Læringsressurser

Grunnleggende ferdigheter

De grunnleggende ferdighetene Å kunne skrive, Å kunne lese, Muntlige ferdigheter, Å kunne regne og Digitale ferdigheter er integrert læreplanene for engelsk og fremmedspråk.

Skriving - sirkelmodell

Her presenteres undervisningsforløp som viser hvordan språklærere gjennom en eksplisitt og språkutviklende undervisning kan ta elevene et steg videre i skrivingen.

Den europeiske språkpermen

Den europeiske språkpermen er et didaktisk verktøy for språklæring. Det finnes to norske versjoner av permen, én for 6-12 år og én for 13-18 år. Permene og de tilhørende sjekklistene kan skrives ut eller fylles ut digitalt.

Lyttetekstar

Framandspråksenteret har fått overført tidlegare produsert (av Utdanningsdirektoratet) lyttemateriell frå perioden 2002-2013.

Skole i praksis

Ressurspakka i praksis: fremmedspråk og engelsk i grunnopplæringen skal inspirere framandspråklærarar og lærarstudentar til å tenkje nytt og variert rundt eigen undervisningspraksis.

Læreplaner og rundskriv

Ordinnlæring og grammatikk

Ved Fremmedspråksenteret har vi over tid jobbet målrettet med ressurser for øving av de grunnleggende ferdighetene i fagene fremmedspråk og engelsk – altså det litt større ”bildet” som går på kommunikative språkferdigheter.

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling har relevans for alle språkområder og henger sammen med økt språkkompetanse.