Cuentos y leyendas populares

Trinn: Nivå III. Tema: Spanskspråklige eventyr og sagn.. Tid: Ca. 2 uker (10 timer)

Kompetansemål

Språklæring

 • anvende kunnskaper om ord, setningsoppbygging, tekstbinding og språkbruk for å forbedre eget språk 
 • utforske likheter og ulikheter mellom morsmålet og målspråket 
 • vurdere egen språklæring og hensiktsmessige lese-, lytte-, tale- og skrivestrategier

Kommunikasjon

 • forstå innholdet i lengre muntlige og skriftlige autentiske tekster i ulike sjangere 
 • fortelle om, forklare og beskrive ulike emner muntlig 
 • bruke språket med god uttale og variert intonasjon 

Språk, kultur, samfunn 

 • formidle opplevelser knyttet til estetikk og kulturformer og analysere innhold og form i litteratur, film, musikk, kunst og andre kulturformer 

Læringsmål

Elevene skal 

 • bli kjent med eventyr- og sagntradisjon i Spania og/eller Latin-Amerika 
 • fremføre et spansk eller latinamerikansk eventyr for de andre i spanskgruppa
 • sammenligne et norsk eventyr/eventyr fra egen kultur med et spanskspråklig eventyr 
 •  finne eksempler på bruk av pretérito indefinido og pretérito imperfecto, forklare bruken og anvende disse verbtidene i egenproduksjon

Ressurser

Lærer og elever finner egnede eventyr og sagn i boksamlinger eller på nettet. 

Aktuelle nettsider  

Forberedelser

Lærer

Finne frem relevante eventyr/sagn og sider på internett. Forberede veiledning av elevene.

Elever 

Elevene bør være med på gruppedelingen i form av ønsker og forståelse for oppgaven. Elevene finner én eller to cuentos/leyendas som de skal arbeide videre med. Dette kan være eventyr/sagn de kjenner fra før eller ukjente eventyr/sagn fra spansktalende land.

 

Plan for opplegget

Elevene

 • velger de eventyrene/sagnene de vil arbeide med 
 •  setter seg inn i historien og budskapet i sin(e) cuento(s)/leyenda(s)
 • fremfører muntlig sin(e) cuento(s)/leyenda(s) i form av skuespill, rollespill o.l. Det bør åpnes for at elevgrupper kan spille inn eventyret/sagnet som et skuespill og fremvise dette digitalt for klassen. 
 • diskuterer i plenum sjangertrekk og typiske temaer i eventyrene de har valgt, diskuterer likheter og ulikheter mellom norske og spanskspråklige eventyr. Dette kan for eksempel dreie seg om kjente europeiske eventyr (H.C. Andersen, Brødrene Grimm o.l.) og hvordan disse har blitt tilpasset fortellertradisjon i Spania eller Latin-Amerika. 
 • finner eksempler på bruk av pretérito indefinido og pretérito imperfecto i tekstene de har valgt. Viser eksemplene og forklarer for medelever bruken av verbtidene.

Forslag til differensiering 
Elevene 

 •  står fritt til å velge eventyr/tema og vanskegrad på sin(e) cuento(s)/leyenda(s), avhengig av erfaringsbakgrunn og interesser 
 • kan ta utgangspunkt i kjente eventyr og sagn og se om de finner tilsvarende eventyr og sagn på spansk

Elever med gode litteraturkunnskaper kan finne cuentos/leyendas som har blitt del av den litterære kanon. For eksempel Gustavo Adolfo Bequer: La corza blanca eller Los ojos verdes

Evaluering og vurdering

Eleven vurderer egen læring

Elevene kan få en test hvor de selv viser og forklarer bruk av fortidsformer. Her må de bruke eksempler fra de selvvalgte tekstene. Slik kan de evaluere sin egen læring.

Formell vurdering 

Muntlig fremføring av eventyret/sagnet. Det bør gis en formell vurdering og en uformell vurdering som gir grunnlag for videre arbeid for den enkelte elev.

Oppfølging

Elevene kan lage sitt eget eventyr individuelt, ved bruk av typiske setningsstrukturer og oppbygging av cuentos/leyendas de har arbeidet med. Elevens eget eventyr kan danne grunnlag for en skriftlig vurderingssituasjon der man gir tilbakemelding om hvordan elevene har forstått bruken av språklige strukturer og sjangertrekk i eventyr og sagn.

Kommentarer

Opplegget kan gi kulturforståelse på flere nivåer og fra ulike innfallsvinkler, samtidig som elevene undersøker likheter og ulikheter i oppbyggingen av eventyr i flere land og kulturer. Ved å ta utgangspunkt i kjente, autentiske eventyr og sagn, vil det være enklere for elevene å forstå bruk av fortidsformer og andre verbtider/språklige strukturer.

Idé og utarbeidelse

Marianne Felin Bjørgaas

Publisert 7. feb. 2020 17:06 - Sist endret 7. feb. 2020 18:07