FoU

Forsking og utvikling driv skulen framover. På desse sidene informerer vi om forsking og utvikling innanfor engelsk og framandspråk og engelsk- og framandspråkdidaktikk. Du finn òg informasjon om kor mange elevar/studentar det er på dei ulike språkfaga.