Pågående prosjekt

Integrated Services for Patients with Dual Diagnosis (ROPIT)

Hovedmålet med prosjektet er å analysere hvilke faktorer fremmer organisering av integrerte tjenester til mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser, såkalte ROP-pasienter.

ROP-pasienter er en av de mest sårbare gruppene som helse- og velferdssektoren arbeider med. Både i Norge og internasjonalt er det erkjent at det er store utfordringer med å skape helhetlige og integrerte tilbud for denne gruppen. Analyser av dette skal gjøres gjennom studier av tjenestetilbudet for pasientgruppen i tre kommuner og i spesialisttjenestene. Prosjektet skal kartlegge hvordan tjenestetilbudet utvikles gjennom kunnskapsdeling om omfanget av, og kjennetegn ved, de problemene pasientgruppen står overfor i møtet med tjenestene, og hvilke organisatoriske løsninger som etableres lokalt. Et mål er også å utvikle et forskningsbasert opplegg for å spre kunnskap om hvordan en kan skape integrerte tjenester der målgruppen er ansatte i tjenestene, politiske myndigheter og ansatte i høyere utdanning.

Tidsperiode:

Prosjektet skal gjennomføres i løpet av en 4-årsperiode med oppstart 1.1. 2018.

Økonomisk ramme:

Den økonomiske rammen er på ca. 15 mill. kr., hvorav ca. 11.5 mill. kr. er bevilget fra Norges Forskningsråd. 

Ansvarlig forskergruppe:

Ansvarlige for gjennomføring av prosjektet er en forskergruppe knyttet til «Samordning i helse- og velferdstjenester», innenfor rammen av HiØ's satsingsområde «Arbeidslivs-, profesjons- og tjenesteforskning». Professor Helge Ramsdal er prosjektleder. Prosjektteamet består av en phd.student, en post.doc forsker og fem forskere – alle fra Avd. for helse og velferd (HV).

Samarbeid:

Prosjektteamet samarbeider med forskere fra andre norske universitet/høgskoler, og flere universiteter i Sverige og Skottland.

Metode:

Det innsamles data i tre kommuner gjennom gruppeintervjuer og dokumentstudier. I tillegg vil det gjennomføres en analyse av nasjonalpolitiske strategier i forhold til pasientgruppen.

Gjennomførte aktiviteter:

Fra oppstarten 1.1.2018 ble det etablert en prosjektadministrasjon, i tillegg til at det ble gjennomført et oppstartsseminar i april 2018. I oktober 2018 har det videre blitt gjennomført en workshop for tjenesteytere og ledere i de tre kommunene.

Kommende aktiviteter:

Det planlegges en nasjonal paperworkshop i mai 2019 og i samme år vil det bli presentert funn fra analysene av hvilke faktorer som hemmer og fremmer integrerte tjenester for pasientgruppen på seminarer og konferanser nasjonalt og internasjonalt. 

Nyhetssak om prosjektet

Deltakere

Publikasjoner

  • Catharina Bjørkquist & Gunnar Vold Hansen (2018). Coordination of services for dual diagnosis clients in the interface between specialist and community care. Journal of Multidisciplinary Healthcare.  ISSN 1178-2390.  11, s 233—243

Se alle arbeider i Cristin

  • Helge Normann Ramsdal & Catharina Bjørkquist (2019). Dilemmaer i profesjonelt arbeid med ROP-pasienter –mellom ansvarsfraskrivelse og ansvarsoversvømmelse.
  • Helge Normann Ramsdal & Catharina Bjørkquist (2019). Structural disavowal and personal inundation of responsibility – a local perspective on pressure on mental health work.
  • Mona Jerndahl Fineide & Erna Haug (2019). Sirkulære prosesser - utfordringer når ulike institusjonelle logikker møtes i behandling av mennesker med dobbeltdiagnoser..
  • Gunnar Vold Hansen (2019). Er en bolig alltid et hjem?.
  • Gunnar Vold Hansen (2019). Helhetlige tjenester til Rop-pasienter som skal sone en dom i fengsel..
  • Helge Normann Ramsdal (2018). Psykisk helse og levekår: Hvordan kan Knutepunkt for Recovery jobbe med dette?.
  • Helge Normann Ramsdal (2018). Hvilke endringer ser du når det gjelder forekomst av psykiske lidelser og konsekvensene dette vil få for kompetansebehov i kommunenes psykiske helse- og rustjenester?.
  • Gunnar Vold Hansen & Catharina Bjørkquist (2018). Pårørende - ressurs eller problem?. Fredrikstad Blad.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. nov. 2018 08:54 - Sist endret 28. jan. 2019 11:15