Begynneropplæring i engelsk

I LK20 slås det fast at man skal legge til rette for aktiv deltagelse og elevmedvirkning som stimulerer til lærelyst i engelsk. I denne modulen presenteres teoretiske rammer for tidlig språklæring som utgangspunkt for valg og bruk av strategier, metoder og læringsressurser i de første årene av opplæringen.

Modulen har fokus på en multisensorisk tilnærming der elevene tar i bruk ulike sanser i innlæringen av språket.  Strukturer for samarbeid og kommunikativ språklæring står sentralt i valg av metoder som skal støtte den eksperimentelle, aktive, lekende og utforskende elev på 1.-4. trinn.  Videre gis det eksempler på sanger, rim, regler, barnebøker, spill og aktiviteter relatert til elevenes interesseområder og skolerutiner.

Se også Fremmedspråksenterets ressurser:

For mer informasjon ta gjerne kontakt med:

eller last ned vår brosjyre med informasjon (pdf)

Publisert 3. juni 2020 09:20 - Sist endret 3. juni 2022 11:38