Ungdom: – Et problem å få til alt

En brevundersøkelse utført ved Frederik II videregående skole i Fredrikstad viser at elevers opplevelse av skolen varierer mye. For noen er skolen et fantastisk sted, for andre gir skolen en følelse av ensomhet og manglende tilhørighet.

– Det er alt for stort press blant elever på så alt for mange måter. Russepress, drikkepress, statuspress, karakterpress, hvordan du ser ut, hvordan du kler deg, hvem du henger med osv, svarer en elev i undersøkelsen. Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

Elever, ansatte og foreldre fra Fredrik II VGS har skrevet brev til forskerne ved Høgskolen i Østfold om skolen som arena for å fremme god psykisk helse.

– Jeg vil si at det største problemet vi ungdom har i dag, er å få til alt på en gang. Det at du skal være flink på skolen, idrett, trene, ha et sosialt liv, samt at du skal ha tid til familien og kanskje et kjærlighetsliv samtidig som dette. Jeg vil anse det som nesten umulig, sier en elev som har deltatt i undersøkelsen.

En annen elev svarer:

– Det er alt for stort press blant elever på så alt for mange måter. Russepress, drikkepress, statuspress, karakterpress, hvordan du ser ut, hvordan du kler deg, hvem du henger med osv, svarer en elev i undersøkelsen.

Viktig å ha noen å snakke med

Mange av brevene understreker viktigheten av å ha noen å snakke med og lærerne og medelevene nevnes som viktige i den sammenheng. Det å snakke med hverandre i hverdagen handler om å forebygge og å tilrettelegge.

Helsesøster, elevtjenesten og rådgivere blir trukket fram som viktige personer å gå til, dersom man har problemer og trenger noen å snakke med. I brevene kommer det fram at det er viktig at det er høy tilgjengelighet, god informasjon om tilbudet, at det er et lavterskeltilbud, at det gjøres enklere for gutter å oppsøke tjenestene, at det settes inn vikar for helsesøster ved eventuell sykemelding, at helsesøster snakker ungdommens språk og forstår deres hverdag.

Ungdata undersøkelsen 2018, utført av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), viser at:

«På ungdomstrinnet er det flere enn før som har skulket skolen. For det andre fortsetter omfanget av selvrapporterte fysiske og psykiske helseplager å øke. Økningen er markant og gjelder både gutter og jenter og elever på ungdomsskolen og videregående.»

«Et tredje utviklingstrekk som er verdt å trekke fram, er mindre framtidsoptimisme og lavere skoletrivsel. Andelen som tror at de aldri vil bli arbeidsledige har gått markert ned de siste årene, og færre enn før tror de kommer til å leve et godt og lykkelig liv. Det er også en tendens til at færre trives på skolen enn for noen år siden, noen flere kjeder seg på skolen enn før og det er flere ungdommer som ofte gruer seg til å gå på skolen.»

Bakgrunn:

  • «Mestring og mening på Frederik II» er navnet på et prosjekt som utforsker hvordan skolen kan fremme god livskvalitet for elever og ansatte.
  • God psykisk helse er ikke fravær av psykisk sykdom det er å ha et godt liv. Det er å føle at livet er godt å leve og ha god livskvalitet.
  • I prosjektet Mestring og mening på Frederik II utforsker vi hvordan skolen i seg selv kan være et sted som fremmer god livskvalitet for elever og ansatte. Vi gjør dette i et lærende fellesskap mellom Frederik II og Høgskolen i Østfold og vi skal bruke noen år på det. Folkehelseprogrammet Mestring og Mening i fylkeskommunen har bevilget midler for at vi skal kunne jobbe med dette frem til våren 2021.
  • Les også kronikken i Fredrikstad Blad fra 3. sept: «Vårt mål er ikke at elever bare skal fullføre og bestå, de skal fullføre og føle at livet er godt»  

Kontaktperson ved Høgskolen i Østfold for brevundersøkelsen utført ved Fredrik II VGS:

Førsteamanuensis; Kjersti Lien Holte ved Avdeling for helse og velferd.

 

 

Av Nina Skajaa Fredheim
Publisert 26. sep. 2018 13:24 - Sist endret 1. okt. 2019 10:23