Pågående prosjekt

Integrated Services for Patients with Dual Diagnosis (ROPIT)

Hovedmålet med prosjektet er å analysere hvilke faktorer som fremmer organisering av integrerte tjenester til mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser, også kalt ROP-lidelser.

Mennesker med ROP-lidelser er en av de mest sårbare gruppene som helse- og velferdssektoren arbeider med. Både i Norge og internasjonalt er det erkjent at det er store utfordringer med å skape helhetlige og integrerte tilbud for denne gruppen. Analyser av dette gjøres i ROPIT gjennom studier av tjenestetilbudet for pasientgruppen i tre kommuner og i spesialisthelsetjenestene. Prosjektet studerer hvordan tjenestetilbudet utvikles gjennom kunnskapsdeling om omfanget av, og kjennetegn ved, de problemene pasientgruppen står overfor i møtet med tjenestene, og hvilke organisatoriske løsninger som etableres lokalt. Et mål er også å utvikle et forskningsbasert undervisningsopplegg for å spre kunnskap om hvordan en kan skape integrerte tjenester der målgruppen er ansatte i tjenestene, politiske myndigheter og ansatte i høyere utdanning.

Tidsperiode:

Prosjektet gjennomføres i løpet av en 4-årsperiode med oppstart 1.1. 2018.

Økonomisk ramme:

Den økonomiske rammen er på ca. 15 mill. kr., hvorav ca. 11.5 mill. kr. er bevilget fra Norges Forskningsråd. 

Ansvarlig forskergruppe:

Ansvarlige for gjennomføring av prosjektet er en forskergruppe knyttet til «Samordning i helse- og velferdstjenester», innenfor rammen av HiØ's satsingsområde «Arbeidslivs-, profesjons- og tjenesteforskning». Førsteamanuensis Catharina Bjørkquist er prosjektleder. Prosjektteamet består av en phd.student, en post.doc forsker og fem forskere – alle fra Avdeling for helse og velferd (HV).

Samarbeid:

Prosjektteamet samarbeider med forskere fra andre norske universiteter og høgskoler, samt universiteter i Sverige og Skottland.

Metode:

Det innsamles data i tre kommuner ved hjelp av flere metoder. Det anvendes kvalitative metoder som individuelle intervjuer, gruppeintervjuer, observasjonsstudier og dokumentstudier. En innovativ og digital datainnsamlingsmetode kalt Concept Mapping skal også anvendes i en av fasene av prosjektet. I tillegg vil det gjennomføres en analyse av nasjonalpolitiske strategier i forhold til målgruppen.

Gjennomførte aktiviteter:

Fra oppstarten 1.1.2018 ble det etablert en prosjektadministrasjon, i tillegg til at det ble gjennomført et oppstartsseminar i april 2018. I oktober 2018 har det videre blitt gjennomført en workshop for tjenesteytere og ledere i de tre kommunene.

En paperworkshop  ble arrangert i mai 2019. I dette året vil det også bli presentert funn fra analysene av hvilke faktorer som hemmer og fremmer integrerte tjenester for pasientgruppen på seminarer og konferanser nasjonalt og internasjonalt. 

Kommende aktiviteter:

Det skal gjennomføres Concept Mapping ved utgangen av 2019.

Intervjuer av tjenestemottakere ble startet på våren 2019 og fortsetter høsten 2019.

Nyhetssak om prosjektet

Deltakere

Publikasjoner

 • Catharina Bjørkquist & Gunnar Vold Hansen (2018). Coordination of services for dual diagnosis clients in the interface between specialist and community care. Journal of Multidisciplinary Healthcare.  ISSN 1178-2390.  11, s 233—243

Se alle arbeider i Cristin

 • Helge Normann Ramsdal & Catharina Bjørkquist (2019). Dilemmaer i profesjonelt arbeid med ROP-pasienter – mellom ansvarsfraskrivelse og ansvarsoversvømmelse.
 • Helge Normann Ramsdal & Catharina Bjørkquist (2019). Structural disavowal and personal inundation of responsibility – a local perspective on pressure on mental health work.
 • Mona Jerndahl Fineide & Erna Haug (2019). Sirkulære prosesser - utfordringer når ulike institusjonelle logikker møtes i behandling av mennesker med dobbeltdiagnoser..
 • Gunnar Vold Hansen (2019). Er en bolig alltid et hjem?.
 • Gunnar Vold Hansen (2019). Helhetlige tjenester til Rop-pasienter som skal sone en dom i fengsel..
 • Ragnhild Fugletveit (2019). Fra rus til arbeidsliv.
 • Mona Jerndahl Fineide & Erna Haug (2019). Competing Institutional Logics; Professionals and management experiences during care transitions between hospital and local services.
 • Helge Normann Ramsdal (2018). Psykisk helse og levekår: Hvordan kan Knutepunkt for Recovery jobbe med dette?.
 • Helge Normann Ramsdal (2018). Hvilke endringer ser du når det gjelder forekomst av psykiske lidelser og konsekvensene dette vil få for kompetansebehov i kommunenes psykiske helse- og rustjenester?.
 • Gunnar Vold Hansen & Catharina Bjørkquist (2018). Pårørende - ressurs eller problem?. Fredrikstad Blad.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. nov. 2018 08:54 - Sist endret 28. jan. 2020 17:09