Skriving

I engelsk- og fremmedspråkopplæringen er det viktig med en helthetlig og eksplisitt tilnærming for utvikling av elevenes skriftlige og språklige kompetanse. Dette krever at det legges til rette for meningsfylte skrivesituasjoner hvor skrivingen har et tydelig formål og der form og innhold balanseres.

Det finnes flere muligheter for å nærme seg målet for skriveopplæringen, og i kurset presenteres Sirkelen for læring og undervisning som overordnet modell for planlegging av språkutviklende og teksttypeorientert skriveundervisning. Sirkelmodellen bygger på bekreftede teorier om språk og læring og har sitt utspring i sjangerskolen i Australia.

Skriveundervisning etter nevnte sirkelmodell fordrer modellering, stillasering og støtte fra lærer gjennom å aktivisere elevene i læringsoppdrag og læringssamtaler om språklige mønstre i sjangre; dette kan skje på tekst-, avsnitts-, setnings-, ord- og teksttypenivå.

Kurset inkluderer aktiviserende og variert metodikk som ivaretar sentrale forutsetninger for god læring der elevene blir engasjert i og forstår læringsprosesser samt deltar i kommunikasjon og samarbeid. Det å lede elevene gjennom sirkelmodellens fire bevisstgjørende faser skaper dessuten et skrivemiljø som legger til rette for dybdelæring og utvikler elevenes metaspråklige bevissthet omkring formål, form og innhold.

I kurset er det også mulig å legge større vekt på isolert innlæring av vokabular og grammatiske strukturer.

Se også Fremmedspråksenterets ressurser:
Helhetlig og språkutviklende skriveundervisning i engelsk og fremmedspråk
Ordinnlæring og innlæring av grammatikk

For mer informasjon, kontakt:
info@fremmedspraksenteret.no

Publisert 7. feb. 2020 12:47 - Sist endret 7. feb. 2020 12:49