Læringsressurser

Søk etter læringsressurser

Grunnleggende ferdigheter

De grunnleggende ferdighetene Å kunne skrive, Å kunne lese, Muntlige ferdigheter, Å kunne regne og Digitale ferdigheter er integrert læreplanene for engelsk og fremmedspråk.

Skriving - sirkelmodell

Her presenteres undervisningsforløp som viser hvordan språklærere gjennom en eksplisitt og språkutviklende undervisning kan ta elevene et steg videre i skrivingen.

Den europeiske språkpermen

Den europeiske språkpermen er et didaktisk verktøy for språklæring. Det finnes to norske versjoner av permen, én for 6-12 år og én for 13-18 år. Permene og de tilhørende sjekklistene kan skrives ut eller fylles ut digitalt.

Lyttetekstar

Framandspråksenteret har fått overført tidlegare produsert (av Utdanningsdirektoratet) lyttemateriell frå perioden 2002-2013.

Skole i praksis

Ressurspakka i praksis: fremmedspråk og engelsk i grunnopplæringen skal inspirere framandspråklærarar og lærarstudentar til å tenkje nytt og variert rundt eigen undervisningspraksis.

Ordinnlæring og grammatikk

Ved Fremmedspråksenteret har vi over tid jobbet målrettet med ressurser for øving av de grunnleggende ferdighetene i fagene fremmedspråk og engelsk – altså det litt større ”bildet” som går på kommunikative språkferdigheter.

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling har relevans for alle språkområder og henger sammen med økt språkkompetanse.

Valgfag

Framandspråksenteret har hovedansvar for utvikling av støttemateriell til to av valfaga på ungdomstrinnet, Internasjonalt samarbeid og Reiseliv.

OL-pakke

12. til 21. februar 2016 ble de 2. vinterolympiske ungdomsleker arrangert på Lillehammer. 1100 vintersportsutøvere mellom 15 og 18 år ble samlet for å konkurrere innen 15 olympiske vinterdisipliner.