Vigdis Abrahamsen Grøndahl

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4769608698
+4793052634
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
N-318

Faglige interesser

Mine forskningsområder har i stor grad handlet om kvalitetsutviklingsarbeid innen kommune- og spesialisthelsetjeneste med fokus på pasientens perspektiv, og helsepersonells arbeidssituasjon og jobbtilfredshet. Mennesker med kroniske lidelser er målgruppen.  Interessene kan deles i fire hovedområder: Helsetjenestekvalitet i et pasient/ brukerperspektiv, Person-sentrert omsorg og helsetjenestekvalitet, innunder her også menneskets grunnleggende behov, Spørreskjemautvikling og Helsetjenestekvalitet ved endring i organisering av tjenestetilbud og ved innføring av helseteknologi.

Undervisning

Bachelor i sykepleie: Emne HSSPL30216 Sykepleiens fagutviklende funksjon med bachelor oppgave: https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2019/var/hsspl30216.html

Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom: Emne HSMSP40417 Avansert vurderingskompetanse i sykepleie: https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2019/var/hsmsp40417.html

Bakgrunn

Utdanning

Utdannet sykepleier fra Østfold Sykepleierhøgskole i 1987. Gjennomførte første avdeling med fordypning i didaktikk i 1993 ved Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo, og sluttførte hovedfaget ved samme sted i 1996. Hovedoppgavens tittel: Hvilke intervensjoner iverksetter sykepleiere på kirurgiske avdelinger for å ivareta pasientenes behov for søvn, og hvilke faktorer legger sykepleierne til grunn for sine valg? I 2012 disputerte jeg ved Omvårdnad, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Karlstads universitet, Sverige. Tittel på arbeidet: Patients’ perceptions of actual care conditions and patient satisfaction with care quality in hospital. Har gjennomført utdanning for veiledere på PhD/forskernivå ved Karlstads Universitet (2012) og Program for fremragende forskningsformidling, et ettårig utviklingsprogram for ansatte med forskerkompetanse ved Høgskolen i Østfold (2016).

Arbeidserfaring

Jeg har siden 1992 vært ansatt ved Høgskolen i Østfold, avdeling for helse og velferd (høgskolelærer, høgskolelektor, førsteamanuensis og professor i sykepleie) og (studieleder for sykepleierutdanningen/bachelor i sykepleie, studieleder for eksternfinansiert virksomhet inkl. videreutdanningene i anestesi, intensiv, operasjon, akuttsykepleie og prorektor)

I årene 1987 til 1992 var jeg ansatt som sykepleier ved Østfold Sentralsykehus, medisinsk avdeling og kirurgisk intensivavdeling.

Priser

Beste vitenskapelige poster tildelt av Svensk sjuksköterskeförening under Sjuksköterskedagarna 2016: Personcenrerad vårds betydelse för patienternas upplevelse av vårdkvalitén - en interventionsstudie. Grøndahl, VA; Helgesen, AK; Fagerli, LB, Johansson,H.; Mathisen AG.

Verv

2013 – d.d.  Medlem av styret i Drivhuset Østfold (tidligere Ny Vekst AS)

2017 – d.d.  Medlem av Programgruppe for utarbeidelse av faglige nasjonale retningslinjer sykepleierutdanningen (RETHOS). Oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Samarbeid

Lokale samarbeidspartnere: Fredrikstad kommune, Halden kommune, Sarpsborg kommune, USHT Østfold, Sykehuset Østfold Kalnes. Nasjonale samarbeidspartnere: Høgskolen i Innlandet, Nord Universitet og Oslo Met. Internasjonale samarbeidspartnere: Karlstads universitet i Sverige, ICPCM (The International College of Person-Centered Medicine), NuPhaC (Nurse and Pharmaceutical Care), og College of Nursing ved University of Central Florida. 

Emneord: Sykepleie, helsetjenestekvalitet, kvantitative metoder, personsentrert arbeid, Kommunehelsetjenesten, Spesialisthelsetjenesten, kronisk syke

Publikasjoner

 • Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Healthcare staff's experiences of implementing one to one contact in nursing homes. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  s 1- 9 . doi: 10.1177/0969733019857775
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Trading company for privacy: A study of patients' experiences. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330. . doi: 10.1177/0969733019874497
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Sørby, Lise Aagaard; Andreassen, Hilde Marie; Skaug, Eli-Anne; Roos, Anne Karine Østbye; Tvete, Liv Solveig & Helgesen, Ann Karin (2018). Health care quality from the patients' perspective: a comparative study between an old and a new, high-tech hospital. Journal of Multidisciplinary Healthcare.  ISSN 1178-2390.  11 . doi: 10.2147/JMDH.S176630 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aagaard, Heidi & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Rutiner for å vurdere ernæringsstatus i hjemmesykepleien. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  s 12 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2017.61219 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Fagerli, Liv Berit (2017). Nursing home care quality: a cluster analysis. International Journal of Health Care Quality Assurance.  ISSN 0952-6862.  30(1), s 25- 36 . doi: 10.1108/IJHCQA-12-2015-0145 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Fagerli, Liv Berit; Karlsen, Heidi Marie; Rosseland Hansen, Ellen; Johansson, Helena; Mathisen, Anne Gerd & Helgesen, Ann Karin (2017). Impact of Person-Centered Care on Residents' Perceptions of Care Quality in Nursing Homes: An Intervention Study. The International Journal of Person Centered Medicine.  ISSN 2043-7730.  7(2), s 118- 124
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Persenius, Mona; Bååth, Carina & Helgesen, Ann Karin (2017). The use of life stories and its influence on persons with dementia, their relatives and staff - a systematic mixed studies review. BMC Nursing.  ISSN 1472-6955.  16(1) . doi: 10.1186/s12912-017-0223-5 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Skaug, Eli-Anne; Hornnes, Marit Skaflestad & Helgesen, Ann Karin (2017). The personnel's experiences with the implementation of an activity program for men in municipal health services. Geriatric Nursing.  ISSN 0197-4572.  38(5), s 448- 453 . doi: 10.1016/j.gerinurse.2017.02.010 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Helgesen, Ann Karin; Larsson, Bodil Wilde; Larsson, Gerry & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Adaptation of the quality of care from the patient's perspective (QPP) instrument for persons with dementia. The International Journal of Person Centered Medicine.  ISSN 2043-7730.  7(4), s 225- 234
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Del Busso, Lilliana Andrea; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (2017). Handovers in primary healthcare in Norway: A qualitative study of general practitioners' collaborative experiences. Health and Social Care in the community.  ISSN 0966-0410.  26(1), s e173- e178 . doi: 10.1111/hsc.12497
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Del Busso, Lilliana Andrea; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (2017). “It’s a whole human being”: A qualitative study of care experiences among patients treated in de-centralised healthcare services. European Journal for Person Centered Healthcare.  ISSN 2052-5648.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Ghanima, Waleed Khalid; Storeheier, Espen; Schönbeck, Anders; Løken, Thor-Asbjørn; Bakken, Nina Carina Mikkelsen; Letting, Guro Steine; Holst, René & Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (2017). Evaluating patient experiences in decentralised acute care using the Picker Patient Experience Questionnaire; methodological and clinical findings. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  17, s 685 . doi: 10.1186/s12913-017-2614-4 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sandsdalen, Tuva; Høye, Sevald; Rystedt, Ingrid; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Hov, Reidun & Larsson, Bodil Wilde (2017). The relationships between the combination of person- and organization-related conditions and patients' perceptions of palliative care quality. BMC Palliative Care.  ISSN 1472-684X.  16, s 1- 13 . doi: 10.1186/s12904-017-0240-x Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Aagaard, Heidi (2016). Older people's involvement in activities related to meals in nursing homes. International Journal of Older People Nursing.  ISSN 1748-3735.  11(3), s 204- 213 . doi: 10.1111/opn.12111
 • Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2016). Changing Men’s Everyday Lives in Nursing Homes: A Grounded Theory Study. The International Journal of Person Centered Medicine.  ISSN 2043-7730.  6, s 185- 190 Vis sammendrag
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Del Busso, Lilliana Andrea; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Ghanima, Waleed Khalid; Barach, Paul Randall & Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (2016). A qualitative study of patient experiences of decentralized acute healthcare services. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  34(3), s 317- 324 . doi: 10.1080/02813432.2016.1222200 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Del Busso, Lilliana Andrea; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Ghanima, Waleed Khalid & Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (2016). General practitioners' perspectives on referring patients to decentralized acute health care. Family Practice.  ISSN 0263-2136.  33(6), s 709- 714 . doi: 10.1093/fampra/cmw087 Vis sammendrag
 • Sandsdalen, Tuva; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Hov, Reidun; Høye, Sevald; Rystedt, Ingrid & Larsson, Bodil Wilde (2016). Patients' perceptions of palliative care quality in hospice inpatient care, hospice day care, palliative units in nursing homes and home care: a cross-sectional study. BMC Palliative Care.  ISSN 1472-684X.  15(79) . doi: 10.1186/s12904-016-0152-1 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Gjellebæk, Camilla; Femdal, Ingrid; Andreassen, Hilde Marie & Helgesen, Ann Karin (2019). Flest kvinner tar forskerutdanning, men flest menn blir professorer. Fredriksstad Blad.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Larsen, Dag Werner & Helgesen, Ann Karin (2019). Helsetjenestekvalitet i sykehjem slik personer med demens erfarer det.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Personsentrert omsorg. Fakta og utfordringer.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Personsentrert omsorg Fakta og utfordringer.
 • Helgesen, Ann Karin; Nome, Carina Marie; Stenbjerg, Julie Kjølhede; Arnesen, Marie Helen; Aardalen, Tina & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Interprofessional pharmaceutical care.
 • Kirchhoff, Jörg W; Jensen, Øystein & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Sykepleiere og breddekompetanse. Moss Avis. . doi: https://www.moss-avis.no/debatt/helse/utdanning/sykepleiere-og-breddekompetanse/o/5-67-808964
 • Kirchhoff, Jörg W; Jensen, Øystein & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Tiden er inne. La sykepleiere overta oppgaver fra fastleger. Fredrikstad Blad. . doi: https://www.f-b.no/debatt/helse-og-velferd/sykepleiere/tiden-er-inne-la-sykepleiere-overta-oppgaver-fra-fastleger/o/5-59-1405508
 • Kirchhoff, Jörg W; Jensen, Øystein & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Tiden er inne: La sykepleiere med avansert breddekompetanse slippe til. Sarpsborg Arbeiderblad. . doi: https://www.sa.no/meninger/leserbrev/helse/tiden-er-inne-la-sykepleiere-med-avansert-breddekompetanse-slippe-til/o/5-46-648048
 • Nome, Carina Marie; Stenbjerg, Julie Kjølhede; Arnesen, Marie Helen; Aardalen, Tina; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Presentasjon DeMoPhac studien.
 • Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; helgesen, ann karin; Fagerli, Liv Berit; Tvete, Anne Regine & Aarøen, Kari (2019). Samarbeidsprosjekt "Personsentrert omsorg - fra idé til realitet", en intervensjonsstudie 2017-19.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard & Tvete, Liv Solveig (2018). Helsetjenestekvalitet i sykehus: En sammenligning av pasienters og sykepleiestudenters erfaringer.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2018). Intervensjoner i kommunehelsetjenesten og helsetjenestekvalitet i et pasientperspektiv.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Aarøen, Kari; Fagerli, Liv Berit & Tvete, Anne Regine (2018). Personsentrert omsorg - fra ide til realitet.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig & Helgesen, Ann Karin (2018). The influence of technology and standards on healthcare staff’s job satisfaction.
 • Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2018). Challenges when female staff perform person-centered activities for male residents in nursing homes.
 • Helgesen, Ann Karin; Tvete, Liv Solveig; Fagerli, Liv Berit; Aarøen, Kari; Andreassen, Hilde Marie; Tvete, Anne Regine & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2018). Person-centered care – from idea to reality. How to increase students’ practical knowledge of person-centered care in health and welfare education.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Roos, Anne Karine Østbye; Sørby, Lise Aagaard & Tvete, Liv Solveig (2018). Social support at work.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Tvete, Liv Solveig (2018). Digitalisering og dens konsekvenser for profesjoners arbeid i sykehus.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2018). Hvilke faggrupper trenger helsevesenet? Ja takk vi har bruk for alle. Fredrikstad Blad.
 • Mathisen, Jorunn Irene; Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Gjellebæk, Camilla (2018). Eldreomsorg i fortid, nåtid og framtid.
 • Sandsdalen, Tuva; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Larsson, Bodil Wilde (2018). A pattern approach to analyzing patient patients’ perception of the quality of palliative care and satisfaction.
 • Sandsdalen, Tuva; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Larsson, Bodil Wilde (2018). Development of a short form of the Quality from the Patient’s Perspective questionnaire for Palliative Care (QPP-PC).
 • Sandsdalen, Tuva; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Larsson, Bodil Wilde (2018). Development of a short form of the Quality from the Patient’s Perspective questionnaire for Palliative Care (QPP-PC).
 • Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Tvete, Anne Regine & Aarøen, Kari (2018). Personsentrert omsorgsarbeid i Østfold.
 • Tvete, Liv Solveig; Fagerli, Liv Berit; Andreassen, Hilde Marie; Aarøen, Kari; Tvete, Anne Regine; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2018). Sykepleierstudenters erfaringer med personsentrert omsorg - resultater fra en intervensjonsstudie.
 • Andreassen, Hilde Marie; Andersen, Kirsti Lauvli; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Perceived reality versus subjective importance – Care quality in hospital from the patients’ perspective..
 • Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne & Andersen, Kirsti Lauvli (2017). Perception of quality of care in hospital: comparison of the views of patients and nurse students..
 • Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2017). 'It is the patients' legal right, but it's seldom done'. Nurses experiences of giving information about the patients' legal rights and changes in medication..
 • Fagerli, Liv Berit; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). The impact of person-centered care on older people's perceptions of care quality in nursing homes: an intervention study.
 • Ghebrehiwet, Tesfa; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Fagerli, Liv Berit; Tvete, Liv Solveig & Helgesen, Ann Karin (2017). Establishing an ICPCM nursing network on person- centred care.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017, 28. mars). Nedgang i jobbtilfredshet i Østfold. [Tidsskrift].  Dagens Medisin.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017, 17. mars). Svak nedgang i jobbtilfredshet. [Internett].  Sykehuset Østfold.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Aagaard, Heidi (2017). Older people's involvement in activities related to meals in nursing homes.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard; Tvete, Liv Solveig & Helgesen, Ann Karin (2017). MEDARBEIDERNES OPPLEVELSE AV JOBBTILFREDSHET, PASIENTER OG STUDENTERS SYN PÅ HELSETJENESTEKVALITET I ET HØYTEKNOLOGISK SYKEHUS.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig; Sørby, Lise Aagaard & Helgesen, Ann Karin (2017). Helsetjenestekvalitet i sykehus – hva er viktig for pasientene?.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig; Sørby, Lise Aagaard; Roos, Anne Karine Østbye & Helgesen, Ann Karin (2017). Ansattes jobbtilfredshet og pasienters erfaringer med helsetjenestekvalitet..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2017). Hva mener personer med demens selv? Hvordan spørre for å få svar.....
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2017). Kan vi egentlig stole på det personer med demens selv sier om kvaliteten på helsetjenestetilbudet?.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig; Roos, Anne Karine Østbye & Sørby, Lise Aagaard (2017). Patients' experiences with person centered care in a new high-tech hospital.
 • Haug, Erna; Nilsen, Berit Eivi & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor Evaluering av utprøving av Læringssystem i fire NAV-kontor.
 • Haug, Erna; Nilsen, Berit Eivi; Tangnæs, Elin; Paulsen, Kirsti Marit Meum & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor Rapport om brukernes stemme.
 • Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Personsentrert omsorg i sykehjem.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Health care quality from the person with dementia'a perspective: development and testing of a questionnaire.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Quality of care from the perspective of persons with dementia.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Tvete, Liv Solveig (2017). The influence of technology and standards on professionals’ work.
 • Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2017). Male residents' experiences of an activity program for men only in a nursing home.
 • Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Tvete, Anne Regine & Aarøen, Kari (2017). Personsentrert omsorg - arbeidsmåte både i kommuner og sykehus.
 • Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Wilde Larsson, Bodil & Larsson, Gerry (2016). Hva synes personer med demens om helsetjenesten de mottar?.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W & Skaug, Eli-Anne (2016). Perception of quality of care in hospital: comparison of the views of patients and nurse students.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2016). La alle få sjansen til å si om de er fornøyd. Fredriksstad Blad.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Bjørkquist, Catharina; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Ramsdal, Helge Normann & Skaug, Eli-Anne (2016). Fra gammelt til nytt sykehus.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Bjørkquist, Catharina; Ramsdal, Helge Normann; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard & Roos, Anne Karine Østbye (2016). Fra gammelt til nytt sykehus.Pasienter, ansatte, ledere og studenters perspektiver 2015 – 2016.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne & Sørby, Lise Aagaard (2016). Perceived reality versus subjective importance – Care quality in hospital from the patients’ perspective.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Fagerli, Liv Berit & Helgesen, Ann Karin (2016). Omsorgsprosjekt har gitt mer fornøyde sykehjemsbeboere. Fredriksstad Blad.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Fagerli, Liv Berit & Helgesen, Ann Karin (2016). The impact of person-centered care on residents' perceptions of care quality in nursing homes: an intervention study.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Fagerli, Liv Berit; Helgesen, Ann Karin; Mathisen, Anne Gerd & Johansson, Helena (2016). Jo mere vi er sammen, jo gladere vi blir?.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Fagerli, Liv Berit (2016). DET NYTTER! En til en kontakt mellom pleier og beboer – personsentrert omsorg i praksis.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Fagerli, Liv Berit (2016, 10. mars). De får nesten maksimal score av pasientene..  Halden Arbeiderblad.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Fagerli, Liv Berit (2016). Personsentrert omsorg - en intervensjonsstudie.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit; Johansson, Helena & Mathisen, Anne Gerd (2016). Betydelsen av personcentrerad vård på vårdboenden för patienternas upplevelse av vårdkvaliteten – en interventionsstudie.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit; Johansson, Helena & Mathisen, Anne Gerd (2016). 'En til en kontakt' er viktig for meg. Presentasjon av en intervensjonsstudie med personsentrert omsorg i fokus..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit; Johansson, Helena & Mathisen, Anne Gerd (2016). Person-sentrert omsorg i sykehjem har betydning for pasientenes opplevelse av helsetjenestekvalitet - en intervensjonsstudie.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2016). Beboeres opplevelse av kvalitet i helsetjenesten.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2016). Kvalitet i helsetjenesten fra personer med demens sitt perspektiv..
 • Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Hammerstad, Anita; Bang Ebeltoft, Trine; Larsson, Gerry & Wilde Larsson, Bodil (2016). Slik opplever jeg det..
 • Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2016). A change in the men's everyday life - a grounded theory.
 • Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Bertelsen, Else Matilde; Andersen, Monica Stokker; Brevik, Charlotte W; Dahlberg, Cecilie; Tønnesen, Annettte Helene; Fjærestad, Petter & Meidell, Charlotte Von Nyegaard (2016). AKTIVITETER PÅ SYKEHJEM OG PRESENTASJON AV MODELL.
 • Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne; Hornnes, Marit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2016). «En forandring i hverdagen» Aktivitet for menn på sykehjem – deltakernes erfaringer etter ett år med tilrettelagte aktiviteter.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Sørby, Lise Aagaard (2016). Organisational Preconditions for Professional Practice: On Registered Nurses Possibility to Act in Accordance with Professional Standards in a Hospital..
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Sørby, Lise Aagaard (2016). Organisational Premises for Professionals’ Work.
 • Sandsdalen, Tuva; Hov, Reidun; Høye, Sevald; Rystedt, Ingrid; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Larsson, Bodil Wilde (2016). Patients’ perceptions of palliative care quality in four settings; hospice inpatient care, hospice day care, palliative units in nursing homes, and home care.
 • Skaug, Eli-Anne; Helgesen, Ann Karin; Hornnes, Marit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2016). «Å være og forbli motivert» Helsepersonells erfaringer etter ett år med tilrettelagt aktivitetstilbud for menn i kommunehelsetjenesten.
 • Aagaard, Heidi & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2015). Mat og måltid i sykehjem 2.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2015). Kvalitet i sykehjem - hvor trykker skoen?. Fredriksstad Blad.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Fagerli, Liv Berit (2015). Helsetjenestekvalitet ut fra pasientens perspektiv ved Enhet sykehjem Halden kommune..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Fagerli, Liv Berit (2015). Helsetjenestekvalitet i sykehjem. Hva er viktig for pasientene?Presentasjon av funn ved NSF Østfolds fylkesmøte 26. mars 2015.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Fagerli, Liv Berit (2015). The voice of older people residing in nursing homes: 'This is what's important to me!'.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2015). Kvalitet i sykehjem for pasienter med aldersdemens - utvikling av et kartlegginsverktøy Personsentrert omsorg i sykehjem - en intervensjonsstudie.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Fagerli, Liv Berit (2015). Jobbtilfredshet i sykehjem.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Fagerli, Liv Berit (2015). Personsentrert omsorg i sykehjem - en intervensjonsstudie.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Skaug, Eli-Anne (2015). Ensomt å være mann på sykehjem.. Fredrikstad Blad.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Skaug, Eli-Anne; Hornnes, Marit & Helgesen, Ann Karin (2015). Aktiviteter for menn på sykehjem.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:11 - Sist endret 5. juni 2019 14:24