Camilla leder høgskolens rykende ferske stipendiatforum

Det blir stadig flere stipendiater ved Høgskolen i Østfold. Nå har de etablert et eget forum som skal gjøre dem mindre ensomme og mer synlige for både hverandre og omgivelsene. 

Bilde av Camilla Gjellebæk

KLAR FOR Å TA TAK: - Gjennom stipendiatforumet ønsker vi å legge til rette for at vi kan bli kjent med hverandre og bli kjent med hverandres forskningsinteresser, sier nyvalgt leder og stipendiat Camilla Gjellebæk. 

Foto: Ann-Kristin Johansen

Antall stipendiater som er ansatt ved HiØ har økt mye de siste årene og teller nå over 40 personer. Allerede i 2015 ble det gjort et forsøk på å etablere et eget stipendiatforum som skulle bidra til faglig utvikling og utveksling, og legge til rette for et sosialt og akademisk felleskap. Det ble kun med forsøket.

Siden 2015 har imidlertid antallet stipendiater økt mye og i mars i år var stipendiatforumet et faktum. På generalforsamlingen 10. mars ble det valgt et eget styre på tilsammen fem medlemmer. Avdelingsdirektør for forskningsenheter Trine Eker Christoffersen blogget om etableringen under tittelen Stipendiatforum anno 2020 er et faktum.

Leder for det nye forumet er stipendiat ved Avdeling for helse og velferd (HV) Camilla Gjellebæk. Resten av styret består av Klaudia Çarçani (IT), Therese Dwyer Løken (HV), Ammar Bahadur Singh (LU) og Anam Ilyas (HV). 

- Å få muligheten til å være med på å etablere et stipendiatforum ved HiØ ser jeg på som en veldig spennende utfordring og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier den nybakte lederen. 

Camilla er til daglig ansatt som høgskolelektor ved HiØs Avdeling for helse og velferd hvor hun blant annet er fagkoordinator for den tverrfaglige videreutdanningen «Brukermedvirkning, digitalisering og etikk» og er norsk prosjektleder for interregprosjektet eTeam som er et norsk-svensk samarbeid. I tillegg er hun travelt opptatt som stipendiat (ph.d.-student red.anm.) innen informatikk med spesialisering i Work-Integrated Learning ved Högskolan Väst i Trollhättan.

Et mulig springbrett 

Veksten i antall stipendiater, samt planene om en ph.d.-utdanning med HiØ som gradsgivende institusjon, er noe av det som har bidratt til et større fokus på stipendiatgruppen. Selv om dagens stipendiater kommer fra mange ulike land, er ansatt i ulike ansettelsesforhold og jobber med svært ulike temaer innen forskning så har de ifølge Camilla allikevel mye felles. 

- Det å ha et felles forum er viktig for at vi stipendiatene skal kunne stå samlet i arbeidet for å sikre arbeids- og studieforhold så vel som gode forutsetninger for vår forskningsaktivitet. Forumet legger et grunnlag for at stipendiatene ved HiØ kan danne nettverk, bli introdusert for hverandres nettverk, vi kan lære av hverandre og dele tips og erfaringer, forklarer hun. 

Camilla håper stipendiatforumet skal fungere som et springbrett for samarbeid om forsknings- og utviklingsarbeid. 

 

«Medlemmene i stipendiatforumet ved HiØ er alle viktige
representanter for fremtidens forskning og dermed viktige
aktører for høgskolen.»

Camilla Gjellebæk, stipendiat og leder av stipendiatforumet ved HiØ

 

Pirret "nerdegenet" for organisasjonsarbeid

Forut for etableringen av forumet kjente ikke Camilla til at det foregikk noe utstrakt form for samarbeid mellom stipendiatene. Selv lot hun seg overraske over at antallet var såpass høyt. 

- Gjennom stipendiatforumet ønsker vi å legge til rette for at vi kan bli kjent med hverandre og bli kjent med hverandres forskningsinteresser. Det å bli kjent med hverandre og med hverandres interesser vil være et veldig godt utgangspunkt for samarbeid, og jeg er sikker på at vi vil se resultater av det etter hvert, sier hun.  


Erfaringene fra tidligere, sosial nettverksbygging mellom stipendiatene ved Avdeling for helse og velferd var noe av det som trigget henne til å ta på seg ledervervet for et felles stipendiatforum ved høgskolen.

- Det sosiale har vært viktig, men jeg har også erfart nytten av å utveksle erfaringer og verdien av å treffe folk som er i samme situasjon. Da Anders Dechsling (stipendiat ved Avdeling for lærerutdanning red.anm.) i januar inviterte meg inn som en del av interimsstyret var det derfor veldig lett å takke ja. Diskusjonene i interimsstyret sammen med et generelt «nerdegen» for organisasjonsarbeid var noe av bakteppe for at jeg ønsket å bidra som leder, avslører hun

Trang fødsel og koronatid

Selv om Camilla har hodet fullt av tanker om hva forumet skal fokusere på har det på grunn av koronasituasjonen naturlig nok vært begrenset hva styret har kunnet ta tak i siden oppstarten. 

- To dager senere så gikk vi inn i en unntakstilstand når det gjaldt tiltak iverksatt for å håndtere situasjonen med viruset Covid19. Situasjonen påvirker mennesker i Norge og langt ut over Norges grenser, konstaterer hun.
 

" Stipendiattilværelsen kan være ganske ensom."
Camilla Gjellebæk


Koronakrisen har på flere måter også bekreftet behovet for det arbeidet som stipendatforumet skal drive fremover. 

 - Utfordringene den enkelte erfarer i forbindelse med situasjonen vil være ulik, men stipendiater har til felles at vi har et ansettelsesforhold som har en tidsbegrensning med en definert sluttdato. Vi har sett at ulike høgskoler og universiteter har valgt litt ulik tilnærming til eventuelle forsinkelser. I situasjonen med Covid19, og i mindre ekstreme situasjoner, er det en fordel at stipendiatene kan jobbe for å sikre sin situasjon og sine arbeidsforhold gjennom et forum, sier Camilla. 

Uavhengig av den nåværende unntakstilstanden har stipendiatforumets styre også ansvar for å planlegge fremtidige aktiviteter. Planen er at de skal arrangere minimum to arrangementer per studieår (et arrangement på hver campus). Arrangementene vil planlegges ut fra innspill fra medlemmene og/eller på initiativ fra styret, og det kan være relatert til temaer som forskningsetikk, karriereplanlegging eller andre områder som er definert som hovedområder i vedtektene til forumet. Forumet vil også jobbe for at stipendiatene blir representert i sentrale utvalg ved høgskolen. 

- Som følge av den pågående situasjonen har vi ikke diskutert stipendiatforumets rolle og representasjon i ulike utvalg, men vi opplever at ledelsen er positive. Som representanter for fremtidens forskere er stipendiatene og forumet en sentral aktør å trekke inn i det pågående arbeidet med å etablere egen forskerutdanning ved HiØ. Mange stipendiater er engasjert i forskning som direkte eller indirekte er koblet til temaområdet «det digitale samfunn». Variasjonen i våre erfaringer fra mange ulike doktorgradsutdanninger og -kurs er også noe HiØ kan dra nytte av, sier Camilla.   

Ensom tilværelse

Men hvordan er det egentlig å være stipendiat ved HiØ? 
- Oi, jeg tror ikke det er mulig å gi en beskrivelse av hva det vil være å være stipendiat ved HiØ. Jeg forsøker meg imidlertid med å nevne noe av det som er gjeldende for de aller fleste av oss; nemlig at vi har et ansettelsesforhold ved en av avdelingene og en eller flere kollegaer inngår i veiledningsteamet som hovedveileder eller som oftest biveileder.

Siden HiØ per i dag ikke er gradsgivende når det gjelder doktorgrad så er alle stipendiatene tatt opp ved andre universiteter og høgskoler. Ifølge Camilla jobber noen stipendiater med sin doktorgrad på fulltid, mens det er andre som har en prosentvis fordeling mellom forsknings-/doktorgradstid og andre aktiviteter som for eksempel undervisning.

Men selv om stipendiatene ved Høgskolen i Østfold er blitt stadig flere kan de ifølge stipendiatforumets leder tidvis føle seg alene.  
- Stipendiattilværelsen kan være ganske ensom. Enten man skal gjennomføre et forskningsprosjekt man har utarbeidet selv eller man har ansvar for deler av et større forskningsprosjekt, så står stipendiaten ganske alene i rollen som prosjektleder med ansvar for fremdriften samt å løse de utfordringer som oppstår underveis», forklarer hun.  

Camilla sier stadig flere av stipendiatene som ansettes er nye ved HiØ, noen er også nye i Norge og at dette kan bidra til å forsterke følelsen av ensomhet som stipendiat. 

- HiØ med relativt oversiktlige fagmiljøer kan forhåpentligvis bidra til at stipendiater som er helt nye lettere kan bli involvert, og stipendiatforum kan også forhåpentligvis fylle en slik funksjon, mener hun.

Camilla er glad for at høgskolen har en ledelse som signaliserer at stipendiatene er en viktig ressurs for skolen. 

- Det er åpne dører, og ved etableringen av stipendiatforum hadde både administrativ ledelse ved rektor, direktør ved forskningsadministrasjonen og faglig ledelse takket ja til å delta. Vi opplever ledelsens støtte til etableringen av et forum for stipendiatene som veldig positivt, forteller hun.

 


Dette er det nye styret:

"Det styret som skal starte med stafettpinnen gjenspeiler det mangfoldet vi stipendiatene representerer", sier Camilla. Her er hennes beskrivelse av de øvrige styremedlemmene i HiØs ferske stipendiatforum:

  • Nestlederen er Klaudia Çarçani, opprinnelig fra Albania. Hun er stipendiat ved avdeling for informasjonsteknologi. Hun er knallgod på ulike metoder og tilnærminger relatert til Participatory Design (PD), noe jeg har vært så heldig å få ta del i i forbindelse med videreutdanningen i brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi som jeg er fagkoordinator for. 
  • Anam Ilyas har rollen som sekretær i styret. Pakistan er landet Anam kommer fra. Til stillingen som stipendiat ved avdeling for helse og velferd kom hun imidlertid fra Ålesund hvor hun allerede hadde opparbeidet seg erfaring fra arbeid med «the human side of digitalization». 
  • Avdeling for lærerutdanning er avdelingen hvor Ammar Bahadur Singh holder til. Han har studert pedagogikk både i sitt fødeland Nepal og i Norge, og pedagogikken har han dratt med videre i interessen for Massive Open Online Courses (MOOC). I stipendiatforum skal han være ansvarlig for akademiske tema/saker. 
  • Ansvaret for sosiale tema/saker er Therese Dwyer Løken. Før hun ble tilsatt som stipendiat i ROPIT-prosjektet (Integrated Services for Patients with Dual Diagnosis), så jobbet hun som høgskolelektor ved avdeling for helse og velferd på Kråkerøy. Therese har allerede erfaring som initiativtager til stipendiatlunsjer på helse og velferd, og jeg er sikker på at hennes bidrag vil være avgjørende for å skape en gruppe av stipendiatene fra ulike avdelinger og med ulike campus som arbeidsplass! 
Emneord: Stipendiatforum Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 21. apr. 2020 14:57 - Sist endret 21. apr. 2020 14:57