Yrkesretting og relevans

Hva kjennetegner en yrkesrettet engelskopplæring av høy kvalitet? En sentral faktor antas å være undervisningens opplevde relevans for den enkelte elev. I denne etterutdanningsmodulen belyses ulike sider ved relevansbegrepet og videre presenteres varierte innfallsvinkler til planlegging og gjennomføring av engelskundervisning i en yrkesfaglig setting.

Modulen har form av en workshop med mål om å gi inspirasjon og ideer til en yrkesorientert engelsk og bidra til økt elevmotivasjon gjennom synliggjøring av fagets aktualitets- og nytteverdi. Emner som berøres in den forbindelse, er: fagstoff, fagterminologi, læringsressurser, metodiske grep, samarbeidsarenaer, vekselvirkning engelsk/programfag og strategimodellering.

Se også Fremmedspråksenterets ressurser:

For mer informasjon ta gjerne kontakt med:

eller last ned vår brosjyre med informasjon (pdf)

 

Publisert 3. juni 2020 09:43 - Sist endret 3. juni 2022 11:43