Forelesningsrekke om samarbeidsprosjekter

Høgskolen i Østfold har en lang rekke samarbeidspartnere. Som en del av programmet under Forskningsdagene 2019 presenterer Avdeling for helse og velferd noen av forskningsprosjektene som er et resultat av ulike samarbeidsmidler.

Illustrasjonsbilde: Colourbox

 • 11.20 - 11.40 Prosjektet «Frisk pust» ved/førstelektorTove Gulbrandsen 
  "Frisk pust" er et samarbeidsprosjekt for å heve kvaliteten på sykepleien til pasienter med respirasjonsbesvær. Flere ansatte ved HiØ og Sykehuset Østfold har deltatt i dette prosjektet. Det er gjennomført undervisning av alle ansatte ved intensiv-, postoperativ- og overvåkningsavdelingen ved Sykehuset Østfold Kalnes og det er gjennomført fokusgruppeintervjuer og spørreundersøkelser.
 • 11.50 - 12.10 Personsentrert omsorg og arbeidsmiljø v/førstelektor Guri Kirsten Rosseland Rummelhoff
  «Det er gjennomført to spørreundersøkelser med ansatte på sykehjem, en før og en etter implementering av VIPS-praksismodell, personsentrert omsorg. Resultatene tyder på at implementering av personsentrert omsorg har bedret arbeidsmiljø.»
 • 12.10-12.30 Helsetjenestekvalitet i sykehjem slik personer med demens erfarer det v/professor Vigdis Abrahamsen Grøndahl
  «Vi er to forskere ved sykepleierutdanningen som har utviklet et spørreskjema spesielt for personer som har en demensdiagnose, slik at de selv skal kunne svare på hvordan de synes kvaliteten på tjenestetilbudet er på det sykehjemmet de bor. Svarene fra 33 personer med demens viser at det er behov for kvalitetsforbedrende tiltak. To av ti svarer at de er fornøyd med å bo slik de gjør nå.»
 • 12.30­-13.00 PAUSE
 • 13.00-13.20 Personsentrert omsorg fra idé til realitet v/høgskolelektor Liv Solveig Tvete og høgskolelektor Hilde Marie Andreassen
  «Læringsmiljø – Muligheter og begrensninger for studenters gjennomføring av - personsentrert omsorg – under praksisstudier i sykehjem og psykisk helsearbeid. Basert på en intervensjonsstudie med aktiv prosjektdeltakelse av sykepleierstudenter og vernepleierstudenter.»
 • 13.30-13.50 Mentorskap i flerkulturell kontekst v/høgskolelektor Anne Margrethe Glømmen og Besa Emini fra NAV Sarpsborg
  «Målsettingen er at de som får en mentor skal klare seg bedre i og utenfor skolen og arbeidsliv og i større grad søke seg til videregående og høgskole/universitetsutdanning i fremtiden. På sikt kan dette være med på å bidra til en utjevning av sosiale forskjeller. Kontakten mellom deltager og mentor bidrar til økt forståelse, respekt og toleranse for hverandres ulike sosiale og kulturelle bakgrunn, og studentene får erfarings basertkunnskap om dilemmaer knyttet til arbeidsinkludering av minoriteter.»
 • 13.50 - 14.10 Simulering som pedagogisk metode i konfliktdempende kommunikasjon (TKH) v/høgskolelektor Mette Tindvik Hansen

  Forskningsspørsmål forut til gjennomføring av prosjektet var ‘Fører simulering og ferdighetstrening til økt kompetanse i stressmestring og konfliktdempende kommunikasjon? I denne presentasjonen vil vi si noe om de erfaringer vi har ervervet så langt. Plan for inneværende år og presentasjon av deltagere.

 • 14.20 - 14.40 Ledelse og brukerorientering i NAV v/førstelektor Pål Ellingsen
  «I dette prosjektet har vi studert hvordan produksjonsstyringsverktøy påvirker ledere, veiledere og brukere i Nav.»
  Også presentasjon av prosjektet Digitale interaksjoner i organisasjoner.
  «En studie av digitalisering og kommunikasjon i NAV. I dette prosjektet har vi studert hvordan digital kommunikasjon påvirker relasjonen mellom veiledere og brukere i NAV.»
 • 14.40 - 15.10 Samspill om praksis v/høgskolelektor Egil Lyberg
  Et prosjekt om samarbeid mellom praksisfeltet (1. linje barnevern) og bachelorutdanningen i barnevern om utvikling av gode praksisstudier. Hva har kommet ut av samarbeidet?
 • 15.10 - 15.30 Samarbeid om helhetlig rehabilitering v/professor Gunnar Vold
  «Utfordringer og løsninger i samarbeidet mellom sykehus og kommuner om rehabiliteringspasienter som overføres fra sykehus til videre oppfølging i kommunen.»

Publisert 30. aug. 2019 14:09 - Sist endret 16. sep. 2019 15:28