Læringsressurser

Grunnleggende ferdigheter

De grunnleggende ferdighetene er integrert læreplanene for engelsk og fremmedspråk.

Skriving - sirkelmodell

Undervisningsforløp som viser hvordan eksplisitt og språkutviklende undervisning kan ta elevene et steg videre i skrivingen.

Ord og grammatikk

De to fokusområdene for ressursen er relatert til kompetansemålene i læreplanen for fremmedspråk 

Lyttetekstar

Framandspråksenteret har fått overført tidlegare produsert (av Utdanningsdirektoratet) lyttemateriell frå perioden 2002-2013.

Skole i praksis

Ressurspakka skal inspirere framandspråklærarar og lærarstudentar til å tenkje nytt og variert rundt eigen undervisningspraksis.

Læreplaner og rundskriv