Praksisstudier bioingeniørfag

Studiested for Bachelorstudium i bioingeniørfag er Fredrikstad. Praksis i bioingeniørutdanningen er en stor og viktig del av studiet.  Praksis gjennomføres både internt i høgskolens laboratorier og eksternt ved samarbeidende laboratorier med en økende mengde og progresjon gjennom de tre studieårene. HiØ har avtale om eksterne praksisplasser i Primærhelsetjenesten, Sykehuset i Østfold og Sykehuset i Vestfold. I tillegg er det mulighet for utveksling i siste studieår ved å ha praksis hos en av HiØs samarbeidspartnere i utlandet. Ved spørsmål om praksis kan du kontakte Team praksisstudier på praksis-fred@hiof.no

Mål for praksisstudiene

Praksisstudiene skal bidra til at studentene øker forståelsen for sammenhengen mellom teori og praktisk arbeid. I praksis vil de erfare hvordan bioingeniørfaget utøves innen ulike fagområder, noe som er viktig for å kunne utvikle og bevisstgjøre seg egen yrkesrolle. HiØ har som mål å legge til rette for at studentene skal få praksisplass på ulike praksisarenaer, slik at de kan få kunnskap om hvordan bioingeniører arbeider innen de ulike laboratoriespesialitetene / fagområdene.

 

Når gjennomføres ekstern praksis?

Eksterne praksisperioder for studieåret 2019/2020 er:

  • 1.studieår: Uke 10-11 (Kullet deles i to, en uke praksis per student)
  • 2.studieår: Uke 4-10 (Kullet deles i tre, to uker praksis per student)
  • 3. studieår:Uke 47-50, 2-3 (Kullet deles i tre, to uker praksis per student)
    Uke 11-16 (Hele kullet samtidig, fem uker praksis per student)


I tillegg skal studentene gjennomføre blodprøvetaking i sykehusets poliklinikker etter egen plan satt opp av praksisstedet.

Se samlet oversikt over praksisperioder for studieåret 2019/2020 her. 

 

Praksisstudier for bioingeniørutdanningen

I henhold til studiets rammeplan skal studenten gjennomføre 60 stp praksisstudier, og minimum 20 stp skal være ekstern praksis i medisinske laboratorier. De øvrige praksisstudiene gjennomføres i høgskolens laboratorier. Praksisstudier kan være integrert i alle hovedemner.


Eksterne praksisplasser tildeles via studiestedets praksisteam. Eventuelle utgifter knyttet gjennomføring av praksisstudier dekkes i henhold til høgskolens reglement.

Studenten skal gjennomføre eksterne praksisstudier innen følgende laboratoriespesialiteter og semester:
2. semester - 1 uke i primærhelsetjenesten eller poliklinikk
4. semester - 1 uke i blodbank og 1 uke hematologi
5. semester - 1 uke mikrobiologi eller patologi, 1 uke automasjon og 1 dag nukleærmedisin
6. semester - 5 uker profesjonspraksis på ett medisinsk laboratorium

Det er utarbeidet spesifikke læringsutbytter for den hver enkelt praksisperiode.
I tillegg skal studenten gjennomføre blodprøvetaking på sykehus, i et bestemt omfang etter egen plan satt opp av praksisstedet.

Av pedagogiske grunner, og med hensyn til progresjon i praksisstudiene, tilstrebes en vekselvirkning mellom praksis internt i høgskolen og eksternt i yrkesfelt.

Publisert 15. mai 2019 13:02 - Sist endret 26. mai 2020 13:04