Los desastres de la guerra en el arte español

Trinn: Nivå III. Tema: Krigens ansikt i spansk billedkunst. Maleriene El dos de mayo og El tres de mayo (de 1808) av Francisco de Goya Guernica (1937) av Pablo Picasso. Tid: 5-7 timer

Kompetansemål

Språklæring

 • anvende kunnskaper om ord, setningsoppbygging, tekstbinding og språkbruk for å forbedre eget språk
 • bruke Internett og andre medier kritisk og bevisst som ledd i egen språklæring

Kommunikasjon

 • fortelle om, forklare og beskrive ulike emner muntlig
 • gi uttrykk for egne synspunkter og tanker, opplevelser og følelser muntlig og skriftlig

Språk, kultur og samfunn

 • formidle kunnskap om aktuelle samfunnsforhold, historie, geografi og religion i språkområdene
 • formidle opplevelser knyttet til estetikk og kulturformer og analysere innhold og form i litteratur, film, musikk, kunst og andre kulturformer

Læringsmål

 •  sette seg inn i historisk bakgrunn: Napoleons invasjon av Spania og bombingen av Guernica 
 •  gi en kort presentasjon av kunstnerne Goya og Picasso og deres verk i muntlig samtale
 •  tilegne seg vokabular og teknikker for billedanalyse
 •  formidle egne opplevelser av og tanker rundt disse verkene muntlig og skriftlig 
 •  finne egnede nettsider og sortere ut relevant informasjon om verkene
 •  sammenlikne ulike kilder 

Ressurser

Til eleven:

Veiledning om kildebruk:

Inn i jungelen (Skolenettet
Digital kompetanse – å finne og bruke informasjon (NDLA)

Billedanalyse:

 • Vocabulario El Dos y el Tres de Mayo y Guernica 
 • Vocabulario para comentar un cuadro. 
 • Cómo observar y comentar una pintura 
 • (C.E.I.P. San Félix-Candás) Denne siden er laget for elever i spansk grunnskole, men inneholder gode tips for å beskrive og analysere malerier.

Pablo Picasso:

 • Guernica (Colección Museo Reina Sofía)
 • Biografía de Pablo Picasso (ARTIUM – Biblioteca y documentación) 
 • Personaje: Pablo Picasso (arteHistoria – Revista digital) 

Francisco de Goya

Ressurstips til læreren: 

Cumming, Robert (1998): Malerkunstens klassikere. Gyldendal Fakta.  (Boken tar for seg både El Dos de Mayo og Guernica på en grundig og forståelig måte.)

El arte en ELE: El Guernica: no sólo un cuadro.  (Todoele.net)
I dette undervisningsopplegget kan man finne gode eksempler på ulike tilnærmingsmåter for å beskrive og analysere Guernica. 

Historisk bakgrunnsstoff: 

Tilleggsressurser:

Forberedelser

 • Lærer må på forhånd ha funnet frem til nettsteder om Picasso og Goya.
 • Elever leser veiledning om kildebruk på Skolenettet.
 • Elever setter seg inn i enkel billedanalyse. Hva kan de om billedanalyse fra før? Hvilke verktøy trenger de for å beskrive og analysere et maleri på spansk?
 • Lærer forbereder introduksjon av den historiske bakgrunnen for krigene.

Plan for opplegget

 1. Innledning fra lærer om historisk bakgrunn.
 2. Lærer og elever søker etter informasjon om Guernica og el Dos og el Tres de Mayo på nett. Lærer veileder elevene i søk av relevante sider og trener dem i å være kritiske i forhold til informasjonskilder.
 3. Muntlig gruppearbeid 3-4 elever pr. gruppe. Elevene bruker teknikken:
  1. Hva ser du? (ren beskrivelse)
  2. Hvordan er bildene komponert? (blikkfang)
  3. Hvorfor ble det slik? (budskap)
 4. Resultatene diskuteres i plenum hvor ord og uttrykk på spansk skrives, med innspill fra eleven, på tavlen eller fortløpende på PowerPoint. Lærer bruker Vocabulario para comentar un cuadro for å supplere og støtte opp under elevenes tanker. 

Differensiering: Opplegget åpner for at eleven kan tolke verkene fra eget ståsted.

Evaluering og vurdering

Uformell vurdering

Muntlig diskusjon i plenum. Eleven blir vurdert for sin formidling av den historiske bakgrunnen for verkene, verkenes komposisjon og elevens egne opplevelser av bildene.

Formell vurdering

Skriftlig vurdering:
Kan innbefatte disse tilnærmingene, eventuelt med mer konkrete tilleggsspørsmål:

 1. Describe el cuadro. ¿Qué ves?  (lugar, objetos, figuras)
 2. ¿Qué relación hay entre las figuras del cuadro? 
 3. Expresa los pensamientos y emociones que te da el cuadro.
 4. ¿Qué sabes del trasfondo histórico del cuadro?

Oppfølging

Videre arbeid med kunst av Goya og Picasso, gjerne som gruppearbeid, for eksempel

 • studere kunstnernes arbeider i samme eller andre perioder
 •  finne mulige årsaker til endring av tema og kunstneriske uttrykk  

Noen aktuelle verk kan være:
Goya:  El ColosoEl veranoLa vendimiaLa nevadaLa sombrilla
Picasso: Mujer sentada acostadaMujer con los brazos levantados
Mujer con floresLa playa III

Hvis elevene ønsker å fordype seg i Picasso, kan dette undervisningsopplegget være et godt utgangspunkt:
Picasso (MarcoELE)

Hvis elevene ønsker å fordype seg i Goya, kan disse nettstedene være av interesse:
Biografía con video
Fundacíon Goya en Aragón

Beskrive og tolke andre malerier av spanske eller latinamerikanske kunstnere. Valg av kunst og kunstner(e) kan tilpasses elevenes nivå og interesser, og aktuelt arbeidsstoff for øvrig.

Se trailere fra dokumenterer om bombingen under la Guerra Civil, for eksempel Arde Madrid (dokumentar av Antonio Caeiro).

Kommentarer

I dette opplegget får elevene trening i kritisk kildebruk. De lærer å vurdere et bilde ut i fra både historisk bakgrunn og komposisjon. De tilegner seg ord og uttrykk for å vise hva ”jeg” føler og opplever ved billedkunst.

Idé og utarbeidelse

Marianne Felin Bjørgaas

Publisert 7. feb. 2020 17:06 - Sist endret 7. feb. 2020 18:37