Nasjonale sentre

Det er ti nasjonale senter, som på ulike satsingsområde har nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringa. Fagleg styring og oppfølging av dei nasjonale sentera er delegert frå Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet. Vertsinstitusjonane har det administrative ansvaret for sentera.  

Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring (NAFO) bidrar til kompetanseutvikling i barnehagar, skolar, universitet, høgskolar og vaksenopplæringssentra. NAFO arbeider med å styrke kompetansen i opplæring av minoritetsspråklege barn, elevar/deltakarar og studentar på alle nivå, og bidrar til å utvikle inkluderande fleirkulturelle læringsfellesskap. Senteret ligg ved Høgskolen i Oslo.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa (Framandspråksenteret) er eit nasjonalt ressurssenter for framandspråk i grunnopplæringa og arbeide for at framandspråkopplæringa får høg kvalitet, blir tilpassa alle elevar og vert given eit praktisk og variert innhald. Senteret ligg ved Høgskolen i Østfold i Halden.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (Kunst og kultursenteret) er eit nasjonalt ressurssenter for grunnskolen, vidaregåande opplæring, høgare utdanning og barnehagar. Målet er å styrke kunst og kultur i opplæringa. Senteret ligg ved Høgskolen i Bodø.

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) er eit ressurssenter for lesing og leseopplæring og eit spesialpedagogisk kompetansesenter for lese- og skrivevanskar. Senteret ligg ved Universitetet i Stavanger.

Nasjonalt senter for læringsmiljø og åtferdsforsking (Læringsmiljøsenteret) skal hjelpe nasjonale utdanningsmyndigheiter med råd og tenester. Senteret skal bidra til å realisere satsingane til staten i utdanningspolitikken gjennom kompetanseutvikling og bidra til auka kvalitet i læringsmiljø for barnehagebarn, elevar, lærlingar og vaksne. Senteret ligg ved Universitetet i Stavanger

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (Folkehelsesenteret) Senteret skal synliggjøre og formidle sammenhengen mellom helse, fysisk aktivitet, ernæring og læring, og bidra til å styrke dette arbeidet i barnehager og skoler.

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringa (Matematikksenteret) har som hovudoppgåve å leie og koordinere utvikling av nye og betre arbeidsmåtar og læringsstrategiar i matematikkopplæringa i barnehage, grunnskole, vidaregåande skole, vaksenopplæring og lærarutdanning i Noreg. Senteret ligg ved NTNU.

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa (Naturfagsenteret) er eit nasjonalt ressurssenter for barnehage, grunnskole, vidaregåande skole, vaksenopplæring og lærarutdanning. Hovudoppgåva er å styrke kompetansen i og motivasjon for naturfag hos elevar og lærarar. Senteret ligg ved Universitetet i Oslo. 

Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (Nynorsksenteret) er eit nasjonalt ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa. Senteret skal ha som hovudoppgåve å leie og koordinere arbeidet med nynorsk i opplæringa, arbeidsmåtar og vurderingsformer.  Senteret ligg ved  Høgskulen i Volda.

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking (Skrivesenteret) er eit nasjonalt ressurssenter for skrivestimulering og opplæring i skriving i barnehage, grunnskole, vidaregåande opplæring, vaksenopplæring og lærarutdanning i Noreg. Senteret ligg ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Publisert 25. feb. 2020 12:38 - Sist endret 25. feb. 2020 12:38