FoU-ansatte som deltar i satsingsområdet Det digitale samfunn

Her finner du en oversikt over alle forskerne som er involvert i satsingsområdet Det digitale samfunn. Hvis du er interessert i forskningssamarbeid eller ønsker å få mer informasjon om satsingsområdet, ta gjerne kontakt med våre forskere. 

DigiEd

Forskningsprosjekter knyttet til studieretning DigiEd vil ha fokus på hvordan en økt digitalisering av samfunnet påvirker og endrer utdanning. Utdanning forstås i vid forstand som aktiviteter og prosesser innenfor formelle utdanningsinstitusjoner, og i samfunnet for øvrig. Ulike prosjekter ønskes, fra studier av mikro-prosesser som for eksempel bruk av spesifikke digitale verktøy i barnehage, skole og høyere utdanning, til makro-prosesser som for eksempel policy utvikling nasjonalt og internasjonalt. Studier knyttet til hvordan teknologi påvirker og endrer kunnskaps- og læreprosesser i ulike aktiviteter som for eksempel bruk av sosiale medier, i fritidsaktiviteter og organisasjonsarbeid vil også være av stor interesse. Studieretningen DigiEd inkluderer et bredt spekter av forskningsstrategier innenfor utdanningsvitenskap.

Professor Hilde Afdal (koordinator)

Professor Anders Nordahl-Hansen

Professor Geir Afdal

Professor Anne Beate Reinertsen

Førsteamanuensis Irina Engeness

Førsteamanuensis Odd Tore Kaufmann

Førsteamanuensis Maja Michelsen

Førsteamanuensis Thomas Winman

Førsteamanuensis Halvdan Haugsbakken

DigiHealth

Studieretningen DigiHealth omfatter utforskende og kritiske analyser av hvordan implementering av digitale løsninger og teknologi påvirker helse- og velferdstjenestene, hvordan disse innovasjonene erfares av berørte parter som pasienter, klienter, pårørende og ansatte, og hvordan disse kan bidra i utviklings- og implementeringsprosesser. DigiHealth består av tre hovedtemaer: digital helse- og velferdsteori, digital helse- og velferdspraksis og digital helse- og velferdsforskning. Studieretningen har en biologisk, fysiologisk og psykososial tilnærming som inkluderer både sosiokulturelle og tradisjonelle medisinske perspektiver på helse og digitalisering. Forskningsprosjekter innenfor DigiHealth kan gjennomføres med et mikro, meso og makro perspektiv, og fokuserer på innføring og erfaring med digitale løsninger i ulike situasjoner og kontekster fra pasienter, klienter, pårørende og ansattes perspektiver.

Professor Vigdis Grøndahl (koordinator)

Professor Lilliana Del Busso

Professor Gudrun Brottveit

Professor Carina Bååth

Professor Camilla Martha Ihlebæk 

Førsteamanuensis Ann Karin Helgesen

Førsteamanuensis Stine Torp Løkkeberg

Førsteamanuensis Ann-Chatrin Leonardsen

Førsteamanuensis Camilla Hardeland

DigiTech

Ph.d-modulen DigiTech har hovedfokus på det teknologiske fundamentet for et digitalt samfunn. IT-forskerne i DigiTech arbeider innenfor fagområder som maskinlæring, kunstig intelligens, industriell IT, og utvikling og design av store og interaktive informasjonssystemer. Forskningsprosjektene er ofte tverrfaglige, med vekt på utvikling og anvendelse av teknologiske løsninger innen bl.a. helse og velferd, utdanning, industri og offentlig sektor.

Førstelektor Jan Høiberg (koordinator)

Professor Ricardo Colomo-Palacios

Professor Øystein Haugen

Professor Maben Rabi

Professor Hassan Ogul

Førsteamanuensis Harald Holone

Førsteamanuensis Joakim Karlsen

Førsteamanuensis Georgios Marentakis

Førsteamanuensis Susanne Stigberg

Førsteamanuensis Mary L. Sanchez-Gordon

Førsteamanuensis Cathrine Linnes

Førsteamanuensis Dinh Thi Thuy Nga

Førsteamanuensis Sizarta Sarshar

Førsteamanuensis Roland Olsson

Førsteamanuensis Lars Vidar Magnusson

Førsteamanuensis Sukalpa Chanda

Førsteamanuensis Kazi S.N. Rhipon

Førsteamanuensis Yonas Ayele

DigiWork

Digital teknologier bringer sammen mennesker, tid og rom på nye måter. Det påvirker hvordan vi strukturerer samfunnet, institusjonaliserer etiske og politiske verdier, samt hvordan vi arbeider og samhandler. DigiWork vil studere samspillet mellom digital teknologier og samfunnet, og forskningen vil omfatte: 1 Digitale utfordringer for etiske, menneskelige og sosiale relasjoner. 2 Påvirkningen digitalisering har på arbeidsmarkedet, arbeidsforhold- og innhold, kompetansekravene og lønn. 3 Digitaliseringens betydning for industrielle relasjoner, foretak og organisasjoner. 4 Samspillet mellom digitalisering og politikkutforming, regulering og velferdsstaten. 5 Påvirkningen av digitalisering på kulturell og samfunnsmessig utvikling. Dette inkluderer klasse, kjønn og etiske dimensjoner. DigiWork skal omfatte ulike teoretiske tilnærminger og flere typer forskningsmetoder. Dette vil skape gode muligheter for å utforske interaksjoner, prosesser og utfall i arbeidslivet i digital omstilling, og forstå disse på tvers av felt og sektorer.

Professor Marit Helgesen (koordinator)

Professor Ivar Jonsson

Professor Gunnar Vold Hansen

Professor II Lilja Mosisdottir

Førsteamanuensis Catharina Bjørkquist

Førsteamanuensis Jörg Werner Kirchhoff

Førsteamanuensis Lin Prøitz 

Førsteamanuensis Harald Borgebund

Førsteamanuensis Rannveig Røste

Førstelektor Henrik Skaug Sætra 

Førsteamanuensis Ragnhild Fugletveit

Publisert 4. okt. 2019 13:01 - Sist endret 12. des. 2019 09:20