Masterstudenter deltar i internasjonalt forskningsprosjekt

25. november drar fem studenter fra Master i avansert sykepleie ved kronisk sykdom til Antwerpen for å delta på fem dagers intensiv kurs for å lære om kvalitativ forskningsmetode. Når de kommer hjem starter arbeidet med et omfattende forskningsarbeid.

Fra venstre: Ellen Marie Bjørling, Tina Reinertsen Aardalen, Carina Marie Nome og Marie Helen Arnesen. Ikke tilstede: Julie Stenbjerg. Foto: Nina Skajaa Fredheim/HiØ.

Studentene skal intervjue ca 30 personer som er plukket ut som nøkkelpersonen blant leger, sykepleiere og farmasøyter. Intervjuene er en del av et Erasmus + prosjekt med forskere og studenter fra 14 europeiske land.

– Vi var veldig spente på om vi kom til å få med studenter på dette. Gleden var derfor stor da hele åtte personer ved Masterstudiet i avansert sykepleie meldte sin interesse. Vi måtte derfor plukke ut på bakgrunn av kompetanse og hvem som var mest motivert for å delta, forteller professor ved Avdeling for helse og velferd, og veileder for masterstudentene; Vigdis Abrahamsen Grøndahl.

Ved oppstart av høstsemesteret 2018 fikk de fem utvalgte studentene beskjed om at de var de heldige som var plukket ut. Alle de fem studentene jobber som sykepleiere ved siden av mastergraden.

Håper å kunne bedre pasientsikkerheten

I prosjektbeskrivelsen står det at sykepleiere har et betydelig ansvar innen farmasøytisk omsorg, men at sykepleierens rolle ikke alltid er klar og tydelig i forhold til andre fagfolk. Og dette bidrar til å komplisere det tverrfaglig samarbeid. Sykepleieres roller i farmasøytisk omsorg er også forskjellige i hele Europa.

– Prosjektet som studentene skal være med på, er et meget omfattende prosjekt med mange muligheter, sier førsteamanuensis og veileder for studentene; Ann Karin Helgesen ved Avdeling for helse og velferd.

– Målet er å avdekke ulikheter i hvordan legemiddelhåndtering foregår både i Norge og i Europa. Håpet er at vi gjennom dette vil bedre samhandlingen mellom leger, sykepleiere og farmasøyter når det kommer til farmasøytisk omsorg, sier hun.

Helgesen mener sykepleiere spiller en vesentlig rolle i dette trekløveret som legene, sykepleierne og farmasøytene utgjør. Og håper dette vil komme tydelig frem gjennom undersøkelsene.

En unik mulighet til å lære forskning

– Det er en unik mulighet å få lov å være med på dette forskningsprosjektet, sier Marie Helen Arnesen.

I førsteomgang drar studentene fra Høgskolen i Østfold til Antwerpen sammen med studenter fra de 13 andre landene som er med, for å lære om intervjuteknikk og kvalitativ metode.

Ingen av studentene har tidligere erfaring som forskere.

­– Vi er heldige som får lov å lære forskning i så spennende og trygge rammer, sier Carina Marie Nome.

Studentene er positive til å kunne forske under god veiledning av forskere og faglærere ved Høgskolen i Østfold, når de kommer hjem fra opplæringen i Antwerpen. Ikke minst ser de lyst på mulighetene det gir å delta i det store internasjonale nettverket som de blir endel av gjennom prosjektet.

Om studentene ønsker det, kan de også benytte forskningen inn mot egen masteroppgave.

– På sikt vil studentenes forskning kanskje bidra til en ny og bedre modell for hvordan leger, sykepleiere og farmasøyter samarbeider om farmasøytisk omsorg og dermed til en bedring av pasientsikkerheten, forteller Ann Karin Helgesen.

Vigdis Abrahamsen Grøndahl (t.v) og Ann Karin Helgesen er begge erfarne forskere innen sykepleie og skal gi masterstudentene en trygg veiledning når de starter sin forskning. Foto: Nina Skajaa Fredheim.  

Fakta

  • Bakgrunnen for Erasmus+ prosjektet er en studie om internasjonal medikamenthåndtering kalt The EUPRON project.
  • Erasmus+ er et EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.
  • Følgende fjorten europeiske land deltar i studien som er finansiert gjennom Erasmus+: Belgia, Tsjekkia, Tyskland, Hellas, Ungarn, Italia, Republikken Nord-Makedonia, Nederland, Norge, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia.
  • I hvert land vil det bli gjennomført dybdeintervjuer i ulike situasjoner der kunnskap og klinisk erfaring med farmasøytisk omsorg av sykepleiere eksisterer – totalt 336 intervjuer i hele Europa.
  • Høsten 2019 kommer første delrapport. Totalt er det satt av tre år til Erasmus+ prosjektet.
  • I løpet av studien vil følgende spørsmål bli besvart: Hva er sykepleiers, farmasøytiske og farmasøytiske perspektiver, hvilke styrker og svakheter har sykepleiers rolle i Europa i dag? Og hva er mulighetene og truslene for fremtiden?
  • «Farmasøytisk omsorg» er definert som «helsepersonells bidrag til omsorgen som tilbys av enkeltpersoner for å optimalisere bruk av medisin og forbedre helsemessige resultater.»
Av Nina Skajaa Fredheim
Publisert 18. nov. 2018 08:47 - Sist endret 18. nov. 2018 18:33