Vigdis Abrahamsen Grøndahl

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4769608698
+4793052634
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
N-318

Faglige interesser

Mine forskningsområder har i stor grad handlet om kvalitetsutviklingsarbeid innen kommune- og spesialisthelsetjeneste med fokus på pasientens perspektiv, og helsepersonells arbeidssituasjon og jobbtilfredshet. Mennesker med kroniske lidelser er målgruppen.  Interessene kan deles i fire hovedområder: Helsetjenestekvalitet i et pasient/ brukerperspektiv, Person-sentrert omsorg og helsetjenestekvalitet, innunder her også menneskets grunnleggende behov, Spørreskjemautvikling og Helsetjenestekvalitet ved endring i organisering av tjenestetilbud og ved innføring av helseteknologi.

Undervisning

Bachelor i sykepleie: Emne HSSPL30216 Sykepleiens fagutviklende funksjon med bachelor oppgave: https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2019/var/hsspl30216.html

Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom: Emne HSMSP40417 Avansert vurderingskompetanse i sykepleie: https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2019/var/hsmsp40417.html

Bakgrunn

Utdanning

Utdannet sykepleier fra Østfold Sykepleierhøgskole i 1987. Gjennomførte første avdeling med fordypning i didaktikk i 1993 ved Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo, og sluttførte hovedfaget ved samme sted i 1996. Hovedoppgavens tittel: Hvilke intervensjoner iverksetter sykepleiere på kirurgiske avdelinger for å ivareta pasientenes behov for søvn, og hvilke faktorer legger sykepleierne til grunn for sine valg? I 2012 disputerte jeg ved Omvårdnad, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Karlstads universitet, Sverige. Tittel på arbeidet: Patients’ perceptions of actual care conditions and patient satisfaction with care quality in hospital. Har gjennomført utdanning for veiledere på PhD/forskernivå ved Karlstads Universitet (2012) og Program for fremragende forskningsformidling, et ettårig utviklingsprogram for ansatte med forskerkompetanse ved Høgskolen i Østfold (2016).

Arbeidserfaring

Jeg har siden 1992 vært ansatt ved Høgskolen i Østfold, avdeling for helse og velferd (høgskolelærer, høgskolelektor, førsteamanuensis og professor i sykepleie) og (studieleder for sykepleierutdanningen/bachelor i sykepleie, studieleder for eksternfinansiert virksomhet inkl. videreutdanningene i anestesi, intensiv, operasjon, akuttsykepleie og prorektor)

I årene 1987 til 1992 var jeg ansatt som sykepleier ved Østfold Sentralsykehus, medisinsk avdeling og kirurgisk intensivavdeling.

Priser

Beste vitenskapelige poster tildelt av Svensk sjuksköterskeförening under Sjuksköterskedagarna 2016: Personcenrerad vårds betydelse för patienternas upplevelse av vårdkvalitén - en interventionsstudie. Grøndahl, VA; Helgesen, AK; Fagerli, LB, Johansson,H.; Mathisen AG.

Verv

2013 – d.d.  Medlem av styret i Drivhuset Østfold (tidligere Ny Vekst AS)

2017 – d.d.  Medlem av Programgruppe for utarbeidelse av faglige nasjonale retningslinjer sykepleierutdanningen (RETHOS). Oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Samarbeid

Lokale samarbeidspartnere: Fredrikstad kommune, Halden kommune, Sarpsborg kommune, USHT Østfold, Sykehuset Østfold Kalnes. Nasjonale samarbeidspartnere: Høgskolen i Innlandet, Nord Universitet og Oslo Met. Internasjonale samarbeidspartnere: Karlstads universitet i Sverige, ICPCM (The International College of Person-Centered Medicine), NuPhaC (Nurse and Pharmaceutical Care), og College of Nursing ved University of Central Florida. 

Emneord: Sykepleie, helsetjenestekvalitet, kvantitative metoder, personsentrert arbeid, Kommunehelsetjenesten, Spesialisthelsetjenesten, kronisk syke Feil ved forsøk på å hente publikasjoner fra Cristin
Publisert 12. juni 2018 16:11 - Sist endret 5. juni 2019 14:24