English version of this page
Pågående prosjekt

Kvalitet og effektivitet ved kommunale akutte døgnenheter versus på sykehus (SYKAD)

Gjennom SYKAD-studien undersøker vi om det er en forskjell i kvalitet og effektivitet om pasienter behandles ved kommunale akutte døgnplasser eller på sykehuset.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Alle pasienter som på legevakt som vurderes som passende for innleggelse på KAD vil inviteres til å delta i studien. Disse vil tilfeldig fordeles i to grupper, hvor pasienter i den ene gruppen innlegges ved en av de fem KADene i Østfold, mens pasienter i den andre gruppen legges inn på Sykehuset Østfold. Prosjektet vil kartlegge ulike kvalitetsparametre ved KAD og på sykehus, som liggetid, dødelighet, pasienterfaringer og kostnader.

Resultatene vil gi viktig informasjon om kvaliteten på det desentraliserte tilbudet, samt på sykehuset. Dette vil gi viktig kunnskap )ved videre planlegging av organisering av helsetjenesten både nasjonalt og internasjonalt, samt ved kvalitetsforbedringsarbeid. Videre vil funn gi viktig kunnskap til innleggende leger, som støtte i deres valg av henvisningssted, og også trygge pasientene i forhold til at tjenestene de mottar er sikre og av god kvalitet.

Prosjektet er et samarbeid mellom HiØ og SØ, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), Universitetet i Oslo (UiO), alle kommunene i Østfold, samt deltagere fra blant annet Ål kommune, og universitetene i Lund og Umeå. Prosjektets datasamling starter høsten 2019, med Vivian Nystrøm som stipendiat- tilknyttet UiO avdeling for helseledelse og helseøkonomi. 

Prosjektet mottok støtte til ansettelse av stipendiat fra Extrastiftelsen, samt til studiemedarbeidere fra fylkesmannen i Østfold

Studiens engelske tittel er "Effectiveness and clinical outcomes of decentralized acute healthcare services versus hospital- a randomized controlled trial".

Deltakere

Emneord: primærhelsetjeneste, sykehus
Publisert 15. aug. 2019 14:12 - Sist endret 29. okt. 2019 14:20