English version of this page

Språkkompetanser

Temaområdet Språkkompetanser ledes av førsteamanuensis Åshild Søfteland (LU).

Innenfor temaområdet Språkkompetanser undersøkes ulike sider ved menneskets språkevne i morsmål, andrespråk, fremmedspråk og arvespråk med fokus på grammatiske spørsmål (dvs. fonologi, morfologi, syntaks og pragmatikk), ordforråd, og den tidlige lese- og skriveopplæringa. Didaktiske perspektiver inngår som en gjennomgående del. I temaområdet undersøker vi  for eksempel hvordan språkkompetanser kan variere mellom ulike talere med tanke på språklig og dialektal bakgrunn, gruppetilhørighet, lese- og skriveferdighet, og andre individuelle faktorer, slik som språkvansker eller språkbruk gjennom livet. Utgangspunktet vårt er at flerspråklighet er det normale, og studier av flerspråklighet er sentralt i temaområdet. Viktige spørsmål er for eksempel hvordan språk utvikles som førstespråk og senere lærte språk, hvordan språkkompetanser og utviklingstrekk er like på tvers av ulike språk, og hvordan man best kan undervise i eller legge til rette for flerspråklig språklæring.

Noen aktuelle forskningsspørsmål er:  

  • Hvordan kan grammatikken variere mellom talere og hvordan kan variasjonen forklares?
  • Hvordan utvikles den grammatiske kompetansen hos morsmålstalere og arvespråkstalere (dvs. talere som lærer seg morsmålet sitt i et samfunn der et annet språk dominerer)?
  • Hvordan lærer voksne språk sammenlikna med barn og unge? 
  • Hvordan læres nye språk sammenlikna med førstespråksinnlæring? 
  • Hvordan undervise/tilrettelegge for best språklæring og -utvikling? Hvordan kan flerspråklighet utnyttes som en resurs for språklæring i klasserommet?

Beskrivelsen og forskningsspørsmålene ovenfor er overordnede og kan justeres i dialog med fagmiljøene.

Publisert 20. jan. 2021 13:24 - Sist endret 15. juni 2021 10:25