Satte egen psykisk helse og trivsel på timeplanen

Den ferskeste undersøkelsen av Studentenes Helse- og Trivsel (SHoT) viser at stadig flere studenter sliter med psykiske problemer og ensomhet. Nå vil HiØ-studenter bidra til å snu trenden.

BRED PANELDEBATT: Beathe Sæthern (f.h.), Margrethe Karigjord Johnsen, Tommy Payne, student Helene Johannessen, student Helene Bolæren Ellefsen og Rino Mikko bidro til en spennende debatt om studenters trivsel og helse under fagseminaret "Hvem er du?" (Foto: Ann-Kristin Johansen/HiØ)

Funnene i SHoT-undersøkelsen som ble publisert tidligere i høst dannet bakteppet for fagseminaret «Hvem er du» ble denne uken arrangert for sosionomstudenter som går siste året på studieprogrammet sosialt arbeid ved Avdeling for helse og velferd. Studenter på masterstudiet i samordning av helse og velferdstjenester sto for planleggingen og gjennomføringen av seminaret som var en del av deres undervisningsemne «ledelse og organisering av lokalt helsefremmende arbeid i et tverrfaglig perspektiv».

Vil snu utviklingen

- Målet med dette seminaret er å lage en slags stafettpinne som kan tas videre i arbeidet med å fremme studenters helse og trivsel, sa emneansvarlig og førsteamanuensis ved HiØ Kjersti Lien Holte.

Totalt 50.054 studenter i alderen 18-35 år fra hele landet og norske studenter i utlandet besvarte 2018-undersøkelsen som kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand. Ved HiØ deltok 780 elever i SHoT-undersøkelsen.

"Trivsel er at noen spør om jeg har det bra og at jeg har noen å være sammen med. Det er at folk faktisk sier hei. Og så mener jeg det å ha en relasjon til lærerne er veldig viktig."
Student på Bachelor i sosialt arbeid, HiØ

De nasjonale funnene som ble publisert 5.september i år viste blant annet at én av fire studenter på landsbasis oppga at de hadde alvorlige psykiske plager. Ved Høgskolen i Østfold rapporterte studentene om et noe større omfang av psykiske plager enn landssnittet.

– Dette tar vi svært alvorlig og jobber kontinuerlig med å følge opp, ikke minst gjennom samarbeid med Studentsamskipnaden, sa HiØ-rektor Hans Blom da resultatene ble kjent.

Les mer om resultatene SHoT-undersøkelsen.

Viktig å være i et miljø

Seminaret denne uken besto av både en paneldebatt og gruppearbeid. I debattpanelet satt flere HiØ-ansatte deriblant høgskolelektor og akademisk coach Beathe Brevik Sæthern, representant for læringsmiljøutvalget og ansatt i studieadministrasjonen Margrethe Karigjord Johnsen og læringsmiljøkonsulent Tommy Payne. I tillegg deltok Rino Mikko fra ungdomsteamet i Fredrikstad kommune og tredjeårsstudentene på studiet sosialt arbeid, Helene Johannessen og Helene Bolæren Ellefsen.

Verdens helseorganisasjon har ifølge Lien Holte definert god psykisk helse som ”en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale stressituasjoner i livet, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra overfor andre og i samfunnet.”

Da studentene i panelet ble bedt om å forklare hva som er trivsel for dem ga de et sammensatt, men samtidig tydelig bilde av dette.

- Trivsel er at jeg kan komme på skolen og hilse på alle, at jeg er del av et miljø. Trivsel for meg er at vi har et tilbud vi kan benytte om vi trenger det. Trivsel er også at vi har lærere som er tilgjengelige, sa Helene Johannessen.

Medstudent Helene Bolæren Ellefsen skisserte en nokså identisk «oppskrift» på begrepet trivsel.

- Trivsel er at noen spør om jeg har det bra og at jeg har noen å være sammen med. Det er at folk faktisk sier hei. Og så mener jeg det å ha en relasjon til lærerne er veldig viktig, sa hun.

Obligatorisk eller frivillig samtale?

Da Lien Holte innledet seminaret la også hun vekt på at trivsel handler om opplevelse av mening, tilhørighet, mestring, å ha en identitet og å kunne gjøre noe for andre.

Med både studenter fra sosialt arbeid, masterstudiet i samordning av helse og velferdstjenester og HiØ-ansatte, ble det mange som deltok i debatten om hvordan studenters trivsel og helse kan bedres.Til venstre i bildet emneansvarlig og førsteamanuensis Kjersti Lien Holte.

Det finnes per i dag flere muligheter til å få hjelp og støtte i studielivet. Studenter kan be om en individuell samtale knyttet til egen studieprogresjon og muligheter med studiekonsulenten og den fagansatte knyttet til studiet. I tillegg har SiØ Råd og Helse et tilbud om individuelle samtaler med studentrådgiver, spesialpedagog, psykiatrisk sykepleier eller helsesøster.


- Studentene kjenner til dette tilbudet, men jeg tror terskelen er veldig forskjellig i forhold til det å faktisk be om en samtale eller selv oppsøke hjelp, sa Johannessen.

Under debatten ga flere utrykk for at obligatoriske samtaler kunne gjort det enklere i identifisere problemer som studenter sliter med.  Med en slik løsning vil studenter selv slippe å vurdere når de bør ta kontakt, men i stedet bli innkalt til en samtale.

Paneldebatten ble etterfulgt av et gruppearbeid hvor studentene fikk jobbe frem forslag til mulige helse- og trivselsfremmende tiltak. Resultatet av gruppearbeidet vil i første omgang bli videresendt til avdelingens ledelse for videre vurdering.

 

Spørsmål som ble stilt innledningsvis:

  • Kan det være at reduksjonen av stigmatisering rundt psykisk uhelse de siste ti årene er en årsak til at resultatene er dårligere nå? Er det flere studenter søker hjelp og flere studenter som svarer at de har slike symptom nå?
  • Kan det være at den digitale teknologien har svekket folks evne til real life sosialitet?
  • Kan det være at den omfattende sammenligningskultur online påvirker oss for mye?
  • Hva med 24/7 tilgang til dårlige nyheter? Før i tida kunne Helge Ingstad skipet gått på land uten at vi følte at vi følte at det skjedde i vår egen hage.
  • Kan det være at det er vanskeligere å føle tilhørighet nå fordi studentgruppene er mer forskjellige kjønnsmessig, aldersmessig og kulturmessig?
  • Kan det være at studentene kobler egenverdien sin til likes og foreldres forventninger?
  • Hvis smarttelefoner har ødelagt studenters søvnkvalitet, hva betyr det?
  • Hvor gode er vi til å prioritere avspenning/ kjedsomhet  og ro?
Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 23. nov. 2018 10:28 - Sist endret 23. nov. 2018 13:56