Ofte stilte spørsmål om praksis

Se Retningslinjer for fordeling av eksterne praksisplasser på denne siden.

Når får jeg vite hvor jeg skal være i praksis?

Liste over praksisplassering blir lagt ut i Canvas ca. 4-6 uker før praksisperioden starter.

Hvordan fordeles praksisplassene?

Praksisfeltet legger føringer for hvilke plasser høgskolen har tilgang til og dette påvirker derfor praksisplasseringen i hver periode. Avgjørelsen om tildeling av praksisplass baserer seg på faglige, administrative og praktiske vurderinger, der tilgang på praksisplasser er avgjørende. Praksisteamet har ansvaret for å fordele praksisplasser. Fordelingen blir gjort i samarbeid med emneansvarlig.

Kan jeg skaffe praksisplass selv?

Nei, studenter har ikke anledning til å kontakte praksissteder innenfor Østfoldregionen på egenhånd for å skaffe praksisplass. (Unntaket er særskilte praksisperioder ved bioingeniørutdanningen.)

HiØ har samarbeidsavtaler med Sykehuset Østfold, kommuner og ideelle og private aktører i hele Østfold. Bioingeniørutdanningen har i tillegg avtale om praksisplasser ved Sykehuset i Vestfold. Studentene vil få tildelt praksisplasser ut fra gjeldende avtaler og tilgjengelige praksisplasser.

Kan jeg ha praksisplass utenfor Østfold?

Hvis du har ønske om å ha praksis utenfor Østfold må du kontakte Praksisteamet for vurdering av dette. Dersom du har fått klarsignal fra Praksisteamet så må du selv kontakte aktuelle praksissteder med forespørsel. Et unntak for dette er praksisplasser i Spesialisthelsetjenesten, da skal forespørsler gjøres av Praksisteamet.

Når det gjelder sykepleierutdanningen, er det kun unntaksvis at praksisstudier utenfor Østfoldregionen innvilges. Grunnene for å innvilge praksisplass utenfor Østfold på sykepleie er de samme som blir referert til som spesielle behov i Retningslinjer for fordeling av eksterne praksisplasser avd. HV og IR.

Praksisteamet må ha informasjon om praksisstedet (navn og adresse til virksomheten, samt navn, telefonnummer og e-postadresse til kontaktpersonen), for deretter å ta kontakt med dem for å bekrefte og godkjenne praksisplassen.

Det er viktig at du er godt kjent med læringsutbyttene som fremkommer i emnebeskrivelsen, slik at du finner et praksissted hvor du kan oppnå læringsutbyttene.

Det er en betingelse for praksisplass utenfor Østfold at det ikke skapes problemer for tilgang på praksisplasser for studenter ved læresteder i det aktuelle området du ønsker praksisplass i.

Kan jeg gjennomføre praksisstudier på egen arbeidsplass?

Nei, du kan ikke gjennomføre praksisstudier ved tidligere eller nåværende arbeidsplass. En av grunnene er at man fort vil gå inn i den samme rollen som man har som ordinær ansatt når man er i praksis. Det er også viktig at praksisveileder ikke har for tett relasjon til studenten, da en veilednings- og vurderingssituasjon med noen man kjenner fra før kan være problematisk.

Har jeg klagerett på tildelt praksisplass?

Nei, du har rett til praksisplass som høgskolen finner egnet, men ikke rett til en spesiell praksisplass.

Jeg har behov for praksisplass nær bosted, kan jeg få det?

Dersom det finnes særskilte behov som vil ha innvirkning på gjennomføringen av praksisstudiene, må du ta kontakt med Praksisteamet for en vurderingssamtale senest tre måneder før praksisperioden starter. Mulighetene for hensyntaking i slike saker vil være avhengig av ditt behov, tilgjengelighet av praksisplasser og mulighetene ved de aktuelle praksisstedene. Vurderingen er knyttet til følgende områder:

Toppidrettsavtalen
Studenter som har inngått toppidrettsavtale med Høgskolen i Østfold. 

Sosiale/familiære/helsemessige grunner
Studenter som har sosiale/familiære/helsemessige forhold som påvirker praksisperioden.

Verv - Studenter som er studentrepresentanter i:
· Studentparlamentet
· Høgskolestyret
· Avdelingsstyret
· Studentråd
· Læringsmiljøutvalget (LMU)
· Forskning- og utviklingsutvalget sentralt og lokalt (FoU)
· Markedsføringsutvalget
· Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
· Formidlings- og samfunnskontaktutvalget (FoS)
· Programutvalg

Gjelder ikke vararepresentanter.

Andre årsaker til spesiell tilpasning ved fordeling av praksisplasser vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Jeg har behov for praksisplass på dagtid, kan jeg få det?

Studentene følger veileders arbeidstid/turnus. Dersom det er spesielle forhold ved din situasjon som vanskeliggjør praksis på kveld, natt eller helg, kan Praksisteamet vurdere å ta hensyn til dette ved fordeling av praksisplass, dersom praksisplasser på dagtid er tilgjengelige. Et slikt behov må meldes til Praksisteamet senest tre måneder før praksisperioden starter.

Det presiseres at muligheten til å kunne ta hensyn til dette avhenger av type emne og studium du går på. For barnevern, bioingeniør og sosialt arbeid vil det som regel være mulig å få til, mens det for vernepleie og sykepleie vil være mulig i enkelte tilfeller.

Kan jeg ønske meg et spesielt praksissted eller brukergruppe?

For sykepleie så er praksis en stor del av studiet, og studentene har til sammen seks praksisperioder hvor man får ha praksis på ulike praksisarenaer og med ulike læringsutbytter. For dette studiet er det ikke anledning til å ønske type praksissted.

For vernepleie praksis 3 og 4, barnevern praksis 2 og 3 og sosialt arbeid praksis 1 og 2 så åpnes det for at studentene kan ønske type praksissted ved å besvare spørreskjema om praksis som sendes ut i forkant av praksisperiodene. Muligheten for å få ønsket praksisplass avhenger av faglige hensyn, for eksempel føringer i studieplanen, samt hvilke praksisplasser som høgskolen har tilgjengelig for den enkelte perioden. For sosialt arbeid forventes det at studentene har praksis knyttet til arbeids- og velferdsforvaltningen en av periodene.

For bioingeniørutdanningen er det mulig for studentene å ønske praksissted ved å besvare spørreskjema som sendes ut i forkant av praksisperiodene. Muligheten for å få ønsket praksisplass avhenger hvilke praksisplasser som høgskolen har tilgjengelig for den enkelte perioden.

Jeg har ikke en kopi av vurderingsdokumentet fra tidligere praksis. Kan jeg få en kopi av denne?

Det er viktig å selv sørge for å ta en kopi av vurderingsdokumentet for hver praksisperiode. Dette er en bekreftelse på bestått praksis, og et viktig dokument når det gjelder utvikling og progresjon i studiet. Studenter plikter å ta vare på en kopi av vurderingsdokumenter fra praksisstudier. Vurderingsdokumentet vil være til hjelp i neste praksisperiode, det vil være til nytte i veiledningen og for å definere utviklingsområder. Dersom du allikevel ikke har kopi av vurderingsdokumentet kan du kontakte Praksisteamet for å få en kopi.

Hvordan er arbeidstiden i praksis?

I emnebeskrivelsen fremkommer minstekrav til antall timer praksisstudier, og man har gjennomsnittlig 30-timers arbeidsuke. 30 minutters spisepause per dag kommer i tillegg til ordinære timer i praksis. I alle praksisperioder må det påregnes å gå turnus, det vil si å gå dag-/aften, samt noen natt- og helgevakter. Det forventes at man følger veileders turnus. Du får tildelt turnus av praksisstedet.

Hvordan teller jeg timer når jeg har praksis med medleverturnus?

Når man gjennomfører praksisstudier på et sted med medleverturnus teller man ikke timer på samme måte som ved andre praksissteder, men følger turnus de har på det aktuelle stedet.

Det er ulike variasjoner av medleverturnus. En del steder har 3 dager på, 7 dager av, 4 dager på, 7 dager av etc. Man teller da timer ut ifra når man er aktiv, og man teller ikke timer når man sover, er på eget rom etc.

Turnus ved Fossumkollektivet er 1 uke på og 1 uke av. En av dagene er studiedag, da får man 8 timer til selvstudier den dagen, resten av det døgnet er man i miljøet.

Vi anbefaler å fokusere på å få mest mulig ut av tiden i praksisstudier. Dersom turnus eller andre forhold gjør at du får flere timer i praksis enn minstekravet som fremkommer i studieplanen, og flere timer enn andre studenter, oppfordrer vi deg til å se på dette som en mulighet til å få ekstra kunnskap og utvikling. Fleksibilitet og engasjement er gode egenskaper å ha med seg gjennom studietiden, og når du etter hvert skal ut i arbeidslivet.

Kan det hende jeg får lang reisevei til praksisstedet?

HiØ benytter praksisplasser i hele Østfold. Reisevei til praksisstedet må påregnes. Vi forsøker så langt det er mulig å holde reiseveien innenfor en time hver vei, men dette avhenger helt av praksisplassene som er tilgjengelige i den aktuelle praksisperioden, og kan derfor avvike. Du kan derfor ikke planlegge din studiesituasjon ut fra forventninger om praksisplass nær bosted.

På grunn av begrenset tilgang på praksisplasser i Østfold har Bioingeniørutdanningen også avtale om praksisplasser med Sykehuset i Vestfold. Det er egne regler for de som får økte boutgifter som følge av tildelt praksisplass i Vestfold:

Retningslinjer for refusjon av reise- og boutgifter til studenter i praksisundervisning.

Jeg blir behandlet dårlig på praksisstedet, hva kan jeg gjøre?

Dersom du opplever å bli behandlet dårlig på praksisstedet er det viktig at du sier ifra om dette så fort som mulig. Snakk med praksisveileder, og se om noe kan gjøres for å bedre situasjonen. Praksisveileder har ansvar for å legge forholdene til rette for at du skal kunne innfri læringsutbyttene for det aktuelle emnet. Hvis du opplever det som vanskelig å snakke med praksisveileder, kan du snakke med praksislærer/skoleveileder eller leder ved praksisstedet om situasjonen. Kanskje kan du foreslå et felles møte med praksisveileder og praksislærer/skoleveileder? Du kan også når som helst kontakte Praksisteamet for råd og veiledning. (praksis-fred@hiof.no)

Hva er kravene for tilstedeværelse i praksisperioden?

Det godtas inntil 10% fravær i hver praksisperiode. Ved fravær mellom 10% og 20% kan du etter avtale med praksisveileder og praksislærer/skoleveileder ta igjen timer i helger eller andre naturlige fridager i praksisperioden eller i tiden rett etter praksisperioden dersom dette er mulig. 

Teller undervisning ved høgskolen som praksis eller studiedag?

Hvordan dette er lagt opp, samt omfanget av undervisningsdager på høgskolen varierer for de ulike studiene og emnene. For sykepleie og vernepleie kommer undervisningsdager ved høgskolen i tillegg til minstekrav til antall timer praksisstudier. For barnevern og sosialt arbeid teller dette som en del av antall timer i praksis. Det er nasjonale føringer som stillinger krav til praksisomfang og definisjon av praksis.

Kan jeg få kjøregodtgjørelse i praksis?

I forbindelse med gjennomføring av praksisstudier, må man påregne å ha ekstra utgifter. HiØ gir imidlertid refusjon av reiseutgifter i praksisstudier for studenter som har mer enn 40km reisevei, en vei. Refusjon av reiseutgifter blir gitt for den delen av reiseveien som overstiger 40 km. Reiseveien beregnes enten fra studiestedsadressen eller semesteradresse. Beregningen tar utgangspunkt i adressen som gir kortest avstand til praksisstedet. Se mer informasjon om refusjon av reiseutgifter i Retningslinjer for refusjon av reise- og boutgifter til studenter i praksisundervisning.

Krav om refusjon leveres på skjemaet Kjøreliste for praksis og leveres til Tanja Løken i Studiestedsadministrasjonen i M2.

Har jeg krav på ammefri i praksis?

Studenter i praksis har rett til ammefri, jmf. arbeidsmiljøloven, § 1-6 Personer som ikke er arbeidstakere og § 12-8 Ammefri. Selv om du har rett til ammefri har du ikke rett til redusert antall timer i praksis, slik at timer du tar ut i ammefri må du ta igjen.

Jeg har blitt syk i praksisperioden, og kan ikke fullføre praksisstudiet. Hva gjør jeg?

Ved sykdom må du omgående varsle praksisveileder om ditt fravær. Dersom fraværet vurderes å kunne bli av et slikt omfang at du ikke vil kunne fullføre praksisstudiet eller står i fare for å ikke innfri krav om 90% tilstedeværelse må du også varsle praksislærer/skoleveileder om ditt fravær. Dersom totalt fravær overstiger grensen på 10%, så kan du søke om å utsette det aktuelle emnet til etter endt utdanning. Du må da gjennomføre hele emnet på nytt når utdanningen for øvrig er fullført. Søknaden skal begrunnes, og du må vedlegge nødvendig dokumentasjon. Søknad om utsatt praksis innleveres Praksisteamet.

Det påpekes at dersom en praksisperiode avbrytes etter at varsel om fare for ikke bestått er gitt, vil dette som hovedregel bli regnet som ett forsøk, med samme konsekvens som ikke bestått praksis, uavhengig av årsaken til bruddet. Dette er i henhold til Forskrift om eksamen, studierett og grader ved HiØ, §4-1 (4).

Jeg har bestått praksisstudiet, men det er ikke registrert i Studentweb.

Det er flere arbeidskrav knyttet til hvert enkelt praksisemne. Når alle arbeidskrav er gjennomført blir resultatet registrert av lærer i Fagpersonweb. Praksisteamet sammenstiller deretter resultatet for alle studentene, og resultatet blir da synlig i Studentweb. Dette gjøres som regel for alle studentene samtidig. Det betyr at selv om du har gjennomført alle arbeidskrav, er det ikke sikkert alt er klart for registrering for alle studentene i samme emne. Dersom resultatet ikke fremkommer i Studentweb innen 1 måned etter emnet er ferdig, kan du ta kontakt med praksislærer/skoleveileder eller Praksisteamet.

Jeg har ikke bestått praksisstudiet, kan jeg klage?

Praksisstudier vurderes til bestått/ikke bestått. For å få godkjent et emne med praksisstudier må alle arbeidskravene være godkjent. Vurdering av praksis kan ikke påklages. Det vises til Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold hvor det står: §8-2 Klage over karakterfastsettelse (2) Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisopplæring eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages.

Jeg har ikke bestått praksisstudiet, kan jeg ta emnet på nytt?

I henhold til Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold så står det følgende under Kapittel 4. Veiledet praksis:

§4-1 (6) Dersom praksisperioden er vurdert til ikke bestått, må normalt hele praksisperioden tas om igjen. Dersom samme praksisperiode vurderes til ikke bestått to ganger medfører dette tap av studierett, jf. § 2-4 og § 6-4.

Videre progresjon i studiet planlegges sammen med studieleder.

Publisert 18. okt. 2019 10:47 - Sist endret 18. feb. 2020 14:29