Jörg Werner Kirchhoff

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4769608699
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
N-317

Faglige interesser

Mitt forskningsfelt omfatter ulike aspekter ved helsetjenesten, som for eksempel organiseringen av helsetjenesten, arbeidsvilkår for de ansatte, pasienters opplevelse av helsetjenestetilbudet mm.

I senere tid har min forskning vært rettet mot hvordan digitaliseringen påvirker profesjonene i helsevesenet, dvs sykepleiere og leger. I tillegg er jeg involvert i prosjekter knyttet til utvikling av kompetanse blant ansatte i hjemmebaserte tjenester og sykepleiestudenter.

Undervisning

Jeg foreleser om samfunnsvitenskapelig tematikk og forskningsmetode på bachelor og master nivå. Kursene er:

Sykepleie- forskning og samfunn (Bachelor sykepleie)
Vitenskapsteori og forskningsmetode (Master i avansert sykepleie)

Bakgrunn

Min utdanningsbakgrunn er variert og omfatter en utdanning som sykepleier (Østfold Sykepleierhøgskole), spesialsykepleier i anestesi (Sykehuset Østfold), sosiolog (Universitetet i Oslo) og doctor of philosophy i 'working life science' (Karlstad Universitet, Sverige).

Variasjonen i utdanning gjenspeiles i min yrkeserfaring. I min rolle som sykepleier har jeg jobbet med pasienter innen akuttmedisin og på operasjonssentralen, samt brukt min utdanning som organisasjonssoiolog i rollen som rådgiver ved Sykehuset Østfold og fagansatt ved Høgskolen i Østfold.

Verv

 • Internasjonal koordinator ved avdeling for helse og velferd (2018 - d.d.)
 • Medlem av styringsgruppen for prosjektet ‘OBSKommune’ i Mosseregionen (2012 – 2015)
 • Medlem av arbeidsgruppen for det institusjonelle satsningsområdet  Arbeids-livs-, profesjons- og tjenesteforskning ved Høgskolen i Østfold (2015)
 • Medlem og Høgskolen i Østfolds representant i ‘European Network of Nursing Academies’ et nettverk av europeiske sykepleierutdanninger (ENNA) (2014 – d.d.)
 • Initiativtaker og koordinator for forskergruppen – Forum for helsetjenesteforsk-ning, HiØ, avd. for helse- og sosialfag (2012 – 2015)
 • Medlem av FoU – utvalget ved HiØ, avd. for Helse- og sosialfag (2012 – 2015)
 • Medlem av referansegruppen for Lokalmedisinsk senter I Mosseregionen (2011 – 2013)

Samarbeid

Emneord: Hjemmebaserte tjenester, Hjemmesykepleie, Uformell omsorg, Sosiale nettverk, Helsetjenestekvalitet, Organisasjonsteori, Kompetanseutvikling, Arbeidslivsforskning, New Public Managment, Profesjonelle Byråkratier, Profesjonssosiologi, Kvalitative metoder, Kvantitative Metoder, Digitaliseringen av helsetjenesten

Publikasjoner

 • Kirchhoff, Jörg W & Karlsson, Jan Christer (2019). Alternative careers at the first level of management: First-line nurse managers’ responses to role conflict. Leadership in Health Services.  ISSN 1751-1879.  32(3), s 405- 418 . doi: 10.1108/LHS-11-2017-0067
 • Nilsson, Jan; Mischo-Kelling, Maria; Thiekoetter, Andrea; Deufert, Daniela; Mendes, Aida Cruz; Fernandes, Ananda; Kirchhoff, Jörg W & Lepp, Margret (2019). Nurse professional competence (NPC) assessed among newly graduated nurses in higher educational institutions in Europe. Nordic journal of nursing research.  ISSN 2057-1585.  39(3), s 159- 167 . doi: 10.1177/2057158519845321
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Sørby, Lise Aagaard; Andreassen, Hilde Marie; Skaug, Eli-Anne; Roos, Anne Karine Østbye; Tvete, Liv Solveig & Helgesen, Ann Karin (2018). Health care quality from the patients' perspective: a comparative study between an old and a new, high-tech hospital. Journal of Multidisciplinary Healthcare.  ISSN 1178-2390.  11 . doi: 10.2147/JMDH.S176630 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Løken, Therese Dwyer & Kirchhoff, Jörg W (2018). Samarbeidets vilkår etter Samhandlingsreformen - en enkeltcase-studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  14(2) . doi: 10.7557/14.4570 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kirchhoff, Jörg W & Andersen, Kirsti Lauvli (2015). Uformell omsorg til pasienter i hjemmesykepleien. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  10(4), s 362- 370
 • Kirchhoff, Jörg W; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Andersen, Kirsti Lauvli (2015). Betydningen av sosiale nettverk og kvalitet på pleien for opplevelse av ensomhet blant brukere av hjemmesykepleie. Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  5(3), s 266- 282
 • Kirchhoff, Jörg W; Gjellebæk, Camilla & Tangen, Merete (2014). Personlige relasjoner har betydning for pasienters tilfredshet på sykehjem. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  9(3), s 226- 233 . doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0130
 • Kirchhoff, Jörg W. & Karlsson, Jan Christer (2013). Expansion of output: Organizational misbehaviour in public enterprises. Economic and Industrial Democracy: an international journal.  ISSN 0143-831X.  34(1), s 107- 122 . doi: 10.1177/0143831X12439113
 • Kirchhoff, Jörg W. (2011). Yrkesrelatert stress i hjemmebaserte tjenester :. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (2), s 144- 150
 • Kirchhoff, Jörg W.; Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2009). Bestiller/utfører-modellen - økt fleksibilitet i den kommunale helse- og sosialtjenesten?, I: Tor Claussen & Jan Christer Karlsson (red.),  Den sköra balansen : arbetslivet mellan flexibilitet och stabilitet.  Växjö universitet.  ISBN 978-91-89317-56-7.  s 147 - 162
 • Kirchhoff, Jörg W. & Karlsson, Jan Christer (2009). Rationales for Breaking Management Rules-The Case of Health Care Workers. Journal of Workplace Rights (JWR).  ISSN 1938-4998.  14(4), s 457- 479
 • Kirchhoff, Jörg W. (2008). Å forske på arbeid og arbeidsorganisasjoner, I:  Perspektiv på arbetsvetenskapens klassiker.  Institutionen för Arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.  faglig_bok_institusjon.  s 10 - 23
 • Kirchhoff, Jörg W. (2005). Uformell læring i sykepleien, I:  Å være i bevegelse - læring og utvikling i sykepleie : sykepleierutdanningen i Østfold, 50 år i 2005.  Høgskolen i Østfold.  faglig_bok_institusjon.  s 153 - 170

Se alle arbeider i Cristin

 • Kirchhoff, Jörg W (2019, 20. desember). Disse fridagene blir du «snytt» for i 2020. [Internett].  https://www.nrk.no/.
 • Kirchhoff, Jörg W; Jensen, Øystein & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Sykepleiere og breddekompetanse. Moss Avis. . doi: https://www.moss-avis.no/debatt/helse/utdanning/sykepleiere-og-breddekompetanse/o/5-67-808964
 • Kirchhoff, Jörg W; Jensen, Øystein & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Tiden er inne. La sykepleiere overta oppgaver fra fastleger. Fredrikstad Blad. . doi: https://www.f-b.no/debatt/helse-og-velferd/sykepleiere/tiden-er-inne-la-sykepleiere-overta-oppgaver-fra-fastleger/o/5-59-1405508
 • Kirchhoff, Jörg W; Jensen, Øystein & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Tiden er inne: La sykepleiere med avansert breddekompetanse slippe til. Sarpsborg Arbeiderblad. . doi: https://www.sa.no/meninger/leserbrev/helse/tiden-er-inne-la-sykepleiere-med-avansert-breddekompetanse-slippe-til/o/5-46-648048
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard & Tvete, Liv Solveig (2018). Helsetjenestekvalitet i sykehus: En sammenligning av pasienters og sykepleiestudenters erfaringer.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig & Helgesen, Ann Karin (2018). The influence of technology and standards on healthcare staff’s job satisfaction.
 • Kirchhoff, Jörg W (2018). Kompetanseutvikling i organisasjoner.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Roos, Anne Karine Østbye; Sørby, Lise Aagaard & Tvete, Liv Solveig (2018). Social support at work.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Tvete, Liv Solveig (2018). Digitalisering og dens konsekvenser for profesjoners arbeid i sykehus.
 • Andreassen, Hilde Marie; Andersen, Kirsti Lauvli; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Perceived reality versus subjective importance – Care quality in hospital from the patients’ perspective..
 • Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne & Andersen, Kirsti Lauvli (2017). Perception of quality of care in hospital: comparison of the views of patients and nurse students..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard; Tvete, Liv Solveig & Helgesen, Ann Karin (2017). MEDARBEIDERNES OPPLEVELSE AV JOBBTILFREDSHET, PASIENTER OG STUDENTERS SYN PÅ HELSETJENESTEKVALITET I ET HØYTEKNOLOGISK SYKEHUS.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig; Sørby, Lise Aagaard & Helgesen, Ann Karin (2017). Helsetjenestekvalitet i sykehus – hva er viktig for pasientene?.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig; Sørby, Lise Aagaard; Roos, Anne Karine Østbye & Helgesen, Ann Karin (2017). Ansattes jobbtilfredshet og pasienters erfaringer med helsetjenestekvalitet..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig; Roos, Anne Karine Østbye & Sørby, Lise Aagaard (2017). Patients' experiences with person centered care in a new high-tech hospital.
 • Kirchhoff, Jörg W (2017, 04. januar). God Morgen Ostfold. [Radio].  Radio Øst.
 • Kirchhoff, Jörg W (2017, 01. januar). Her er fridagene du kan glede deg til i år. [Internett].  NRK.no.
 • Kirchhoff, Jörg W (2017, 08. januar). Pål igjen! - Hvor mye trenger vi egentlig å være på jobb?. [Radio].  NRK P1.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Tvete, Liv Solveig (2017). The influence of technology and standards on professionals’ work.
 • Thorvaldsen, Ida R. & Kirchhoff, Jörg W (2017). Se tegnene på omsorgssvikt!. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  105(1), s 50- 53 . doi: 10.4220/Sykepleiens.2017.59740
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W & Skaug, Eli-Anne (2016). Perception of quality of care in hospital: comparison of the views of patients and nurse students.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Bjørkquist, Catharina; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Ramsdal, Helge Normann & Skaug, Eli-Anne (2016). Fra gammelt til nytt sykehus.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Bjørkquist, Catharina; Ramsdal, Helge Normann; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard & Roos, Anne Karine Østbye (2016). Fra gammelt til nytt sykehus.Pasienter, ansatte, ledere og studenters perspektiver 2015 – 2016.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne & Sørby, Lise Aagaard (2016). Perceived reality versus subjective importance – Care quality in hospital from the patients’ perspective.
 • Kirchhoff, Jörg W (2016). Helsepolitikk og omstillinger i kunnskapsbedrifter.
 • Kirchhoff, Jörg W (2016). Hjemmesykepleien som arbeidsfelt.
 • Kirchhoff, Jörg W (2016). Lederes og ansattes respons på organisatoriske endringer.
 • Kirchhoff, Jörg W (2016). OBSKommune - Kompetanseutvikling blant ansatte i hjemmebaserte tjenester.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Sørby, Lise Aagaard (2016). Organisational Preconditions for Professional Practice: On Registered Nurses Possibility to Act in Accordance with Professional Standards in a Hospital..
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Sørby, Lise Aagaard (2016). Organisational Premises for Professionals’ Work.
 • Kirchhoff, Jörg W; Ålesve, Cathrine; Løkkevik, Nina & Storhaug, Lise Wangberg (2016). Kompetanseutvikling i hjemmesykepleien.
 • Ålesve, Cathrine; Løkkevik, Nina; Storhaug, Lise Wangberg & Kirchhoff, Jörg W (2016). OBSKommmune - En modell for kliniske vurderinger i hjemmesykepleienmune -.
 • Kirchhoff, Jörg W (2015). Den tause motstanden i offentlige organisasjoner, I: Ann Bergmann; Gunnar Gillberg & Lars Ivarsson (red.),  Tankar om arbete : 17 texter om arbete, arbetsliv och samhällsförändring.  Premiss förlag.  ISBN 9789186743468.  16.  s 320 - 331
 • Kirchhoff, Jörg W (2015). Loneliness among Patients in Homecare Nursing.
 • Kirchhoff, Jörg W; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Andersen, Kirsti Lauvli (2015). Den ensomme pasient.
 • Kirchhoff, Jörg W & Karlsson, Jan Christer (2015). The relative power in the service triad.
 • Kirchhoff, Jörg W (2014). "Helhetlige tjenester" – Ideal, Innhold og Organisering.
 • Kirchhoff, Jörg W (2014). Motstand eller tilslutning – Ledelsens og ansattes respons på NPM inspirerte reformer i de hjemmebaserte tjenester.
 • Kirchhoff, Jörg W (2014). The 'Hole' in Holistic Nursing: Contradictions in the Application of Holistic Nursing in Home Care Nursing. Vis sammendrag
 • Kirchhoff, Jörg W (2014). Tjenestekvalitet i hjemmesykepleien.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2014, 07. april). Fordel ansvaret for eldre på flere. [Radio].  NRK.NO.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2014). Fra vedtak til tjeneste.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2014). Professional Ideology at Work.
 • Kirchhoff, Jörg W & Andersen, Kirsti Lauvli (2014). Ensomhet blant mottakere av hjemmesykepleie.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli & Bjørnstad, Eivind (2014). Kvalitet i hjemmesykepleien ut fra pasientens perspektiv.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli & Kirchhoff, Jörg W (2013). Ensomhet blant brukere av hjemmesykepleien..
 • Kirchhoff, Jörg W. (2013). Ansattes motstand mot omorganiseringer i offentlige organisasjoner.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2013). Arbeidsvilkår i hjemmesykepleien.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2013). Betydningen av nære relasjoner på sykehjem.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2013). Fra vedtak til tjeneste - Om utformingen av nødvendig helsehjelp i hjemmebaserte tjenester. Rapport (Høgskolen i Østfold). 2013:1.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2013, 24. mai). Sterke pårørende presser ansatte - NRK.no. [Internett].  http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.11041604.
 • Kirchhoff, Jörg W. & Leonardsen, Ann-Chatrin (2013). Employee voice in professional bureaucracies.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Bastøe, Liv Karin Halvorsen & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2013). Helsetjenestekvalitet i hjemmebaserte tjenester – et brukerperspektiv.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2012). Fra vedtak til tjeneste – Nødvendig helsehjelp i hjemmebaserte tjenester.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2012). Motstand i offentlige organisasjoner.
 • Kirchhoff, Jörg W. & Karlsson, Jan Christer (2012). Nurse Managers – Nurses or Managers?. Vis sammendrag
 • Gimmestad, Johnny & Kirchhoff, Jörg W. (2011, 20. februar). Sykepleierne er for snille.  Aftenposten Søndag.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2011). Den brysomme mannen: Om menn i omsorgsyrker.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2011). Når ordrenekt gjør "råtne jobber" bedre.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2011). Organisational Misbehaviour can make 'Bad Jobs' better.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2011). Til årets "Sykepleierspirer". Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  99(11), s 75
 • Kirchhoff, Jörg W. & Karlsson, Jan Christer (2011). Expansion of output as organisational misbehaviour.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2010). De skjulte tjenestene - om uønsket atferd i offentlige organisasjoner. Karlstad University studies. 2010:01.
 • Kirchhoff, Jörg W. & Karlsson, Jan Christer (2010). The Rationale of Breaking Management Rules. Vis sammendrag
 • Kirchhoff, Jörg W. (2009). New Public Managment : uintenderte konsekvenser ved innføringen av nye organisasjonsformer i offentlig sektor. Vis sammendrag
 • Kirchhoff, Jörg W. (2009). Norm Systems in Professional Work. Vis sammendrag
 • Kirchhoff, Jörg W. (2007). Fleksibilisering i pleie- og omsorgstjenesten. Vis sammendrag
 • Kirchhoff, Jörg W. (2007). NPM - Nye organisasjonsformer og profesjonelt arbeid. Vis sammendrag
 • Kirchhoff, Jörg W. (2006). Faglig oppdatering - for hvem? : skal faglig utvikling hos sykepleiere først og fremst komme den enkelte eller organisasjonen til gode?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  94(1), s 66- 67
 • Kirchhoff, Jörg W. (2006). Fysisk aktivitet blant eldre. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (1) Vis sammendrag
 • Kirchhoff, Jörg W. (2005). Tilfeldig oppdatering. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  93(3), s 50- 53
 • Kirchhoff, Jörg W. (2004). Dokumentasjon og perifere venekanyler. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  15, s 56- 59

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:09 - Sist endret 26. sep. 2019 08:40