English version of this page

Det digitale samfunn

Det digitale samfunn er en strategisk forskningssatsing ved Høgskolen i Østfold. Denne satsingen har som mål å bygge en sterk forskningsprofil som inkluderer flere ulike fagfelt. En viktig milepæl for denne satsingen er å få akkreditert et ph.d.-program ved vår institusjon.

En beskrivelse av forskningssatsingen Det digitale samfunn

Satsingen Det digitale samfunn fremmer tverrfaglige forskningsaktiviteter som ser på hvordan digitalisering endrer og påvirker samfunnet. Prosjekter kan søke å utvikle digitale løsninger som vil forandre og påvirke samfunnsfunksjoner, eller de kan analysere konsekvensene av nye digitale løsninger innen områder som helse, læring, politikk og organisasjonsspørsmål.

 • Tverrfaglig – En tverrfaglig tilnærming er viktig for forskningsaktivitetene som bidrar i utviklingen av ph.d.-programmet. Tverrfaglighet er et sentralt krav for doktorgradsstudier, og det er nødvendig for å gjøre det mulig for studentene å ha felles læringsutbytter.
 • Sosial relevans – Vi trenger kunnskap om hvordan digitalisering kan og vil endre samfunnet vårt for å kunne utvikle det videre. Det er behov for nye kompetanser for å håndtere endrede arbeidsbetingelser som følge av digitaliseringen.
 • Framtidige utfordringer – Teknologisk utvikling er en pågående prosess som vedrører hele samfunnet. Ph.d.-programmet Det digitale samfunn vil være høyst relevant for å håndtere framtidige utfordringer og muligheter som følger av digitalisering. Fagfeltet Det digitale samfunn vil inkludere forskningsprosjekter som vil
  • undersøke og utvikle digitale verktøy og teknologi som tas i bruk i ulike yrker og i samfunnet generelt.
  • analysere konsekvensene av den teknologidrevne utviklingen som samfunnet tar del i gjennom digitalisering.

Forskningen som vil støtte utviklingen av ph.d.-programmet, vil for eksempel fokusere på hvordan digitalisering er knyttet til helse- og velferdstjenester, utdanning og læring, innovasjonsprosesser, offentlig administrasjon, eller ha sitt grunnlag i utviklingen og utprøvingen av nye/innovative løsninger for samfunnet.

Aktuelt og oppdateringer

Høgskolen i Østfold har rekruttert åtte nye ph.d.-studenter som ledd i det strategiske forskningsområdet Det digitale samfunn. Stillingene ble lyst ut i mai 2019, og de nye ph.d.-studentene vil begynne tidlig høsten 2019.

De åtte ph.d.-forskningsprosjektene som lå til grunn for utlysningen, ble valgt ut fra til sammen 23 ulike prosjektforslag som var utviklet av våre forskere. Prosjektbeskrivelsene ble vurdert av eksterne ekspertkomiteer som ble forelagt bestemte kriterier de skulle bedømme beskrivelsene ut fra. Sju prosjekter ble valgt ut, og disse vil få full finansiering fra Høgskolen i Østfold, mens det åttende prosjektet vil bli delvis finansiert av Østfold Fylkeskommune.

De åtte ph.d.-studentene vil jobbe med forskjellige prosjekter som vil generere unik kunnskap om det digitale samfunn. Ph.d.-studentene kommer også til å delta i felles seminarer og møter for å diskutere og reflektere rundt akademiske spørsmål, utveksle erfaringer, og derigjennom vil de spille en nøkkelrolle i å bygge en sterk og pulserende forskningskultur innen feltet Det digitale samfunn.

Modell for ph.d.-programmet

Arbeidsgruppen og styringsgruppen, som har ansvaret for satsingsområdet, har utviklet en arbeidsmodell for ph.d.-programmet Det digitale samfunn. Modellen har en tverrfaglig tilnærming og inkluderer flere forskningsmiljøer ved Høgskolen i Østfold som kan bidra i prosessen fram mot en akkreditering av ph.d.-programmet. Det forventes endringer i arbeidsmodellen og modulinnholdet i løpet av arbeidet som skal gjøres framover.

Modellen består av fire tverrfaglige moduler:

 • DigiTech: Modulen DigiTech representerer forskningskjernen som vil forbedre og utvikle presis kunnskap om digital teknologi. Denne forskningsmodulen er nært knyttet til de andre modulene i ph.d.-programmet og vil tilveiebringe kunnskap om digitale teknologiske applikasjoner og digital teknologisk utvikling knyttet til arbeidsprosesser, helse og læring.
 • DigiHealth: Modulen DigiHealth vil undersøke utviklingen av nye eller etablerte teknologiske løsninger og bruken av dem i helsesektoren. Denne modulen vil også kritisk analysere hvordan implementeringen av digital teknologi påvirker helsesektoren.
 • DigiWork: Denne modulen vil undersøke hvordan digital teknologi påvirker organisasjoner og arbeidsprosesser i ulike sektorer. Vekten vil ligge på tverrfaglig arbeid og utvikling av nye løsninger og metoder.
 • DigiLearn: Digilearn vil fokusere på å utvikle og forbedre nye metoder og løsninger som fremmer læringsprosesser ved hjelp av teknologi. Forskningsarbeid som analyserer hvordan disse metodene og løsningene virker inn på læringsprosessene, vil stå sentralt i denne studien.

Aktuelle saker

Arrangementer

For tiden ingen kommende arrangementer.