Finn Samuelsen

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608801
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Pasienterfaringer etter dagkirurgi PERDA-studien

Formålet med denne studien er 1) å oversette og validere et skjema for kartlegging av pasientopplevd kvalitet knyttet til tiden rett etter dagkirurgiske inngrepet, og 2) å utforske pasienterfaringer etter dagkirurgiske inngrep, samt ulike faktorer som kan ha innvirkning på disse erfaringene, som for eksempel alder, kjønn, bosituasjon, sivilstatus, utdanningsbakgrunn, helserelatert livskvalitet eller komorbiditet, samt hvorvidt erfaringene bærer preg av lokal variasjon.

Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold, Sykehuset Østfold, Moss, og Sykehuset i Vestfold, Tønsberg.

 

Fremme små og mellomstore bedrifters konkurranseevne gjennom prosjektet: Artifisiell intelligens (A-I) for en bedre helse

Høgskolen i Østfold (HiØ) og Högskolan i Borås (HB) har inngått en samarbeidsavtale.

Vårt prosjekt tar utgangpunkt i regionen tilhørende Interreg «grenseløst samarbeid». I prosjektet skal det gjennomføres et systematisk utviklingsarbeid relatert til bruk og utvikling av tirage innen de kommunale tjenestene og ambulansetjenesten.     

Triage eller skadeprioritering har sitt utspring i at det er en sortering av skadede i en ulykke der antall skadede overskrider de umiddelbare tilgjengelige ressursene innen sykehus og helsepersonell. Dette kan skje ved store katastrofer og ulykker, hensikten er at rett pasient kommer til rett pass til rett tid for å kunne oppnå en optimal behandling. Triage blir derfor den første vurdering av pasienter på skadeplassen gjort av helsepersonell.

Imidlertid har det vist seg at denne vurderingen av pasienter er nyttig og hensiktsmessig også i andre situasjoner. I akuttmottak i spesialisthelsetjenesten benyttet triage tidlig fordi det var behov for en rask og sikker vurdering av pasienten for videre behandling og for å prognistisera og beslutte om den fortsatte vård. Så spredte det seg til ambulansetjenesten, videre til legevakt og nå til helsehus i kommunene. Gevinsten i denne sammenheng er at pasientene mottar en mer målrettet og riktig prioritert helsehjelp og helsepersonellet opplever det som en støtte til sine beslutninger.

Førmidler til prosjektet er innvilget.

Hovedsøknad til Intrreg er under utarbeid.

 

Virtuell korttidsavdeling” Pilotering studie

Halden kommune vil gjennom prosjekt hvor de følge opp hjemmeboende pasienter som er ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten, og som trenger tett oppfølging den første tiden etter utskrivelse fra sykehuset. Målet er at du som pasient skal kunne bo hjemme etter utskrivelse og oppleve dette som trygt.

Ved å bruke velferdsteknologiske løsninger, - en trygghetspakke som tilbud til enkelte pasienter vil De vil få en trygghetsalarm som gir mulighet til å ha direkte kontakt med legevakt via et nettbrett der man kan snakke med og se vakthavende sykepleier via skjermen. Dette er enkle hjelpemidler som ikke krever spesielle kunnskaper/ ferdigheter.

Prosjektet er planlagt avsluttet i  2018.

 

Rehabilitering 2

Dette er en videreføring av prosjektet «Samarbeid om helhetlig rehabilitering» der vi så nærmere på samarbeidet mellom Sykehuset Østfold og rehabiliteringsavdelingene i tre av kommunene. Erfaringene fra det prosjektet viste at det også er utfordringer knyttet til samarbeidet innad i kommunene og vi ønsker derfor å videreføre prosjektet ved å se på det interne samarbeidet i kommunen mellom tildelingskontor, rehabiliteringsavdeling og hjemmetjenestene (og eventuelt andre relevante tjenester).

Målsettingen med prosjektet er å avdekke hva som hemmer og fremmer godt samarbeid mellom tildelingskontor, rehabiliteringsavdeling og hjemmetjenester om pasienter som trenger et rehabiliteringstilbud, og å bidra til at det kan settes i gang kommunale prosesser med sikte på å styrke samarbeidet.

Undervisning

Undervisning i tema på Videreutdanning i Pramedic.
...

Bakgrunn

Utdanning:

Sykepleierskolen 1971 – 1974, Videreutdanning i Anestesisykepleie 1996

Ett-årig grunnfag i sykepleie UiB 1980, Pedagogisk utdanning 1981

Videreutdanning i gestalt veiledning 1990 - 1992

Kandidat i sykepleie, UiO 1996. 1. lektor 2006

Praksis:

Anestesisykepleier 1977 – 1981,

Koordinator for Videreutdanning A-I-O, Høgskolen i Østfold 1999 – 2006

Studieleder for Etter – og videreutdanning Avdeling Helse- og sosialfag (HS) 2006 - 2016

FoU leder ved avdelingen (HS) 50% stilling  2016 -  2017.

1. lektor Parmedic  2017- dd

                                                             

Verv 

 

Samarbeid

 

 

Prosjekter

 • Fremme små og mellomstore bedrifters konkurranseevne gjennom prosjektet: Artifisiell intelligens (A-I) for en bedre helse
 • Pasienterfaringer etter dagkirurgi PERDA-studien
 • Rehabilitering 2
 • Samarbeid om helhetlig rehabilitering 2
 • Virtuell korttidsavdeling” Pilotering studie

Publikasjoner

 • Bjørkquist, Catharina; Forss, Maria & Samuelsen, Finn (2018). Collaborative challenges in the use of telecare. Scandinavian Journal of Caring Sciences.  ISSN 0283-9318.  s 1- 9 . doi: 10.1111/scs.12605
 • Hansen, Gunnar Vold & Samuelsen, Finn (2016). Assessment of offenders: new trends in Norway. EuroVista.  ISSN 2042-7026.  4(2)
 • Samuelsen, Finn (2006). Studentevaluering av undervisning, mer enn å måle tilfredshet. UNIPED (Tromsø).  ISSN 1500-4538.  29(2), s 41- 55

Se alle arbeider i Cristin

 • Forss, Maria; Bjørkquist, Catharina & Samuelsen, Finn (2018). Disruptive technology meets sustainable professional positions.
 • Løken, Therese Dwyer & Samuelsen, Finn (2018). Samarbeid om rehabilitering.
 • Samuelsen, Finn; Hansen, Gunnar Vold; Gregersen, Anne-Grethe; Løken, Therese Dwyer; Tjøstolvsen, Inger Marie; Aarøen, Kari & Hansen, Mette Tindvik (2018). Samarbeid om rehabilitering 2.
 • Bjørkquist, Catharina; Forss, Maria; Holone, Harald & Samuelsen, Finn (2017). Innovasjonsreisen – innføring av digitale trygghetsalarmer på veien mot Helsevakt: Følgeforskning i Fredrikstad kommune. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 3.
 • Bjørkquist, Catharina; Forss, Maria & Samuelsen, Finn (2017). Enablers and Barriers for Collaboration – Introducing Digital Safety Alarm for Elderly Living at Home.
 • Bjørkquist, Catharina; Forss, Maria & Samuelsen, Finn (2017). Enablers and Barriers for Collaboration–Introducing Digital Safety Alarms for Elderly Living at Home. International Journal of Integrated Care (IJIC).  ISSN 1568-4156.  17(5) . doi: doi.org/10.5334/ijic.3331
 • Hansen, Gunnar Vold; Aarøen, Kari; Gregersen, Anne-Grethe; Hansen, Mette Tindvik; Løken, Therese Dwyer; Samuelsen, Finn & Tjøstolvsen, Inger Marie (2017). Samarbeid om rehabilitering. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2017;1. Vis sammendrag
 • Bjørkquist, Catharina; Forss, Maria; Holone, Harald & Samuelsen, Finn (2016). Velferdsteknologi for hjemmeboende i Fredrikstad kommune - presentasjon av følgeforskningsprosjektet.
 • Bjørkquist, Catharina; Forss, Maria & Samuelsen, Finn (2016). Hovedfunn første del - Organisasjonsutvikling og innovasjonsreisen. Samarbeid og utfordringer organisasjon.
 • Hansen, Gunnar Vold; Dahl, Ulf Peter & Samuelsen, Finn (2014). EVALUERING AV BRIK – Behovs- og ressurskartlegging i kriminalomsorgen.
 • Samuelsen, Finn (2003). Erfaring med PBL på videreutdanning.
 • Samuelsen, Finn (2003). Samarbeid skole og praksis, en forutsetning for å nå målsettingen.
 • Bekkhus, Egil; Gulbrandsen, Tove & Samuelsen, Finn (2002). PBL som metode. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  90(20), s 42- 45
 • Stanghelle, Liv; Gulbrandsen, Tove & Samuelsen, Finn (2002). Den gjennomsiktige praksis. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  90(21), s 37- 39

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:09 - Sist endret 10. apr. 2019 10:51