkluderer et bredt spekter av forskningstrategier innenfor utdanningsvitenskap.

Aktuelle saker

 • tester-vr-briller To hundre søkere til 10 stipendiatstillinger 21. jan. 2020 10:06

  – Det viser at interessen og rekrutteringsgrunnlaget til en fremtidig doktorgradsutdanning ved Høgskolen i Østfold er stor, sier rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen. Forrige uke fikk han se nærmere på ett av prosjektene som er sentral i satsingen «det digitale samfunn» ved høgskolen; bruk av VR for barn med autisme.

 • gjellestad_17.01.20 Gjellestadfunnene gjort levende online 17. jan. 2020 14:32

  Fra fredag 17. januar kan publikum oppleve historiske Gjellestad online, og få vite mer om undersøkelsene og resultatene fra skipsgraven og omgivelsene rundt.

 • dreievaerstesimuleringssenter Høgskolen med nytt ferdighetssenter 20. des. 2019 14:00

  I 2021 tar Høgskolen i Østfold i bruk nye lokaler som nå er under oppføring ved siden av Smia i Fredrikstad. Den store nye bygningen vil i 3. etasje gi plass både til Idrettsmedisinsk testlaboratorium og et topp moderne Senter for simulering og innovasjon.

Arrangementer