Metodiske tips for muntlige ferdigheter - lytting

Stem med føttene!

Hvordan og hvorfor

I denne aktiviteten får elevene vist sin lytteforståelse gjennom bevegelse. Elevene skal ta stilling til påstander som fremsies muntlig på målspråket og avgi sin "stemme" ved å hoppe eller gå. Ved å la elevene utfolde seg fysisk skapes brudd/variasjon i undervisningen, samt at elevenes sanser stimuleres og deres ulike læringsstiler imøtekommes. Aktiviteten er fleksibel og kan lett tilpasses konkrete tema og ulike språknivå.

Forslag til gjennomføring:

Alternativ a: Kryss linja

Dette er en felles, lekpreget aktivitet hvor elevene må oppfatte og reagere raskt på den muntlige informasjonen de mottar. Læring gjennom lek og bevegelse kan være stimulerende og motiverende. Aktiviteten egner seg for enkle faktapåstander med to alternative svar.

Elevene står langs en tenkt/markert linje. Høyre side av linjen står for "sant", den venstre for "usant"

Når aktiviteten starter, står elevene fordelt oppå linjen

Lærer kommer med en påstand, og elevene må ta stilling til om denne er sann eller usann ved å hoppe til høyre eller venstre. Slik hopper elevene fra den ene eller andre siden etter hvert som nye påstander framsies

Hvis man vil, kan man legge inn regler for om man går ut av leken/må stå over noen runder hvis man hopper feil, lage et poengsystem for flest riktige, osv. 

Alternativ b: Fire hjørner

Elevene skal ta stilling til ulike påstander ved å forflytte seg til det hjørnet som best stemmer overens med egen overbevisning. Hvert hjørne representerer ulike grader av enighet. Aktiviteten egner seg for påstander av en mer reflekterende art. Tematikken kan spenne fra global til nasjonal eller lokal problematikk (miljø, kollektivtransport, vold, åpenhet, fordeling av goder, osv.).  

 • Lærer henger opp fire plakater med henholdsvis påskriften enig - veldig enig - uenig - veldig uenig eller aldri - noen ganger - ofte - alltid i hvert av klasserommets fire hjørner 
 • Elevene er samlet i midten av klasserommet
 • Lærer leser opp en påstand 
 • Elevene går til den plakaten som representerer deres holdning til/mening om påstanden
 • Aktiviteten fortsetter til alle påstander er lest opp
 • Elevene kan eventuelt utfordres muntlig ved at de må gjøre rede for avgjørelsen sin i plenum eller at de samtaler med en som har samme standpunkt

Forberedelser

 • Alt etter om man velger alternativ a eller b, må lærer forberede mer eller mindre komplekse påstander (evt. kan elevpar/grupper lage påstander)
 • Lage plakater med påskrift og henge disse opp i klasserommets hjørner

Lyttebingo

Hvordan og hvorfor

Å spille bingo krever konsentrert lytting for at man skal henge med i konkurransen. Elevene må raskt oppfatte det som blir lest opp på målspråket. Aktiviteten er fleksibel og kan lett tilpasses ulike tema. 

Forslag til gjennomføring: 

 • Lærer har med seg bingobrett med bilder tilsvarende antall elever (eventuelt par) i klassen, samt oversikt over ordene som representerer bildene på bingobrettene
 • Elevene får utdelt hvert sitt unike bingobrett
 • Bingoverten (lærer/elev) leser opp ord for ord, og elevene skal lytte, oppfatte og gjenkjenne hvilket bilde som gjelder. Elevene marker fortløpende på bingobrettet
 • Slik fortsetter aktiviteten til de(n) første eleven(e) har fullt brett og roper «BINGO»
 • Eventuelt kan vinneren utfordres muntlig ved at han/hun må si alle ordene som er avbildet på bingobrettet på målspråket  

Forberedelser

 • Lage liste over ordene som skal øves
 • Finne bilder som illustrerer disse ordene eller bruke bingobrettgeneratoren (se Ressurser)
 • Lage unike bingobrett til hver elev (evt. hvert par) i klassen. Noen brett kan være like
 • Brettene kan utformes med f. eks. ni ruter som fylles med bilder
 • For at bingobrettene skal bli ulike, må antall ord/bilder overstige antall ruter
 • Man kan la noen bilderuter være identiske eller utelate bildet/ordet på enkelte brett

Ressurser

Bingobrettgenerator. Enkel å bruke og språkuavhengig - tillater valg av antall ruter og et vell av bilder innen mange emner.

Løpediktat

Hvordan og hvorfor

Løpediktat er en aktiviserende diktat som arrangeres i form av en stafett. Aktiviteten innebærer noe muntlig produksjon, men det er lytteforståelsen som er det virkelig avgjørende for sluttresultatet. 

Forslag til gjennomføring:

 • Det dannes lag med tre elever: Orakel, budbringer og skribent
 • Orakelet og skribenten plasseres i hver sin ende av rommet
 • Orakelet får teksten (tekstsekvens/setninger) som danner utgangspunkt for løpediktaten
 • Stafetten kan nå settes i gang: 
 • Budbringer starter hos orakelet
 • Orakelet leser høyt fra teksten for budbringeren, som lytter oppmerksomt
 • Tekstsekvensene må være av håndterlig lengde
 • Når budbringeren føler seg klar til å bringe tekstsekvensen videre, løper han/hun til skribenten og gjengir teksten muntlig
 • Skribenten lytter og noterer ned tekstinformasjonen han/hun mottar. Budbringer er tilgjengelig for utdyping
 • Når første runde er unnagjort, starter en ny etappe med neste tekstsekvens, og slik fortsetter aktiviteten til hele tekstinnholdet til orakelet har nådd skribenten
 • Avslutningsvis sammenlignes teksten til skribenten med originalen, og det kåres en vinner på grunnlag av hurtighet og antall avvik

Rollen som orakel er minst krevende og involverer ikke lytting. Dette kan utnyttes for differensiering i tildeling av rollene.

På et høyere språknivå kan man utfordre orakelet på å gjenfortelle den leste teksten med egne ord. Kåring av vinner på grunnlag av avvik fra opprinnelig tekst går ut. 

Forberedelse

 • Finne egnet tekst (temabasert, grammatisk fokus, faste uttrykk, m.m.)
 • Fordele roller

Finn bildenes rekkefølge!

Hvordan og hvorfor

Elevene skal vise lytteforståelse gjennom å organisere bilder som illustrerer innholdet i en lyttetekst. Mens elevene lytter, må de omgjøre sin forståelse til en visuell gjengivelse av lydlig innhold på målspråket. Den taktile tilnærmingen gjør at elevene lytter mer aktivt og konsentrert. Aktiviteten kan tilpasses ulike tema, og elevenes språknivå kan styre valget av bilder (bilder som viser enkeltord, handlinger eller situasjoner). 

Forslag til gjennomføring:

 • Elevene arbeider i par
 • De får utdelt en bunke med bilder som alle illustrerer ulike innholdsaspekter i lytteteksten. Elevene får noen minutter til å få oversikt over det bildene framstiller
 • Lytteteksten avspilles. Elevenes oppgave er å legge bildene i riktig rekkefølge i forhold til innholdet i lytteteksten. Om nødvendig, avspilles lytteteksten flere ganger
 • I plenum viser lærer riktig rekkefølge og sammen forsøker man å sammenfatte lytteteksten. Dermed utfordres elevene på å omgjøre sin lytteforståelse til muntlig produksjon

Forberedelser

 • Gjøre seg godt kjent med innholdet i den valgte lytteteksten
 • Finne bilder som passer til innholdet
 • Kopiere bildesamlingen og klippe opp bunken med bilder til hvert elevpar

Hvem skal ut?

Hvordan og hvorfor

I denne aktiviteten får elevene presentert et utvalg bilder som illustrerer innholdskomponenter i en lyttetekst. I den gitte bildesamlingen er det ett eller flere bilder som ikke passer inn. Elevene skal identifisere hvilke bilder dette er. 
Bilder visualiserer språk og vil støtte elevene i deres lytteforståelse. Denne aktiviteten krever, i tillegg til gjenkjennelse, et høyere nivå av forståelse da elevene også må kunne skille ut informasjon (bilde) som ikke forekommer i lyttetekst.


Forslag til gjennomføring:

 • Elevene arbeider individuelt
 • De får utdelt et ark med bilder
 • Lærer forbereder elevene ved å opplyse om at på bildearket er det ett eller flere bilder som ikke passer inn
 • Elevene får i oppgave å krysse av for de bildene de kan identifisere gjennom lyttingen
 • Lytteteksten avspilles. Om nødvendig, spilles den flere ganger
 • Ut fra elevenes registrering kan de nå svare på spørsmålet: Hvem passer ikke inn?
 • Avslutningsvis diskuteres i plenum (evt. i par/grupper) hva i lytteteksten som var mest utslagsgivende for deres svar
 • Som et alternativ kan elevene få flere hvem skal ut-oppgaver til en og samme lyttetekst.

Forberedelser

 • Gjøre seg godt kjent med innholdet i den valgte lytteteksten
 • Finne bilder som representerer innhold i lytteteksten tilpasset elevenes språknivå
 • Velge ett eller flere bilder av noe som ikke forekommer i lytteteksten
 • Kopiere opp et sett med bilder til hver elev

Dra slutninger basert på inntrykk

Hvordan og hvorfor

Utgangspunktet for aktiviteten er en lyttetekst i form av en dialog mellom to eller flere personer. Elevene skal vise lytteforståelse gjennom å koble tildelte adjektiv til personer i teksten. Adjektivene er av en slik art at elevene må dra slutninger basert på deres inntrykk av personenes sinnsstemninger, holdninger eller personlighet. Dette krever at elevene må forholde seg til aspekster på flere nivå, slik som vokabular, stemmeleie/intonasjon og argumentasjon.   

Forslag til gjennomføring:

 • Elevene arbeider individuelt
 • De får utdelt et ark med adjektiv som kan knyttes til personene i den valgte lytteteksten
 • Lærer forbereder elevene ved å presentere persongalleriet i dialogen. Som visuell støtte kan man eventuelt også finne fiktive bilder som representerer personene
 • Elevene får i oppgave å fokusere på personenes sinnsstemninger, holdninger eller personlighet når de lytter. De skal koble de tildelte adjektivene til riktig person
 • Lytteteksten avspilles. Elevene noterer personenes initialer ved mest passende adjektiv. Om nødvendig, avspilles lytteteksten flere ganger
 • Elevene sammenligninger sine løsningsforslag i par
 • Avslutningsvis diskuteres elevenes løsningsforslag og hva som avgjorde deres valg i plenum

Forberedelser

 • Gjøre seg godt kjent med innholdet i den valgte lytteteksten
 • Finne 6 - 8 adjektiver som implisitt beskriver noe ved personene i dialogen, som for eksempel sinnsstemninger, holdninger eller personlighet
 • Kopiere opp et sett med adjektiver til hver elev 

Sikksakk-lytting

Hvordan og hvorfor

Når man skal arbeide med lyttemateriell, kan det være lurt å begrense elevenes lytteoppdrag noe. I denne øvingen skal elevene svare på spørsmål ved lytte etter spesifikk informasjon, men oppdraget deles mellom elevpar. Sikksakk-lyttingen går ut på at to og to elever får ulike spørsmål til samme tekst, men spørsmålene er fordelt annenhver i forhold til kronologien i teksten. Dette gjør at elevene får bedre tid til å lytte, merke seg informasjon og notere svaret. 

For å få en større forståelse av konteksten bytter deretter elevene spørsmål og svar med hverandre. De lytter nok en gang, sjekker medelevens svar og føyer eventuelt til mer informasjon. Gjennom denne arbeidsmetoden må elevene forholde seg både til tekstens deler og til teksten som helhet.  
 

Forslag til gjennomføring:

 • Elevene får utdelt et spørsmålskort med 4-5 spørsmål og gjør seg kjent med disse
 • Lærer informerer elevene om at de skal lytte etter spesifikk informasjon i en tekst, men at det finnes to versjoner av spørsmålskortene. Det er lagt opp til et "sikksakk-løp" (derav partall-/oddetallnummerering) for å gi dem bedre tid til å lytte og dokumentere sin forståelse i form av skriftlige svar    
 • Lytteteksten avspilles. Elevene noterer svarene fortløpende. Om nødvendig, spilles lytteteksten flere ganger
 • Deretter bytter elevene spørsmålskort med en som har andre spørsmål (partall-/oddetall)
 • De lytter nok en gang, sjekker medelevens svar og føyer eventuelt til mer informasjon  
 • Avslutningsvis diskuteres elevenes løsningsforslag i plenum

Forberedelser

 • Gjøre seg godt kjent med innholdet i den valgte lytteteksten
 • Lage 8 - 10 spørsmål som følger kronologien i lytteteksten og nummerere deretter
 • Lage to spørsmålskort der det ene inneholder alle partallsspørsmålene og det andre har oddetallsspørsmålene 
 • Kopiere opp spørsmålskortene slik at halve klassen får det ene og den andre halvdelen det andre kortet

Lytt etter ditt ord!

Hvordan og hvorfor

I denne aktiviteten skal elevene lytte etter bestemte ord i en tekst som blir lest opp/spilt av. Forståelse av enkeltord er i fokus, men siden ordene forekommer i en sammenheng, er også ordenes lydbilde og kontekst ivaretatt. Elevene lytter oppmerksomt, og når de hører sitt eget ord, utløses en handling. Dette fordrer konsentrert lytting; elevene må kjenne igjen ordet uttalt i en sammenheng. Enkeltelever vil kunne benytte seg av mer krevende lyttestrategier, og ut fra konteksten forutse når det er sannsynlig at deres ord vil forekomme.

Forslag til gjennomføring:

Alternativ a: Stå opp! 

 • Elevene får utdelt hver sin lapp med et ord fra en lyttetekst, og forståelse og uttale sjekkes
 • Lærer leser tekst/lydfil spilles
 • Hver gang elevene hører sitt ord blir lest opp, må de reagere, f. eks. ved å reise seg, klappe, trampe, o.l. I og med at noen elever har samme ord, vil flere elever reagere samtidig. Dermed er man ikke alene om å utføre handlingen. Om man har valgt ord som forekommer flere ganger i teksten, vil elevene måtte holde på konsentrasjonen; gjentakelsen vil bidra til befestning av ord og uttale
 • Avslutningsvis kan lærer og elever samtale om ordene og deres kontekst

Alternativ b: Dramatiser!

 • Elevene får utdelt hver sin lapp med et ord fra en lyttetekst. Ordene bør være av en slik art at de kan framstilles med mimebevegelser, for eksempel verb og substantiv
 • Elevene sjekker forståelse og uttale og tenker ut en bevegelse som illustrerer ordet.  
 • Lærer leser tekst/lydfil spilles
 • Hver gang elevene hører sitt ord lest opp, må de reise seg og utføre mimebevegelsen. I og med at flere elever har samme ord, vil det bli ulike mimebevegelser og medelevene vil dermed få flere hint om hvilket ord i teksten som framstilles. Øvingen involverer ulike sanser som befester læringen; elevene som til enhver tid utfører mimingen, kobler fysisk bevegelse til ordet, mens publikum får et visuelt uttrykk som støtter læringen
 • En eventuell videreføring kan være at elevene utfordres på å vise sin bevegelse mens de andre gjetter hvilket ord bevegelsen forestiller
 • Avslutningsvis kan lærer og elever samtale om ordene, valg av mimebevegelse og ordenes kontekst

Forberedelser

 • Gjøre seg godt kjent med inholdet i den valgte lytteteksten
 • Lage like mange lapper som det er elever i klassen
 • Velge ut de ordene fra teksten som elevene skal reagere på (det er en fordel at det er ord som forekommer flere ganger i teksten) og skrive disse på lappene. Samme ord forekommer på flere lapper. Type og antall ord avhenger av elevenes språknivå

Lytt og yt!

Hvordan og hvorfor

Elevene kan utfordres på sin lytteforståelse ved å respondere på medelevers instruks. At elevene må omsette lytting til handling, krever at de må merke seg meningsbærende ord og være åpne for justeringer underveis. Siden instruksene fordrer handling, vil den lyttende få umiddelbar tilbakemelding på i hvilken grad forståelsen og utførelsen av kommandoen er riktig.


Forslag til gjennomføring: 

 • Roller fordeles: En elev skal gi instruks, en annen skal motta, evt. som gruppe eller hel klasse
 • Lytteoppgaven kan organiseres som:
 • Kongen befaler/Simon says (instruks om fysiske bevegelser)
 • Veibeskrivelse (instruks om retninger med utgangspunkt i kart)
 • Oppskrifter (instruks om tilberedning av mat)
 • Strekfigurer (instruks om fysiske posisjoner med utgangspunkt i enkle strektegninger)
 • Varsels-, forbuds- og påbudsskilt (instruks om fare, forbud og påbud)
 • Tegneoppdrag (instruks om innholdet i et bilde)
 • Lærer forklarer fremgangsmåte ut fra valgt organisering og tar rollen som observatør og veileder om nødvendig
 • Elevene inntar sine roller. Alt etter om de har fått en ferdig instruks eller må produsere denne selv, gir den ene eleven sine instrukser og de(n) andre utfører 
 • Eleven som instruerer, aksepterer, avviser eller korrigerer resultatet. Den andre eleven får der og da kontrollert sin lytteforståelse 
 • Til slutt kan man diskutere hvor vidt forståelsen hadde sammenheng med nøyaktighet i instruksen og reflektere over språklige strukturer 

Forberedelser

 • Alt etter om aktiviteten gjennomføres med eller uten billedlige utgangspunkt, må relevante bilder klargjøres
 • Man kan vurdere om man vil gi elevene en ferdig instruks eller la dem produsere selv

Koble låt til lapp

Hvordan og hvorfor

I dette metodiske tipset skal elevene lytte og gjenkjenne et tekstlig grunnlag gjennom å agere. Elevene konkurrerer om å samle flest mulig tekstsekvenser som forekommer i for eksempel en sang som avspilles. Aktiviteten kombinerer kinestetiske, auditive og visuelle elementer og sådan styrkes læringen gjennom kropp og sanser. 


Forslag til gjennomføring: 

 • Klassen deles i grupper (3-4) hvor hver gruppe får tildelt et sett med lapper som sammen utgjør en sangtekst
 • Gruppene legger lappene med tekstsiden opp på sitt bord 
 • Stoler fjernes slik at man fritt kan bevege seg rundt bordet
 • Lydfilen spilles av
 • Hver gruppe skal gå rundt bordet mens sangen spilles. Når de gjenkjenner en strofe i teksten, skal de ta riktig lapp
 • Når sangen er over, teller elevene hvor mange lapper de har tatt hver

Skritt 2:

 • Alle lappene plasseres på bordet igjen
 • Lydfilen spilles av for andre gang og hver gruppe forsøker å plassere lappene i riktig rekkefølge mens de lytter

Forberedelser

 • Velge en sangtekst (alternativt et opplest dikt eller en lyttetekst)
 • Klippe teksten opp i flere deler
 • Klargjøre utstyr for avspilling

Lytteroller

Hvordan og hvorfor

I tilnærmingen til en ukjent lyttetekst på målspråket kan det være en idé å begrense elevenes lytteoppdrag noe. Dette kan gjøres ved å tildele elevene ulike lytteroller. Elevene deler deretter sin rolle med andre slik at alle får en bedre forståelse av helheten. Lytterollene kan bestå i å lytte etter spesifikke aspekter i teksten (farger, temaord, tall, størrelser, mengder, grammatiske ordklasser). På et høyere nivå kan lyttebestillingen være å skille faktainnhold fra meningsytringer for å øke elevenes evne til kritisk tenkning omkring informasjon.


Forslag til gjennomføring: 

 • Elevene får tildelt lytteroller (for eksempel nummerering 2-4) 
 • Lærer leser tekst/spiller av lydfil. Elevene lytter individuelt med sin tildelte rolle for øye og noterer
 • Deretter danner elevene med samme rolle grupper, utveksler informasjon og føyer til evt. nye opplysninger
 • Elevene lager så nye grupper der samtlige lytteroller er representert og innvier de andre i gruppen i sine resultat 

Forberedelser

 • Velge lyttemateriell i tråd med ønsket vinkling (se Hvordan og hvorfor)
 • Bestemme antall lytteroller med utgangspunkt i valgt lyttetekst og nummerere disse (2-4) 
 • Klargjøre notatark

Vis deg!

Hvordan og hvorfor

Dette er en spørsmål-svar-aktivitet som går på lytteforståelse. Elevene har lyttet til en tekst og skal parvis vise sin forståelse av lytteteksten og oppfatte spørsmål som stilles muntlig til denne. Svarene gis skriftlig i form av responsplakater som holdes opp på instruksen "Vis deg!". Det gis umiddelbar tilbakemelding på i hvilken grad deres lytteforståelse (dvs. både tekst og spørsmål) er riktig. Metoden representerer en mulighet for variasjon i lettere bearbeidelse av lyttetekster, og konkurransemomentet virker gjerne motiverende.

Forslag til gjennomføring:

 • Elevene deles inn i par (evt. grupper på tre)
 • Hvert par får utdelt en laminert plakat (A4-størrelse) til å skrive på, en whiteboard tusjpenn og papirserviett til å viske bort svaret med
 • Ett og ett spørsmål stilles 
 • Paret enes om et svar og skriver dette med stor skrift på plakaten
 • På signal skal gruppene "vise seg", det vil si holde plakaten med svaret opp mot dommeren (læreren)
 • Dette gjentas til alle spørsmålene er stilt

Forberedelser

 • Velge lyttetekst og lage spørsmål til denne 
 • Laminere ark i A4-størrelse - ett til hvert par
 • Ta med whiteboard-tusjer - én til hvert par

Last ned heftene med metodiske tips: 

Publisert 13. des. 2018 12:38 - Sist endret 8. jan. 2020 10:18