Pågående prosjekt

Samarbeid om helhetlig rehabilitering 2

Målsetting:

Å avdekke hva som hemmer og fremmer godt samarbeid mellom tildelingskontor, rehabiliteringsavdeling og hjemmetjenester om pasienter som trenger et rehabiliteringstilbud, og å bidra til at det kan settes i gang kommunale prosesser med sikte på å styrke samarbeidet.

Faser i prosjektet

  1.  Den første fasen handler om å skape oversikt over hvordan samarbeidet foregår nå, hva som er utfordringene og hvilke mulige løsninger deltakerne ser. Det vil vi oppnå ved å arrangere en work-shop der vi kartlegger arbeidsformer og samarbeid, og utfordringer knyttet til dette. I tillegg vil deltakerne bli utfordret på forslag om hvordan samarbeidet kan styrkes.
  2. I perioden mellom den første og den andre samlingen vil så forskerne fra høgskolen analysere de dataene som er samlet inn og utforme forslag til konkrete tiltak og strategier.
  3. De resultatene som forskerne er kommet frem til presenteres så for deltakerne på den andre work-shoppen. Denne presentasjonen diskuteres så i grupper der deltakerne kommer frem til konkrete forslag på hva som kan gjøres og hvordan dette skal implementeres i kommunene.


Metode:

Innhente data gjennom gruppeintervju og data fra workshop med representanter fra kommunene. 

Rapport 2018

Deltakere

Publisert 23. mai 2018 14:21 - Sist endret 19. juni 2018 14:01