English version of this page

Prosjektstruktur

Styringsgruppen

Styringsgruppen samles regelmessig og foretar strategiske beslutninger om arbeidsmodellen for satsingsområdet, tildeling av strategisk finansierte stipendiater o.l. 

Disse sitter i styringsgruppen:

Arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen er nedsatt av styringsgruppen. Mandatet (se nedenfor) er gitt av styringsgruppen. Forskningsdirektør leder arbeidsgruppen og rapporterer til styringsgruppen.

Arbeidsgruppens sammensetning

Faglige koordinatorer:

 • Hilde Afdal, professor, faglig koordinator for modulen DigiEd 
 • Jan Høiberg, FoU leder IT, faglig koordinator for modulen DigiTech
 • Marit Helgesen, professor, faglig koordinator for modulen DigiWork
 • Vigdis Grøndahl, professor, faglig koordinator for modulen DigiHealth
 • Thomas Winman, førsteamanuensis, faglig koordinator for DDS

Administrative medlemmer:

Arbeidsgruppens mandat

DEL I: Målsettinger

 • Definere og følge opp en utviklingsplan som skal sikre at krav til studietilbud (Studietilsynsforskriften § 2-2. Krav til studietilbudet) og fagmiljø (Studietilsynsforskriften, § 2-3.Krav til fagmiljø) er oppfylt ila 2021.
 • Sørge for at det utarbeides overordnede og emnespesifikke læringsutbyttebeskrivelser basert på NOKUTs krav og mal til akkreditering, i samarbeid med de aktuelle fagmiljøene.
 • Utforme forslag til studieprogram med obligatoriske og valgbare emner i samarbeid med de aktuelle fagmiljøene, herunder definere hvilke fagpersoner som skal ha ansvar for de ulike delene av studieprogrammet. De valgbare emnene må sikre en bærekraftig rekruttering bl.a. ved å være relevant for flere av fagmodulene i modellen for satsingsområdet «Det digitale samfunn».
 • Sørge for at fagmodulene har klare tverrfaglige koblinger som svarer opp NOKUTS krav om at «doktorgradsstudiet skal utgjøre en vitenskapelig helhet, og det skal være sammenheng mellom de enkelte delene studiet er satt sammen av».

DEL II: Arbeidsform

 • Arbeidsgruppens koordinerende fagpersoner skal
  • inkludere aktuelle fagpersoner i satsingen slik at krav til fagmiljø og studietilbud oppnås
  • fremme initiativ som skaper grobunn for relevant forskningsaktivitet av høy kvalitet
  • koordinere utviklingen av fagmodulene i samsvar med utviklingsplanen
  • ta ansvar for det faglige innholdet i akkrediteringssøknaden i samarbeid med øvrig relevant fagmiljø
 • Arbeidsgruppens koordinerende og administrative medlemmer skal
  • Bidra med råd og administrativt arbeid relevant for økonomi, studieprogramutvikling, akkrediteringskrav etc.
  • Sørge for at relevante administrative enheter jobber i tråd med satsingsområdets progresjon
  • ta ansvar for akkrediteringssøknaden og dialogen med NOKUT

Forskningsdirektør leder arbeidsgruppen, følger opp styringssignaler og rapporterer til styringsgruppen.

Publisert 6. aug. 2019 12:29 - Sist endret 11. mai 2020 15:26