Kronisk utmattelse er hyppig ved type 1-diabetes

Kronisk utmattelse er to til tre ganger så vanlig blant personer med type 1 diabetes sammenlignet med tall fra den norske bakgrunnsbefolkningen.

Illustrasjon - diabetes 1

Dette kommer fram i en studie som nylig er publisert i tidsskriftet Diabetes Research and Clinical Practice. I studien, som er ledet av forskere fra Høgskolen i Østfold, ble utmattelsessymptomer kartlagt blant 288 pasienter ved 3 norske sykehus. 

Fra tidligere studier er det velkjent at kronisk utmattelse er et hyppig forekommende følgesymptom ved kronisk sykdom. Samtidig rapporterer også pasienter betydelige utfordringer med utmattelsesproblematikk i klinisk oppfølging, men problemstillingen er derimot mangelfullt kartlagt i vitenskapelige studier av pasienter med diabetes type 1. Målet med studien til Jensen et al. var derfor å kartlegge forekomst av kronisk utmattelse og potensielle faktorer av betydning for økt symptombyrde i denne pasientgruppen.

Kontaktperson: Øystein Jensen
Kontaktperson: Øystein Jensen

Studien benyttet validerte måleinstrumenter for å kartlegge utmattelse, samt symptomer som angst og depresjon. I tillegg ble sosio-demografiske og kliniske faktorer innhentet både ved hjelp av selvrapportering, klinisk undersøkelse og laboratorieanalyser.  

Resultatene avdekket at 26.4 % av de inkluderte pasienter tilfredsstilte etablerte kriterier for kronisk utmattelse. Studien viste også at angst, depresjon og søvnproblemer var assosiert med økt symptombyrde, mens faktorer som blant annet kjønn, alder, lavere hemoglobin, ferritin og vitamin d ikke var assosiert med utmattelsessymptomer.  

 

Publisert 7. sep. 2018 11:10 - Sist endret 1. okt. 2018 13:32