Nytt prosjekt skal kvalifisere personer med utviklingshemming til forskningsarbeid

– Dette er veldig godt nytt for oss som har jobbet for å fremme inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming, sier prosjektleder May Østby ved Høgskolen i Østfold. Den 15. juni kunne hun og hennes medvirkende i prosjektet glede seg over nyheten om 2, 8 millioner i støtte til prosjektet fra ExtraStiftelsen. 

May Østby og Kari Megrund fra Avdeling for helse og velferd ved Høgskolen i Østfold starter opp prosjektet til høsten. Foto: Nina Fredheim/HiØ.

– Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NORD, NTNU, VID vitenskapelige høgskole; OsloMet, Høgskolen i Molde og oss, forteller Østby.

Prosjektgruppen består av 12 forskere og 12 medforskere, organisert i team ved ved de seks institusjonene, som sammen skal utvikle kurspakke og veileder.

– Hovedmålet for prosjektet er å utvikle, teste ut og evaluere et prosjektdeltaker- og medforskerkurs, som kan kvalifisere personer med utviklingshemning til deltakelse i forsknings- og utviklingsarbeid, forteller hun.

Gjennom prosjektet skal det utvikles et kursopplegg med kursmateriell for personer med utviklingshemming som ønsker å kvalifisere seg til å delta i forsknings- og utviklingsprosjekter. Deretter skal det gjennomføres pilotkurs ved seks norske universitet og høgskoler. 

Det skal også utvikles en veileder til forskere og andre som skal samarbeide med personer med utviklingshemming i forsknings- og utviklingsarbeid.

I tillegg skal det etableres et nettverk for personer med utviklingshemming som har deltatt på̊ kurset og som kan være aktuelle ressurspersoner for deltakelse i senere prosjekter.

Målgruppen for prosjektet er personer med utviklingshemming over 18 år som ønsker å kvalifisere seg for å delta på kurs for å for å delta i forsknings- og utviklingsarbeid

Håper prosjektet vil gjøre det lettere å rekruttere deltakere med utviklingshemming

ExtraStiftelsen hadde følgende å si da de innvilget penger til prosjektet;

– Dette er et prosjekt på et viktig område som sørger for å heve kunnskapen til de som ofte blir forsket på, men ikke er medvirkende selv. ExtraStiftelsen håper prosjektet vil skape et miljø som gjør det lettere å rekruttere deltakere med utviklingshemming til forskningsprosjekter, står det i en offisiell kommentar til prosjektet fra Extrastiftelsen. 

I prosjektbeskrivelsen står det følgende: 

Likeverdig samfunnsdeltakelse er et sentralt mål i tråd med FN-konvensjonen for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Utviklingshemmede har hatt liten innflytelse på kunnskapsutvikling om egen livssituasjon. 

Å delta aktivt i forskning eller utviklingsarbeid som omhandler eget liv spesielt og situasjonen til personer med utviklingshemming generelt, vil kunne bidra til å fremme selvbestemmelse og samfunnsdeltakelse. Deres deltakelse vil kunne frembringe ny og annen kunnskap, enn om de bare ble «forsket på». 

Å gjøre personer med utviklingshemming i stand til å være aktivt og reelt deltakende vil kunne hjelpe dem å fremme sine rettigheter ut fra egne premisser. Deres demokratiske innflytelsesrett kan styrkes.

Mer vanlig å ta med personer med utviklingshemminger i forskningsarbeid

– Siden 2010 har det vokst frem en «bevegelse» i form av at flere prosjekter inkluderer personer med utviklingshemming som medforskere i forskning. Det er rett og slett blitt et større fokus på å ta dem med, sier prosjektlederen. 

– Det er viktig at «stemmen» til mennesker med utviklingshemming anerkjennes. Det er kun de selv som kan si noe om utfordringene de opplever i livet sitt. Som brukere av offentlige tjenester får de erfaringer med tjenesten og menneskene de møter i situasjoner de trenger direkte hjelp eller tilrettelegging. De kan bidra med opplevelser og tanker om det å være bruker av offentlige tjenester og det å leve med utviklingshemming, sier Østby.

Norsk forbund for utviklingshemmede står som eiere av prosjektet.

Av Nina Fredheim
Publisert 2. juli 2019 11:11 - Sist endret 26. sep. 2019 10:25