Den europeiske språkpermen

Den europeiske språkpermen er et didaktisk verktøy for språklæring.

Det finnes to norske versjoner av permen, én for 6-12 år og én for 13-18 år. Permene og de tilhørende sjekklistene kan skrives ut eller fylles ut digitalt.

Språkpermene består av tre hoveddeler: Språkpass, Språkbiografi og Språkmappe. Eleven bygger opp sin språkperm over tid ved hjelp av arbeidsarkene i språkbiografien og egne produkter i språkmappen, og dokumenterer med jevne mellomrom sin utvikling i språkpasset.

Språkbiografien rommer blant annet sjekklister for egenvurdering av de fem delferdighetene lesing, skriving, lytting, muntlig samhandling og muntlig produksjon.

I sjekklistene opereres det med seks nivåer for vurdering av språkferdighetene: A1+A2, som er basisbruker, B1+B2, som karakteriserer en selvstendig bruker og C1+C2, som kjennetegner en avansert bruker. Disse sjekklistene er imidlertid skilt ut og presenteres for seg i et eget skjema for hver av permene. Sjekklistene for begge permene foreligger på begge målformer og på engelsk. For Europeisk språkperm 13-18 er sjekklistene i tillegg oversatt til språkene fransk, spansk og tysk.

Nedlastinger

Europeisk språkperm 6-12

Omslag

 

Lærerhåndbok for Europeisk språkperm 6-12

Denne lærerhåndboka gir en kort bakgrunnsbeskrivelse av hva en europeisk språkperm er og noen forslag til konkret bruk av permen.

Sjekklister europeisk språkperm 6-12

Bokmål

Nynorsk

Engelsk

Europeisk språkperm 13-18

Omslagsbilde

Sjekklister europeisk språkperm 13-18

Bokmål

Nynorsk

Engelsk

Fransk

Spansk

Tysk

Lærerhåndbok for Europeisk språkperm 13-18

Denne lærerhåndboka gir en kort bakgrunnsbeskrivelse av hva en europeisk språkperm er og noen forslag til konkret bruk av permen.

Bakgrunn for språkpermen

Den europeiske språkpermen er et didaktisk verktøy med ulike former for støttemateriell som bidrar til refleksjon rundt språklæring og dokumentering av språkferdigheter. Den bygger på Det felles europeiske rammeverket for språk: læring, undervisning, vurdering (Utdanningsdirektoratet, 2007). Rammeverket er et resultat av et internasjonalt samarbeidsprosjekt ledet av Europarådet. Veldig forenklet kan en beskrive dette rammeverket som en skala med seks nivåer for vurdering av språkferdigheter. De felleseuropeiske ferdighetsnivåene gjør at man kan presentere sin språkkompetanse på en internasjonalt forståelig og sammenlignbar måte.

I arbeidet med å implementere rammeverket, ble den europeiske språkpermen med materiell for språkopplæringen utviklet: European Language Portfolio.

De to norske versjonene for grunnopplæringen Europeisk språkperm 6-12 («barnepermen» for barnetrinnet) og Europeisk språkperm 13-18 («ungdomspermen» for ungdomstrinnet og videregående skole) er tilpasset elever i norsk skole.

Ved å bruke permene ivaretar man flere av læreplanenes kompetansemål. For det første fordi rammeverket og språkpermen var sentrale grunnlagsdokumenter i utarbeidelsen av Kunnskapsløftets læreplaner for språk, og derfor kan man kjenne igjen mange av formuleringene. For det andre fordi språkferdighetene delvis er sammenfallende med de grunnleggende ferdighetene i det norske læreplanverket: «Å kunne skrive», «Å kunne lese» og «Muntlige ferdigheter».

De to norske permene ble første gang publisert i 2008 (Europeisk språkperm 13-18) og i 2009 (Europeisk språkperm 6-12). Språkpermene ble utviklet av Telemarksforsking-Notodden etter oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (design: Magnolia Design). I 2013 ble ansvaret for språkpermene overført fra Utdanningsdirektoratet til Fremmedspråksenteret. Fremmedspråksenteret publiserte i 2015 en digitalisert og lettere revidert versjon av begge permene.

 

Publisert 30. jan. 2020 12:20 - Sist endret 28. feb. 2020 13:26