Ny teknologi krever ny kompetanse

Høgskolen i Østfold var arena for nettverkssamling der målet var å utveksle erfaringer om bruk av velferdsteknologi og e-helse.

DELTOK: Camilla Nervik som er seksjonsleder for offentlige tjenester i Datatilsynet snakket om personvern i helse- og omsorgssektoren  og hva dette egentlig innebærer. (Foto: HiØ)

- Implementering av velferdsteknologi og e-helse innebærer samvirke mellom teknologi, menneske og organisasjon, forklarer høgskolelektor Camilla Gjellebæk.  

Ifølge henne består velferdsteknologiske løsninger både av enkel og mer avansert teknologi.
- Men uansett vil det å ta i bruk og implementere teknologien i tjenesten kreve endringer i arbeidsprosesser, i organiseringen av tjenesten og det vil stille nye og endrede krav til kompetanse, påpeker hun.

Tilbyr studier i bruk av ny teknologi

Med utgangspunkt i behovet for kompetanseutvikling relatert til vurdering av behov, det å ta i bruk teknologi samt å utvikle måten å yte helse- og omsorgstjenester på, tilbyr Høgskolen i Østfold videreutdanning i brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi.

"For å kunne løse utfordringene og nyttiggjøre oss mulighetene krever det at vi samarbeider med tradisjonelle samarbeidspartnere, men vi må i tillegg utvide og inkludere flere aktører i våre nettverk."
Høgskolelektor Camilla Gjellebæk

 

Det er til sammen tre studier av 10 studiepoeng som hver har et utpekt fordypningsområde, henholdsvis etiske refleksjoner, juridiske rammer og organisering.
Les mer om studiene

Fagkoordinator for videreutdanningen Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi: Høgskolelektor Camilla Gjellebæk.(Foto: HiØ)

- Studiene har som hensikt å legge til rette for læring gjennom tradisjonelle former for kunnskaps- og erfaringsformidling i tillegg til at det å skape arenaer for å skape nettverk er prioritert, sier Gjellebæk som er fagansvarlig for studiene. 

Inviterte feltet til erfaringsutveksling

Et eksempel på en slik arena for læring og det å skape nettverk var da fagansvarlig for videreutdanningen i samarbeid med Kompetansenettverk for velferdsteknologi og e-helse i Østfold inviterte til nettverkssamling og fagseminar den 23. oktober. Halvdagsarrangementet startet med felles lunsj hvor studenter fra videreutdanning hadde mulighet til å diskutere og utveksle erfaringer i en gruppe på cirka 60 deltakere. Disse representerte et stort antall av kommunene i Østfold, flere kommuner i Follo, Fylkesmannen i Oslo og Viken, KomUt (Kommunal Utbredelse), pensjonister, Høgskolen i Østfold, Sykehuset i Østfold og Datatilsynet.

Vivi Haaheim, assisterende avdelingssjef ved kreftavdelingen, Sykehuset Østfold delte erfaringer fra prosjektet Nyskapende pasientforløp - Innovasjonspartnerskap. Gjennom innovasjonspartnerskapet skal det utvikles digitale/virtuelle løsninger og tjenester for trygg og god oppfølging av pasienter som bor hjemme, men som har helseutfordringer som krever sammensatte tjenester fra både spesialist- og primærhelsetjeneste. Seksjonsleder for offentlige tjenester i Datatilsynet, Camilla Nervik satte fokus på personvern ved digitaliseringen av helse- og omsorgstjenestene under tittelen Personvern i helse- og omsorgssektoren – hva innebærer egentlig det? Nervik synliggjorde, ved å gi mange praktiske eksempler, hvordan nye helseløsninger kan utfordre personvernet. Hun understreket også viktigheten av å ikke tenke på personvern som en hemsko for utvikling, men heller en som en god hjelp i arbeidet med å innføre og ta i bruk teknologi og arbeidsrutiner på en måte som ivaretar og styrker personvernet.

Gjellebæk er svært fornøyd med seminaret.
- Digitaliseringen av samfunnet generelt og helse- og omsorgssektoren mer konkret skaper nye utfordringer så vel som muligheter. For å kunne løse utfordringene og nyttiggjøre oss mulighetene krever det at vi samarbeider med tradisjonelle samarbeidspartnere, men vi må i tillegg utvide og inkludere flere aktører i våre nettverk, sier hun.

Som del av sitt samfunnsoppdrag er Gjellebæk tydelig på at HiØ og videreutdanningen vil ta initiativ til fortsatt nettverksbygging og arrangementer som legger til rette for erfaringsutveksling og læring. 

Emneord: Brukermedvirkning, innovasjon, velferdsteknolog
Publisert 28. okt. 2019 09:53 - Sist endret 28. okt. 2019 11:17