El Camino de Santiago

Trinn: Nivå III. Tema: Geografi og kultur langs pilegrimsleden "Camino de Santiago". Tid: Ca. 2 uker (10 timer)

Kompetansemål

Språklæring

 • definer egne læringsbehov, formulere mål, velge arbeidsmåter og vurdere arbeidsprosess og mål

Kommunikasjon

 • skrive sammenhengende og godt strukturerte tekster i ulike sjangere 
 • fortelle om, forklare og beskrive ulike emner muntlig 

Språk, kultur, samfunn 

 • formidle kunnskap om tradisjoner, skikker og levemåter i målspråkområdet 
 • formidle kunnskap om aktuelle samfunnsforhold, historie, geografi og religion i språkområdet

Læringsmål

Elevene skal

 • bli kjent med og presentere muntlig og/eller skriftlig geografi og kultur langs pilegrimsleden Camino de Santiago
 • kjenne til legenden om Santiago

Ressurser

Internettsider

Forberedelser

Hvis elevene ikke kjenner til legenden om Santiago og bakgrunnen for pilegrimsleden, bør de tilegne seg litt bakgrunnskunnskap.

Lærer og elever blir enige om sammensetningen av grupper på minst tre elever. Hver gruppe bestemmer hvilken strekning av pilegrimsleden de vil arbeide med (for eksempel én av strekningene på Camino Francés). 

Plan for opplegget

I løpet av opplegget skal elevene finne ut hva som kjennetegner geografi og kultur i det området/den strekningen de har valgt. Arbeidet skal munne ut i ett muntlig og/eller ett skriftlig sluttprodukt. Elevene velger selv sluttproduktenes form (en brosjyre, muntlig foredrag eller lignende). Elevene skal knytte sitt arbeidsområde opp til kompetansemål og vise hva de vil legge mest vekt på. Hver gruppe fordeler oppgaver og lager en plan for hvordan de skal jobbe fram mot sluttproduktene. 

Forslag til differensiering
Opplegget åpner for ulike tilnærminger til emnet: Elevene velger selv strekning, hva de vil legge vekt på, sluttprodukt m.m.

Evaluering og vurdering

Formell vurdering

Muntlig: Hver gruppe gir en muntlig presentasjon om "sin strekning". 
Skriftlig: Hver gruppe lager en skriftlig fremstilling av "sin strekning". 

Uformell vurdering 

Etter at skriftlig fremstilling er levert og muntlig presentasjon er gjennomført, kan elevene blandes på tvers av de opprinnelige gruppene. De nye gruppene lager en kortversjon av hele område og vurderer i fellesskap hva de har lært av hverandre om emnet.

Oppfølging

Forslag til videre arbeid 

Elevene kan 

 •  sammenligne pilegrimsleden Camino de Santiago med en pilegrimsled i Norge. De kan finne forskjeller og likheter i pilegrimstradisjoner i Norge og Spania 
 •  planlegge en tur langs Camino de Santiago med en venn eller lage en liten brosjyre med råd til turister som ønsker å gå pilegrimsleden. De kan planlegge/gi råd om overnatting, framkomstmiddel, severdigheter og lignende. Her kan pris og budsjett for turen komme inn 
 •  late som de har gått Camino de Santiago (eller en annen pilegrimsled) og fortelle om sine opplevelser 
 •  finne ut hvorfor er det så populært å gå pilegrimsleder som Camino de Santiago. Her kan de bruke blogger til pilegrimer og lignende som kilder

Kommentarer

Hvis noen elever ønsker å sette seg inn i spesielle kulturminner langs leden, kan denne siden Patrimonio Nacional være aktuell (Spanias nasjonale kulturarv).

Idé og utarbeidelse

 

Marianne Felin Bjørgaas

Publisert 7. feb. 2020 18:01 - Sist endret 7. feb. 2020 18:01