Slik forholder sykepleieledere seg til motstridende krav

En tidligere studie viser at mer enn 80 prosent av sykepleielederne opplever konflikt mellom rollen som leder og rollen som sykepleier. Konsekvensen er stressfylte arbeidsdager og at mange blir utbrent. I en nylig publisert artikkel viser forskere fra HiØ tre måter sykepleieledere forholder seg til de ulike kravene på.

Fotoillustrasjon: Colourbox.com

Det finnes en rekke studier som viser at de aller fleste sykepleiere strever med å mestre overgangen fra å være kliniker til å bli leder, og at opplevelsen av rollekonflikt er sentral i denne sammenhengen.

Kjernen i rollekonflikten er motstridende forventninger fra ansatte og overordnede til lederjobben. Ansatte appellerer til lederens rolle som sykepleier og forventer at sjefen skaffer ressurser og et arbeidsrom som gjør det mulig å levere en pleie som er i samsvar med profesjonens standard. Lederens overordnede derimot forventer at lederen er lojal til ledelsens vedtak og budsjettkontroll.

Siden rollekonflikt opptrer regelmessig og øker faren for helseskader blant ledere, kreves det strategier for å mestre konflikten.

I vår artikkel ´Alternative careers at the first level of management: First-line nurse managers’ responses to role conflict´ presenterer vi tre ulike strategier sykepleieledere velger for å mestre motstridende krav. Artikkelen er basert på observasjoner og intervjuer av syv ledere i sykehus og kommunehelsetjenesten.

Fra sykepleierrolle til ren lederrolle

Den første strategien er å forkaste rollen som sykepleier, siden man har valgt å forlate det kliniske felt og har begynt på en lederkarriere.  Ved å gi avkall på rollen som sykepleier kan lederen møte ansattes forventninger på en annen måte, dvs utelukkende som leder og ikke som del av fagfellesskapet i avdelingen.

De to neste strategiene handler om å balansere de to ulike rollene ved å vekte den ene rollen som mer betydningsfull enn den andre under utøvelsen av lederjobben. På den måten reduseres forventingene til en av partene og dermed opplevelsen av rollekonflikt.

Når sykepleierrollen er viktigst

Strategi nummer to innebærer at lederen vekter sin rolle som sykepleier som mest betydningsfull i lederjobben. Strategien innebærer at ledelsens forventninger til lederrollen imøtekommes i den grad det er nødvending, samt at man forsøker å imøtekomme ansattes forventinger så godt det er mulig.

Tillegger lederrollen mest vekt

Den tredje strategien derimot forutsetter at sykepleieren tillegger rollen som leder størst vekt. Av den grunn anerkjennes ansattes faglige forventninger, men det er ledelsens vedtak og forventinger som har forrang dersom det er konflikt mellom ansattes og ledelsens forventninger.

Både den andre og tredje strategien er tidligere beskrevet i studier av sykepleiere som ledere. I vår studie knytter vi sykepleierens valg av strategi til graden av sosial støtte lederen får fra enten ansatte eller sin overordnede ledelse.

Enkelt sagt finner vi at ledere velger en strategi det er knyttet sosial støtte til. For eksempel, mangel på sosial støtte fra ledelsen og stor grad av sosial støtte hos ansatte øker sannsynligheten for at lederen vektlegger rollen som sykepleier fremfor rollen som leder.

Det finnes en siste strategi som ikke er beskrevet i vår artikkel. Strategien innebærer at man oppgir lederrollen og går tilbake til det kliniske arbeid.


Artikkelen av førsteamanuensis Jörg W. Kirchhoff og professor Jan Ch. Karlsson finner du åpent tilgjengelig her: (2018) "Alternative careers at the first level of management: First-line nurse managers’ responses to role conflict", Leadership in Health Services.


Jörg W. Kirchhoff
Førsteamanuensis
Avdeling for helse og velferd

Se faglig profil


Jan Ch. Karlsson
Professor
Avdeling for Økonomi, språk og samfunnsfag

Av Jörg W. Kirchhoff
Publisert 28. nov. 2018 13:49 - Sist endret 29. nov. 2018 15:55