Til hvilke prosjekter- og hvordan søke om tilskudd til samarbeidsprosjekter?

Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse og velferd, deler årlig ut midler til samarbeidsprosjekter mellom praksisfeltet og høgskolen. Midlene skal gå til prosjekter som enten har som mål å styrke praksisundervisningen og/eller tjenesteutøvelsen. Det kan ikke tildeles samarbeidsmidler til praksisfelt som får honorar for å veilede studenter.

Hvilke tiltak kan det søkes om støtte til?

 • Styrking av praksisundervisningen. Dette kan være tiltak som handler om å styrke kvaliteten på praksisundervisningen og samarbeidet mellom høgskolen og praksisstedet. Eksempelvis utprøving av nye organisasjonsformer, nye veiledningsmodeller, eller lignende.
   
 • Styrking av tjenesteutøvelsen. Dette er tiltak som handler om å utvikle kvaliteten i helse- og velferdstjenestene. Det forutsettes at tiltaket vil ha en positiv innvirkning på studentenes læringsutbytte. Målet er å utnytte både erfaringsbasert kompetanse og teoretisk kompetanse. Det bør foreligge en evaluering av de tiltak en utvikler. Ordninger der høgskolen har en ren evalueringsfunksjon i forhold til eksisterende tjenestetilbud, vil ikke bli prioritert. 

Bachelorutdanningene har fått nye studieplaner fra høsten 2020. Det vil det være større fokus på læringsutbytte i praksis som medfører at vi vil være mer opptatt av hva som kan læres i praksisstudiene framfor hvor studentene har sine praksisstudier.  Vi vil derfor oppfordre til prosjekter som kan prøve ut ulike modeller for praksis hvor læringsutbytte i praksisstudiene er sentralt.

Det er mulig å søke om samarbeidsmidler for å gjennomføre prøveordning med kombinerte stillinger eksempel 20 % av 100 % fast stilling fra HiØ og 20 % av 100 % fast stilling fra praksisfeltet som jobber sammen i par om et prosjekt. I Bergen har de hatt kombinerte stillinger mellom sykehusene og høgskolene noen år. Sjekk:

https://helse-bergen.no/jobb-hos-oss/utviklingsmidlar

Det oppmuntres til prosjekter som passer under HiØ’s PhD satsning «Det digitale samfunn».

Ønskes mer opplysninger ta gjerne kontakt med prodekan fou:
Ann Karin Helgesen, e-post: ann.k.helgesen@hiof.no

Det må fremkomme av søknaden at det er et fellesprosjekt mellom høgskole og minst ett praksissted.

Prosjektsøknaden må derfor utformes i fellesskap av representanter fra både praksisfeltet og høgskolen. Prosjektet skal ha minst to ansvarlige; en fra praksisfeltet og en fra høgskolen, men med én hovedansvarlig prosjektleder. Prosjektet må være forankret i ledelsen. Det internasjonale aspektet i praksisundervisning og tjenesteutøvelsen kan også være aktuelt å trekke inn i prosjektet. Det søkes for hele prosjektperioden. Ved forsinkelse i prosjektet skal det søkes om utsettelse innen 1.aug. Søknaden rettes til prodekan fou.  

Statusrapport skal leveres senest 15.1 (midtrapportering)  og 1.10 påfølgende studieår til studieleder og prodekan fou. 

Utgiftene i prosjektet skal senest leveres inn til HiØ 1.okt via budsjettskjema. Ansvarlige fra samarbeidende praksissted skal sørge for at det sendes faktura. Er det penger igjen i prosjektet går pengene tilbake til potten for neste utdeling.

Utgifter som dekkes i forbindelse med prosjektene, kan være frikjøp av prosjektdeltakere, utgifter til opplæring og opplæringsmateriell og andre driftskostnader. Det vil ikke bli utbetalt ekstra lønn/overtidskompensasjon for deltakelsen. Deltakelse på kurs og konferanser blir i liten grad dekket. Prosjekter som kan eller bør inngå som drift, dekkes ikke.

En ressursgruppe med representanter fra sykehuset, kommunene og høgskolen vurderer søknadene og foretar den endelige tildeling. Prosjektmidlene vil bli utbetalt fra høgskolen. Hovedprosjektleder vil være ansvarlig for avlevering av regnskap for bruk av midlene ved innsending av sluttrapport til høgskolen.   

Blir det tildelt mindre penger enn det er søkt om, skal det være enighet mellom de prosjektansvarlige fra praksisfeltet og høgskolen om justert budsjett. Det nye budsjettet skal godkjennes av ressursgruppen. 

Det vil ved vurdering av søknadene bli lagt vekt på følgende kriterier:

 • Målene er klart formulerte
 • Design (hvis forskningsprosjekt) og metode er gjort rede for
 • Resultater anses å ha betydning for kvaliteten på praksisundervisningen eller tjenesteutøvelsen
 • Resultatene skal ha overføringsverdi, og gi en langsiktig effekt ut over prosjektperioden
 • Gjennomføringsplanen er tydelig og blir vurdert som realistisk
 • Kompetansehevingen som prosjektet vil gi, skal tydeliggjøres
 • Det foreligger en plan for hvordan resultatene skal formidles
 • Det foreligger spesifisert plan for datahåndtering (NSD, evt REK)
 • Søknader av høy kvalitet vil bli prioritert.

Prosjekter kan gjerne være tverrfaglige og sektorovergripende. Det kan ikke forventes at samarbeidsmidler fullfinansierer prosjekter, og det oppfordres til å søke andre midler dersom det anses nødvendig for prosjektet. 

Kontaktpersoner:

Høgskolen i Østfold: Ann Karin Helgesen, prodekan fou: ann.k.helgesen@hiof.no
Sykehuset Østfold: Mette Meisingset, fag- og kompetansesjef: mette.meisingset@so-hf.no
Halden Kommune, Mette Sörvik, rådgiver helse- og omsorg: mette.sorvik@halden.kommune
Sarpsborg Kommune, Gro Gulla, enhetsleder: gro.gulla@sarpsborg.com 
Fredrikstad Kommune, Wenche Sydvold, spesialkonsulent: wesy@fredrikstad.kommune.no 
Moss Kommune, Nina Løkkevik, rådgiver: nina.lokkevik@moss.kommune.no
Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Østfold, leder, Wenche Charlotte Hansen: wenche.charlotte.hansen@io.kommune.no

 

Ønsker du/dere å diskutere prosjektet ta kontakt med prodekan fou før 1. november på e-post ann.k.helgesen@hiof.no

 

Søknadene sendes i Word på søknadskjema senest 1.desember 2020 til: carita.h.stafne@hiof.no

 


   

  Emneord: samarbeidsmidler
  Publisert 24. aug. 2020 14:25 - Sist endret 21. sep. 2020 08:19