English version of this page

Etablering av ph.d.-utdanning ved HiØ

Basert på fagmiljøet og aktivitetene i satsingsområdet Det digitale samfunn skal HiØ søke om akkreditering av en ph.d.-utdanning innen tematikken Digitalisering og samfunn. Søknaden skal sendes til NOKUT innen 1. november 2021.

Prosjektstruktur

Ph.d.-etableringsarbeidet har samme prosjektstruktur som satsingsområdet og består av en styringsgruppe, en referansegruppe og en arbeidsgruppe. 

Status etableringsarbeid

Arbeidsgruppen har jobbet frem en omforent beskrivelse av innretningen på ph.d.-utdanningen etter grundige og tverrfaglige diskusjoner. Denne beskrivelsen adresserer også behovet for kandidatenes kompetanse i samfunnet og begrunner hvorfor HiØ skal tilby et slikt studieprogram. Det legges vekt på at studietilbudet skal være unikt i nasjonal sammenheng, inkludere forskning fra ulike disipliner og fagfelt, og ha nødvendig bredde og dybde i de tematiske områdene.Denne teksten utgjør dermed den innledende delen av akkreditertingssøknaden som skal sendes til NOKUT.

Overordnede læringsutbyttebeskrivelser for utdanningen er utarbeidet, samt en studieplan med til sammen 10 emnebeskrivelser. Tre obligatoriske emner skal gi ph.d.-studentene nødvendig opplæring innen forskningsmetode, vitenskapsteori og forsknignsetikk. I tillegg skal alle sikres kunnskap om muliggjørende teknologier for digitalisering og deres samspill med samfunnet. De syv valgfrie emnene vil tilby studentene mulighet til å fordype seg innen eget fagfelt og/eller lære om tilsvarende problematikk i andre fagfelt slik at det sørges for både dybdelæring og breddekunnskap.

Fagpersonene som skal utgjøre fagmiljøet er i stor grad definert. Fagmiljøet skal beskrives og begrunnes i søknaden, noe som i stor grad skal ferdigstilles før sommeren.

En ph.d-forskrift skal legges frem for høgskolestyret. Planene til Akademiet for scenekunst om en felles ph.d.-utdanning i kunstnerisk utviklingsarbeid sammen med HINN og UiT er inkludert i denne.

Det jobbes også med en rekke intensjonsavtaler med internasjonale samarbeidsinstitusjoner som enten har liknende satsinger innen digitalisering, og/eller som våre fagmiljø har et etablert forskningssamarbeid med. Avtalene skal sørge for utveksling av ph.d.-studenter, emner, undervisnings- og veiledningsressurser, og øvrig forskningssamarbeid relevant for satsingen. Högskolan Väst er en institusjon det planlegges et slikt samarbeid med.

Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, HiØ og rektor Martin Hellstöm, Högskolan Väst på omvisning i ferdighetssenteret på Campus Trollhättan. 

Publisert 29. mars 2021 08:51 - Sist endret 10. mai 2021 14:56