Stian Orm

Stian Orm driver autismekonsult og er medlem i forskningsgruppa. Stian er 23 år og har en autismediagnose.

Utdanning og arbeid.

Bachelor i psykologi med fordypning i utviklingspsykologi (fullføres våren 2019).

  • Empirisk bacheloroppgave om en studie av temporal kognisjon og tenkestil hos voksne med og uten autisme (N=362).
  • Forskningskoordinator, deltidsstilling ved Psykologisk institutt (PSI) UiO, på en randomisert kontrollert studie (RCT) av en intervensjon (SIBS) for å forebygge psykiske vansker hos søsken til personer med nevroutviklingsforstyrrelser.
    •  
  • Driver enkeltpersonsforetaket Autismekonsult (http://autismekonsult.no/).
    • Foredrag, kurs og veiledning og autisme og tilgrensende temaer.

Alene, og i samarbeid med andre som for eksempel Jon Løkke og Anders Dechsling fra forskningsgruppen.

 

 

Prosjekter i samarbeid i forskningsgruppen

Misforståelser om atferdsanalyse i nevrodiversitetsdiskursen (https://www.researchgate.net/project/Misconceptions-about-behavior-analysis)

Bakgrunn: I forbindelse med at Jon og jeg holdt en rekke forelesninger høsten 2018 fikk vi tilsendt et bokkapittel som blant annet diskuterte atferdsanalyse, autisme og nevrodiversitet. Kapittelet inneholdt mange misforståelser om atferdsanalyse og vi syntes å dra kjensel på mange av de samme misforståelsene i diskusjoner på sosiale medier. Vi bestemte oss derfor i første omgang for å holde et foredrag om dette på NAFO og etter hvert som vi dykket ned i tema ble det en større studie ut av det, og vi innledet samarbeid med Anders Dechsling om studien.

Metode: Vi har søkt og lastet ned ulike innlegg (artikler, bokkapitler, blogginnlegg, bilder og innlegg fra sosiale medier, nyhetssaker etc.) som vi har lest gjennom og identifisert ulike misforståelser og forståelser om atferdsanalyse, og ved hjelp av tematisk analyse tematisert de ulike misforståelsene i kategorier.

Følgende bidrag fra dette prosjektet vil bli presentert på NAFO seminaret 2019:

Løkke, J. A., Orm, S., & Dechsling, A. (antatt). Misforståelser om atferdsanalyse i nevrodiversitetskulturen; en gjennomgang av fremstillinger i ulike medier. Poster presentert ved Norsk Atferdsanalytisk Forenings (NAFO) årsseminar 2019.

Løkke, J. & Orm, S. (antatt). Misforståelser om atferdsanalyse i diskursen om autisme og nevrodiversitet. Innlegg presentert ved NAFO-seminaret 2019, Storefjell.

Vi har også sendt inn følgende bidrag til Autism Europe konferansen i Nice i september og tilbakemelding ventes innen utgangen av april.

Løkke, J. A., Orm, S., & Dechsling, A. (submitted). Neurodiversity: a contribution or challenge to change and inclusion of autistic people. 12th Autism-Europe International Congress 2019.

Videre skriver vi på en artikkel til NTA som vil sendes inn innen utgangen av april 2019 med sikte på publisering i juni utgaven av NTA. Planen deretter er å jobbe videre med å analysere flere innlegg og deretter publisere et manuskript med de endelige resultatene i et internasjonalt atferdsvitenskapelig eller autismefaglig tidsskrift.

Vi planlegger å utvide dette prosjektet med en spørreundersøkelse der vi vil spørre folk med og uten noen assosiasjon til autismefeltet om deres holdninger til nevrodiversitet og atferdsanalyse. Studien vil ta utgangspunkt i de misforståelsene og holdningen vi har funnet i den tematiske analysen sammen med spørsmål relatert til nevrodiversitet fra studien: «Kapp, S. K., Gillespie-Lynch, K., Sherman, L. E., & Hutman, T. (2013). Deficit, difference, or both? Autism and neurodiversity. Developmental psychology, 49(1), 59.». Jeg, Jon, Anders Dechsling og Fredrik Andersen har allerede diskutert studien og vi er veldig åpne dersom flere fra forskningsgruppen vil hive seg på og være med på denne studien.

Pathological Demand Avoidance og autisme (https://www.researchgate.net/project/Understanding-Pathological-Demand-Avoidance-PDA-and-Autism-Spectrum-Disorders-ASD)

Bakgrunn: Jeg ble gjort kjent med PDA fenomenet via foreldre jeg har møtt på foredrag og sendte Jon en link fra Autismeforeningen om fenomenet. Vi fattet interesse for fenomenet, spesielt i lys av hvordan det ble omtalt og sykeliggjøringen av barna med PDA. Igjen bestemte vi oss for å sende det inn som bidrag til NAFO og ganske raskt bestemte vi oss for å sette oss godt inn i fenomenet. Gunn Løkke, fra forskningsgruppen, ble også tidlig koblet på prosjektet.

Metode: Vi har gjort et systematisk litteratursøk og deretter søkt manuelt for å identifisere all vitenskapelig litteratur om PDA, samt annen relevant litteratur. Vi har gått gjennom litteraturen og, basert på litteraturgjennomgangen, utarbeidet en forklaringsmodell for PDA med utgangspunkt i atferdsanalyse og utviklingspsykopatologi.

Følgende bidrag fra dette prosjektet vil bli presentert på NAFO seminaret i 2019:

Orm, S., Løkke, G. E. H., & Løkke, J. (antatt). Pathological demand avoidance (PDA) og autisme; en systematisk litteraturgjennomgang (systematic review). Poster presentert ved Norsk Atferdsanalytisk Forenings (NAFO) årsseminar 2019.

Løkke, J. & Orm, S. (antatt). PDA: Et læringsfenomen hos personer med autisme omdannet til personlighetssvikt. Innlegg presentert ved NAFO-seminaret 2019, Storefjell.

Vi holder på med en artikkel der vi presenterer en atferdsanalytisk forklaringsmodell på PDA. Artikkelen planlegges innsendt til NTA innen utgangen av april. Planen videre etter det er å skrive en internasjonal artikkel basert på litteratursøket i kategorien kritisk review eller lignende der vi vil presentere noen nøkkelspørsmål knyttet til ontologi og validitet rundt PDA begrepet og fenomenet.

Psykoedukasjon for personer med nevroutviklingsforstyrrelser (https://www.researchgate.net/project/Psychoeducational-interventions-for-individuals-with-neurodevelopmental-disorders)

Bakgrunn: Jon og jeg har i foredragene våre fått en del spørsmål knyttet til å informere personer med autisme om diagnosen sin, snakke med dem om det osv. På et foredrag i mars havnet vi i en samtale med blant annet en psykolog i PP-tjenesten i Moss om dette. Jon slang ut at dette kunne vi skrive noe om sammen, og kort tid etterpå tok psykologen, Elisabeth Sletbakk, kontakt og vi startet på et prosjekt om psykoedukasjon for personer som selv har nevroutviklingsforstyrrelser.

Metode: Vi har gjennomført et begrenset, men systematisk, litteratursøk på psykoedukasjonsintervensjoner for de tre nevroutviklingsforstyrrelsene ADHD, autisme og Tourettes syndrom. I tillegg har vi sett gjennom referanselister i identifiserte studier og søkt på forfattere etc. Vi har gjennomgått og systematisert studiene med henblikk på effekt på ulike områder slik som diagnose kunnskap, selvfølelse og psykisk helse.

Følgende bidrag fra dette prosjektet vil bli presentert på NAFO seminaret om et par uker:

Orm, S., Løkke, J. A., Sletbakk, E., Orm, C., & Løkke, G. E. H. (antatt). Psykoedukasjon for personer med nevroutviklingsforstyrrelser: en systematisk litteraturgjennomgang (systematic review). Poster presentert ved Norsk Atferdsanalytisk Forenings (NAFO) årsseminar 2019.

Vi har så vidt startet på en kort rapport (brief report/short report/fagbulletin) om resultatene som vil sendes inn til Psykologi i kommunen, Norsk Psykologtidsskrift eller Scandinavian Psychologist før sommeren. Prosjektet kan utvides med både et mer omfattende litteratursøk og/eller empiriske arbeider.

VR og autisme

Bakgrunn: Anders og jeg har samarbeidet med Visu Media om utvikling av VR intervensjon for personer med ASF. Anders Nordahl-Hansen fra forskningsgruppen er blitt koblet på og Anders og Anders presenterte en review på konferanse i Valencia nå i våres.

Metode: Det er gjort systematisk litteratursøk og Anders har gått gjennom litteraturen. Videre har vi i samarbeid med Visu Media utarbeidet et program for trening av sosiale og emosjonelle ferdigheter for personer med ASF i VR..

Følgende bidrag fra dette prosjektet ble presentert på INTED i mars 2019:

Dechsling, A., Orm, S., Sütterlin, S., Øien, R. A., & Nordahl-Hansen, A. (2019). Virtual Reality Interventions for Persons with Autism Spectrum Disorders: A Systematic Scoping Review (Sammendrag til 13th annual International Technology, Education and Development Conference)

Det jobbes med et manuskript knyttet til prosjektet som er tiltenkt publisering i et internasjonalt vitenskapelig autismefaglig tidsskrift.

Temporal kognisjon og autisme

Bakgrunn: Jeg har jobbet med temporal kognisjon i bacheloren og det finnes lite litteratur på temporal kognisjon og autisme. Jeg og Anders Dechsling har derfor snakket om å gjøre en review på feltet som er under planlegging

 

Publisert 12. apr. 2019 11:24 - Sist endret 12. apr. 2019 11:37